Изтекли покани и процедури

„Местна инициативна група Свиленград Ареал” , кани всички желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

7.2_Обява

7.2.Условия за кандидатстване

Документи за информация

Условия за изпълнение на проекти

Документи към Условия за изпълнение

Документи за попълване

Въпроси-Отговори_7.2


Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

Пакет документи за кандидатстване:

Обява_мярка_ОПИК_МИГ

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Пакет документи за кандидатстване:

Условия и документи за изпълнение на проектите

Документи за попълване

Документи за информация

7.11.Условия за кандидатстване

7.11_Обява