Изтекли покани и процедури

Приключи приемът на МИГ „Свиленград-Ареал“ за подаване на проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони

Допустими кандидати по настоящата процедура  са:

 • Община Свиленград
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • Община Свиленград
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:
 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.
 1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
 1. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 704 098,80 лв., който е разпределен както следва:

 • Общ размер на бюджета по първи прием: 704 098,80 лв.
 • Общ размер на бюджета по втори прием: остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:

50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   293 370 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, www.migsvilengrad.org и www.opnoir.bg)

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Свиленград-Ареал“: migsvilengrad@mail.bg

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 30.10.2019 г., 16:30 часа.

 При не усвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ  „Свиленград-Ареал“ ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по втори прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 10.02.2020 г., 16:30 часа.

 Пакет документи за кандидатстване:

1.1_Обява

1.2.Условия за кандидатстване -ОПНОИР

Приложения за информация

Приложения за попълване

Условия за изпълнение


Изтече срокът на МИГ „Свиленград-Ареал“ за подаване на проектни предложения BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.Включване в заетост на безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование;

2.Обучения на безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование

3.Инвестиции за подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места

Общ бюджет по тази покана:  195 580лв.

 •  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 19 558 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 68 453 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg  и www.migsvilengrad.org)

Краен срок за представяне на предложенията: 15.07.2019 г.; 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

1.1_Обява-УО

1.2_Условия за кандидатстване – ОПРЧР-МЯРКА 1.3.

1.2. Документи за информация

1.2_Документи за попълване

1.2._Договор


Изтече срокът за подаване на проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

Пакет документи за кандидатстване:

Обява_мярка_ОПИК_МИГ

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Въпроси-Отговори


Приключи приемът на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “ на МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР. 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
 2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
 3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
 4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“:

Общ бюджет по тази покана:  645 414 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 39 116 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 234 696 лева

Краен срок за представяне на предложенията: 04.07.2019 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.Пълният комплект

Пакетът документи е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg  и www.migsvilengrad.org):

1.1_Обява

1.2 Документи за информация

1.2._Договор

1.2_Документи за попълване

1.2_Условия за кандидатстване – РЧР 2.1

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ ОПРЧР 2.1


Приключи приемът на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал МИГ Свиленград-Ареал с финансовата подкрепа на ОП РЧР.  

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет № 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“.

Целта на процедурата  е да съдейства за включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица и създаване на нови работни места. Мярката насърчава развитието на устойчива и качествена заетост на цялата територия на МИГ и подкрепя мобилността на работната сила, както и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
 2. Осигуряване на придобиване на нови професионални знания и умения, вкл. обучение в ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка;
 3. Наемане на работа на безработни и/или неактивни лица;
 4. Инвестиции за подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 645 414,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://migsvilengrad.org/en/  и на https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-1.046 „МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 30.06.2019г., 17.30 часa.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –   https://eumis2020.government.bg.

1.1_Обява

1.2_Условия за кандидатстване

1.2_Документи за информация

1.2_Документи за попълване

1.2._Документи договор

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОПРЧР 1.1


Приключи приемът на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на „Местна инициативна група Свиленград Ареал” по ПРСР 2014-2020 г.

7.2_Обява

7.2.Условия за кандидатстване

Документи за информация

Условия за изпълнение на проекти

Документи към Условия за изпълнение

Документи за попълване

Въпроси-Отговори_7.2


Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

Пакет документи за кандидатстване:

Обява_мярка_ОПИК_МИГ

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“.

Пакет документи за кандидатстване:

Условия и документи за изпълнение на проектите

Документи за попълване

Документи за информация

7.11.Условия за кандидатстване

7.11_Обява