Новини

Местна инициативна група Свиленград Ареал започва новата 2020 година с подписване на нови три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД,  „БУРДЕНИС379 ООД  и „ ДАН КОЛОВ-ДМГ“  ЕООД. Чрез реализирането на договорите ще се постигне включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица, създаване на нови работни места и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място и  подобряване качеството на работните местаПрочети още…

През 2019 г. МИГ Свиленград Ареал обяви прием на проекти по три процедури с финансовата подкрепа но Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. До момента има сключени седем договора с бенефициенти по програмата. Налични са остатъчни средства по две от процедурите. През 2020 г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви втори прием за подбор на проектни предложения по следните мерки: МЯРКА „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“. ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 524 196,31 лв. ОСТАТЪЧНИ  СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 121 217,69 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект: 39 116 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 121 217,69 лв.  Прочети още…

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТЧИТА ИЗМИНАВАЩАТА 2019 Г. КАТО АКТИВНА, ОБЕЩАВАЩА И ПОЛЗОТВОРНА   През изтичащата 2019 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна голям напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Разработени, одобрени и обявени бяха пакет  документи за кандидатстване по: Програма за развитие на селските райони  20147-2020 г. Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“; Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“; Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; Оперативна програма „РазвитиеПрочети още…

Във връзка с прием на проектни предложения по екипът на МИГ Свиленград Ареал уведомява своите потенциални бенефициенти по процедурата, че поради изчерпан бюджет няма налични средства по процедурата за втори прием на проектни предложения и същата е приключена. Към момента УО на ОПНОИР извършва проверка на оценителната процедура, проведена от МИГ Свиленград Ареал, в съответствие с чл.47, ал.1 на ПМС №161/2016 г. В случай, че след приключване на проверката от страна на УО и сключване на договори за представяне на БФП от страна на МИГ има неусвоен финансов ресурс по процедурата, същата може да бъде отворена отново със втори краен срок за прием на проектниПрочети още…

 На 20.12.2019г., председателят на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал – Надя Пеева  и Кмета на Община Свиленград, арх. Анастас Карчев подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд . Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-1.052-0001 Младите хора на община Свиленград-активни участници на пазара на труда. Сключеният договор е на стойност 68 094,62 лв. с продължителност 10 месеца  и предвижда дейности свързани с провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност, включване в заетост на младежи до 29 години и доставка на оборудване и консумативи. Чрез реализирането на договора щеПрочети още…

На 17-18.12.2019 г.  се състоя двудневно обучение във връзка с обявена процедура на МИГ Свиленград ареал за прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г. Обучението бе проведено  в ДЦВХ „Дълголетие“ Свиленград от СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА, съгласно  договор от 02.04.2019 г. Първият ден от обучението премина с детайлно разглеждане на Условия за кандидатстване по мярката, като се акцентира върху  основната и специфични цели на мярката, индикатори/ изходен и резултат/, общ размер по БФП на процедурата /минимален и максимален праг/, процент на финансиране, допустими кандидати и дейности, допустими иПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал напомня на потенциалните бенефициенти по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за предстоящото обучение по процедурата, което ще се проведе на 17 и 18.12.2019г. в сградата на Дневен център „Дълголетие“. Програма на обучението тук – Програма-6.4_17.12.19 – 18.12.19Прочети още…

На 03. 12. 2019 г. от 13:00 часа, в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. към Стратегия за водено от общностите местно развитие. Информационният ден се проведе по предварителен график и организация от страна на Изпълнителя СНЦ Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора /АРИР/. Присъстваха 27 човека. На срещата бяха посочени  допустимите кандидати, цел на процедурата, очакваните резултати, индикатори и териториален обхват, размерПрочети още…

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-28/ 09.07.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ Свиленград Ареал посетиха потенциални партньори от МИГ в Испания, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество. В периода 26 –30 ноември 2019 г. група от 6 представители на  МИГ Свиленград Ареал, заедно с модератор и преводач,  осъществиха работно посещение на потенциални партньори МИГ „Камподер“  и МИГ „Нордесте  де Мурсия, Испания  поПрочети още…

Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактите са сключени с  „ МИГ-94“ ЕООД  и „ МК ФИНАНС ГРУП“  ЕООД. Чрез реализирането на договорите ще се постигне подпомагане на безработни млади хора със средно и висше образование до 29-годишна възраст вкл., които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда. Одобрените  проекти са на стойност 95 909,02 лв. и се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-1-052Устойчиво интегриране на пазараПрочети още…