Новини

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОПОС 2014-2020. Срещата се състоя на 20 декември 2018 г. в сградата на Общинска администрация-Свиленград. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видовете и /или местообитанията отмрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ по ОПОС с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 785 157,54 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката. Беше обявен индикативен график за прием на проекти през 2019г.Прочети още…

Във връзка с промяна на индикативния график за прием на проекти на МИГ Свиленград Ареал, са извършени промени в Насоките за кандидатстване. На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ от стратегията за ВОМР. Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6. Направените становища и предложения, ще бъдат взетиПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал проведе информационни срещи за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОП НОИР и ОП РЧР 2014-2020. Първата от предвидените срещи се състоя на 7 декември 2018 г. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ по ОП НОИР с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 704 098,80 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката. На срещата присъстваха представители на детски градини, училища и Общинска администрация Свиленград. Втората среща се проведе наПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 03.12.2018г. от 16:00 часа в малка заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Допълнително приоритезиране на критериите от СВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“ от мерките от ПРСР в случай на наличие на равен брой точки на представените за финансиране проектни предложения. Вземане на решение за кредитиране на МИГ „Свиленград-Ареал“ от банкови институции. Определяне на членски внос за 2019г. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден вПрочети още…

Уважаеми потенциални бенефициенти, екипът на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал” Ви кани на двудневно обучение за разработване и подаване на проекти по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие. Обучението ще се проведе в  залата на НЧ“Просвета-1870“ в: -петък 16.11.2018г. от 14:00 часа; -събота 17.11.2018г. от 10:00 часа Очакваме ви! Регистрационна форма ПрограмаПрочети още…

На 15 октомври 2018г. в залата на НЧ „Просвета-1870“ се проведе стартираща пресконференция по изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г. На пресконференцията присъстваха служители от ОбА-Свиленград, представители на читалища, НПО и земеделски производители. На пресконференцията бяха представени целите на стратегията, финансиращите програми, бюджетите и дейностите по различните мерки. Присъстващите бяха запознати с индикативния график за обявяване на проектните предложения.Прочети още…

На 13 и 14 октомври 2018 г. в залата на Общинска администрация-Свиленград се проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие, в което взеха участие членовете на Управителния съвет на МИГи екипа за управление на Стратегията. Обучението имаше за цел да изгради капацитет за качествено прилагане на СВОМР, като се обсъдиха ролята и отговорностите на УС и на екипа по управление на СВОМР, минималните изисквания за подбор на проектни предложения и се представиха често допускани грешки при кандидатстване с проекти в ИСУН 2020.Прочети още…