Новини

На 29 и 30 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведоха две обучения за  изпълнение и отчитане на проекти по мерките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. В обученията се включиха  представители на общинска администрация и на фирмите със сключени договори по процедурите: BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал, BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “ и  BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “. В рамките на обучениятаПрочети още…

Община Свиленград стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона. Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Свиленград, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини, общината представя на вниманието на всички заинтересовани лицаПрочети още…

На 23 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за  разработване на проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по  Програма за развитие на селските райони. На обучението бяха разгледани условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, дейности и разходи. Проведе се практическа работа в тестова среда в ИСУН 2020 включваща регистрация на профил, създаване и попълване на формуляр за кандидатстване, работа с КЕП-подписване на проектно предложение. Специално  внимание се обърна на  изискуемите документи към формуляра. Важна част от програмата на обучението бяха и темите свързани с попълването на формуляра за кандидатстване и разглеждане на функционалностите на ИСУНПрочети още…

На 22 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за  изпълнение на сключени договори финансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Свиленград Ареал по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. На обучението присъстваха  членовете на екипите за управление на проектите.  Бяха разгледани общите положения, свързани с изпълнението на проекта, промени и изменения в договорите, кореспонденция с управляващия орган на ОП НОИР. Беше засегната и темата за избор на изпълнители – нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси, като беше направена практическа демонстрация в ИСУН. Беше демонстрирано техническото и финансово отчитане на проектните дейности. Специално  внимание се обърна на Прочети още…

Във връзка със Заповед № РД09-442/04.06.2020 на Заместник министъра на земеделието, храните и горите е извършена промяна в декларацията за липса на основания за тстраняване – Приложение 3 от Документите за попълване по процедурата. Прилагаме текста на новата декларация – Приложение № 3, която кандидатите следва да приложат към документите за кандидатстване. Новата декларация е налична и на страницата на МИГ Свиленград Ареал, Секция „Отворени покана/процедури, файл „Декларация – Приложение 3 – нова“ – Декларация – Приложение 3 – нова  Прочети още…

Във връзка със Заповед № РД09-442/04.06.2020 на Заместник министъра на земеделието, храните и горите е извършена промяна в декларацията за липса на основания за отстраняване – Приложение 11 от Документите за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.058 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Прилагаме текста на новата декларация – Приложение № 11, която кандидатите следва да приложат към документите за кандидатстване в секция „Отворени покани/процедури“. Декларация – Приложение 11 – нова  Прочети още…

Днес, 08.06.2020 г., приключи приема на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“. Получени са 6 броя проектни предложения, които предстои да бъдат оценени.Прочети още…

  МИГ Свиленград Ареал подготвя издаването на рекламен каталог за земеделските производители и преработватели от община Свиленград. В тази връзка МИГ кани желаещите да бъдат безвъзмездно рекламирани и включени в каталога да попълнят и изпратят ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ на е-mail: migsvgrareal@abv.bg до 30 юли 2020.  Информационен листПрочети още…

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец юни и месец юли 2020г.   В случай на промяна на мястото на провеждане на събитията, ще бъдете допълнително уведомени.   1. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за изпълнение на проекти по мярка ОПНОИР; Свиленград – 09:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 22.06.2020г. 2. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за разработване на проекти по мярка 4.2 от ПРСР Свиленград – 09:00 –Прочети още…

През месец май 2020г. бяха подписани три тристранни договора  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  процедура “ BG 05М2ОP001-3.006 МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ към одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, между УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Местна инициативна група „Свиленград Ареал и бенефициенти по мярката. За МИГ Свиленград Ареал договорите бяха подписани от Надя Пеева, Секретар на Община Свиленград и Председател на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал. Договорът на Средно училище „Д-р Петър Берон“ на стойност 193 811,48 лева бе подписан от Мариян Боянов, директор на училището.Прочети още…