Новини

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.04.2020 г. 23:59 ч. (включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Документи: Документи за информация Документи за кандидатстване Проект на Насоки за кандидатстване  Прочети още…

  Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 31.03.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Документи: 4.2_Обява 4.2. Условия за кандидатстване Документи за кандидатстване по подмярка 4.2 Документи за информация по подмярка 4.2 4.2 Условия за изпълнение Документи за изпълнение по подмярка 4.2Прочети още…

Екипът на МИГ Свиленград Ареал информира всички заинтересовани, че са нанесени промени в следните документи, част от пакета с документи за кандидатстване по процедурата, а именно: Документи за информация по подмярка 4.1 Въпроси-Отговори_12.03.2020 4.1. Условия за кандидатстване Актуализираните документи са налични на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org, Раздел „Отворени покани/процедури“Прочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 24.03.2020г. от 16:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния: Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2019г. и годишен финансов отчет за 2019 г. Приемане на годишна програма за 2020г. Приемане на бюджет за 2020г. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.Прочети още…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.; За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския законПрочети още…

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 20.02.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. 4.1_Обява 4.1 Условия за изпълнение 4.1. Условия за кандидатстване 4.1 Документи за информация по подмярка 4.1 Документи за кандидатстване по подмярка 4.1 Документи към Условия за изпълнение 4.1Прочети още…

Днес 28.01.2020г.,приключи приема на проекти по първи краен срок за кандидатстване по процедура №  BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. Получени са 11 броя проектни предложения, които предстои да бъдат оценени.   Прочети още…

Местна инициативна група Свиленград Ареал започва новата 2020 година с подписване на нови три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД,  „БУРДЕНИС379 ООД  и „ ДАН КОЛОВ-ДМГ“  ЕООД. Чрез реализирането на договорите ще се постигне включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица, създаване на нови работни места и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място и  подобряване качеството на работните местаПрочети още…

През 2019 г. МИГ Свиленград Ареал обяви прием на проекти по три процедури с финансовата подкрепа но Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. До момента има сключени седем договора с бенефициенти по програмата. Налични са остатъчни средства по две от процедурите. През 2020 г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви втори прием за подбор на проектни предложения по следните мерки: МЯРКА „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“. ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 524 196,31 лв. ОСТАТЪЧНИ  СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 121 217,69 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект: 39 116 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 121 217,69 лв.  Прочети още…

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТЧИТА ИЗМИНАВАЩАТА 2019 Г. КАТО АКТИВНА, ОБЕЩАВАЩА И ПОЛЗОТВОРНА   През изтичащата 2019 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна голям напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Разработени, одобрени и обявени бяха пакет  документи за кандидатстване по: Програма за развитие на селските райони  20147-2020 г. Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“; Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“; Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; Оперативна програма „РазвитиеПрочети още…