Новини

На 15.03.2019г., Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020- №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ и да одобри оценителния доклад.Прочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 05.03.2019г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград, ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2018г. и годишен финансов отчет за 2018 г. Приемане на годишна програма за 2019г. Приемане на бюджет за 2019г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от брояПрочети още…

С Протокол №18 от 08.01.2019г., Управителния съвет на „МИГ Свиленград ареал“, одобри проект на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ. В ИСУН 2020 е създаден проект на процедурата за прием на проектни предложения по мярката и е въведен за одобрение от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. Предвижда се приема на проектни предложения да стартира на 22 февруари 2019г. Проект на насоки за кандидатстване: 7.2_Обява 7.2.Условия за кандидатстване Документи за информация Документи за попълване Условия за изпълнение на проекти Документи към Условия за изпълнениеПрочети още…

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Местна инициативна група “Свиленград ареал” открива производство по издаване на общ административен акт. Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000. Допустими бенефициенти:  община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие наПрочети още…

Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ВОМР с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 “Местна инициативна група Свиленград Ареал”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Целта на настоящата процедура е да бъде дадена възможност на малки и средниПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОПОС 2014-2020. Срещата се състоя на 20 декември 2018 г. в сградата на Общинска администрация-Свиленград. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видовете и /или местообитанията отмрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ по ОПОС с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 785 157,54 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката. Беше обявен индикативен график за прием на проекти през 2019г.Прочети още…

Във връзка с промяна на индикативния график за прием на проекти на МИГ Свиленград Ареал, са извършени промени в Насоките за кандидатстване. На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от стратегията за ВОМР. Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6. Направените становища и предложения, ще бъдатПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал проведе информационни срещи за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОП НОИР и ОП РЧР 2014-2020. Първата от предвидените срещи се състоя на 7 декември 2018 г. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ по ОП НОИР с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 704 098,80 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката. На срещата присъстваха представители на детски градини, училища и Общинска администрация Свиленград. Втората среща се проведе наПрочети още…