Новини

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-28/ 09.07.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ Свиленград Ареал посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество. В периода 06 –10 ноември 2019 г. група от 6 представители на екипа на  МИГ Свиленград Ареал, заедно с модератор и преводач,  осъществиха работно посещение на потенциални партньори МИГ Sud Est Barese от регион ПулияПрочети още…

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец декември 2019г. Една информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 6.4 от ПРСР – Свиленград – 13:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 03.12.2019г. Организиране на двудневно  обучение на потенциални бенефициенти на стратегията за разработване на проекти по мярка 6.4 от ПРСР – Свиленград – 10:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 17-18.12.2019г. В случай на промяна наПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 1.Допустими кандидати: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.  2.Допустими дейности:  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); Производство или продажба на продукти, коитоПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 16.10.2019г. от 16:00 часа в  офиса на МИГ Свиленград ареал в гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6 ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за кредитиране на МИГ „Свиленград-Ареал“ от ФОНД ФЛАГ. Вземане на решение за освобождаване на членове от ОС/УС на МИГ. Вземане на решение за прием на нови членове в ОС/УС на МИГ.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същотоПрочети още…

В изпълнение на проект „Нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по процедура „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. на 01.10.2019 г., в град Свиленград бе проведена работна среща във връзка с изпълнение на проект „Нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал“, дейност 1 „Създаване на работна група, включваща представители на екипа на МИГ, на УправителнияПрочети още…

На  16.08.2019 г. в сградата на община Свиленград се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха  представители на  община Свиленград, училища, детски градини и НПО. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване. Срещата премина приПрочети още…

На 16.08.2019 г., в Малка зала на Об А Свиленград се проведе информационна среща по Процедура №BG06RDNP001-19.286 на МИГ Свиленград Ареал по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал от ПРСР 2014-2020 г. На срещата присъстваха общо 16 представители на допустимите кандидати –  община Свиленград, юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Представена беше общата цел на процедурата, основната и специфични цели на операцията, допустимите кандидати и партньори, целевите групи, допустимите дейности по конкретната процедура, очакванитеПрочети още…

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите развитие на 16.08.2019г.(петък) от 14:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура № BG 05М2ОP001-3.006 МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони от ОПНОИР. Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Свиленград Ареал – www.migsvilengrad.org  и в ИСУН 2020- htpp://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения се подават в рамките на срока за кандидатстване на интернет адреса на модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020, където е наличноПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони. Целта на процедурата  е да съдейства за Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“. Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици отПрочети още…

Проектното предложение на МИГ Свиленград ареал „Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал“ бе одобрено за финансиране от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекта  предвижда създаване на партньорство с местни инициативни групи от Италия и Испания и разработване на бъдещ трансграничен проект за сътрудничество.Прочети още…