Новини

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет № 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“. Целта на процедурата  е да съдейства за включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица и създаване на нови работни места. Мярката насърчава развитието на устойчива и качествена заетост на цялата територия на МИГ и подкрепя мобилността на работната сила, както и повишаванетоПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 29.05.2019г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград, ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния: Дневен ред Приемане на промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал. Промяна на член на Общо събрание на МИГ Свиленград Ареал. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.  Прочети още…

Местна инициативна група Свиленград Ареал кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” Целите на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от ДирективатаПрочети още…

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 21.05.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Приложени документи може да откриете в секция „Текущи покани от раздел „Обществено обсъждане“Прочети още…

Местна инициативна група „Свиленград ареал“ кани на дискусионна среща всички заинтересовани потенциални кандидати по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за водено от общностите местно развитие. На срещата ще бъдат обсъдени промени в критериите за техническа оценка и класиране по мярката. Срещата ще се състои на 08.05.2019г. в ресторант Марица от 9:30 часа.Прочети още…

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 29.04.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Приложени документи: 1.1_Обява; 1.2_Условия за кандидатстване ; 1.2_Документи за попълване; 1.2_Документи за информация; 1.2._Документи договор;  Прочети още…

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. иПрочети още…

На 15.03.2019г., Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020- №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ и да одобри оценителния доклад.Прочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 05.03.2019г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград, ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2018г. и годишен финансов отчет за 2018 г. Приемане на годишна програма за 2019г. Приемане на бюджет за 2019г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от брояПрочети още…

С Протокол №18 от 08.01.2019г., Управителния съвет на „МИГ Свиленград ареал“, одобри проект на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ. В ИСУН 2020 е създаден проект на процедурата за прием на проектни предложения по мярката и е въведен за одобрение от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. Предвижда се приема на проектни предложения да стартира на 22 февруари 2019г. Проект на насоки за кандидатстване: 7.2_Обява 7.2.Условия за кандидатстване Документи за информация Документи за попълване Условия за изпълнение на проекти Документи към Условия за изпълнениеПрочети още…