Новини

На  16.08.2019 г. в сградата на община Свиленград се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха  представители на  община Свиленград, училища, детски градини и НПО. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване. Срещата премина приПрочети още…

На 16.08.2019 г., в Малка зала на Об А Свиленград се проведе информационна среща по Процедура №BG06RDNP001-19.286 на МИГ Свиленград Ареал по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал от ПРСР 2014-2020 г. На срещата присъстваха общо 16 представители на допустимите кандидати –  община Свиленград, юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Представена беше общата цел на процедурата, основната и специфични цели на операцията, допустимите кандидати и партньори, целевите групи, допустимите дейности по конкретната процедура, очакванитеПрочети още…

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите развитие на 16.08.2019г.(петък) от 14:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура № BG 05М2ОP001-3.006 МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони от ОПНОИР. Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Свиленград Ареал – www.migsvilengrad.org  и в ИСУН 2020- htpp://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения се подават в рамките на срока за кандидатстване на интернет адреса на модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020, където е наличноПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони. Целта на процедурата  е да съдейства за Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“. Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици отПрочети още…

Проектното предложение на МИГ Свиленград ареал „Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал“ бе одобрено за финансиране от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекта  предвижда създаване на партньорство с местни инициативни групи от Италия и Испания и разработване на бъдещ трансграничен проект за сътрудничество.Прочети още…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.286 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“. 2.Допустими дейности: Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности: Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;Прочети още…

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 12.07.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.Прочети още…

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 16.07.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Приложени документи: 1.1_Обява 1.2.Условия за кандидатстване -ОПНОИР Приложения за информация Приложения за попълване Условия за изпълнение  Прочети още…

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ) Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 1.Включване в заетост на безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл.,Прочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Направление „Подобряване достъпа до заетост“: Направление „Подобряване достъпа до образование“: Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“: Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“: Общ бюджет по тазиПрочети още…