Новини

Проектното предложение на МИГ Свиленград ареал „Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал“ бе одобрено за финансиране от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекта  предвижда създаване на партньорство с местни инициативни групи от Италия и Испания и разработване на бъдещ трансграничен проект за сътрудничество.Прочети още…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.286 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“. 2.Допустими дейности: Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности: Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;Прочети още…

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 12.07.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.Прочети още…

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 16.07.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Приложени документи: 1.1_Обява 1.2.Условия за кандидатстване -ОПНОИР Приложения за информация Приложения за попълване Условия за изпълнение  Прочети още…

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ) Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 1.Включване в заетост на безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл.,Прочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Направление „Подобряване достъпа до заетост“: Направление „Подобряване достъпа до образование“: Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“: Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“: Общ бюджет по тазиПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “ финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд. Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 05.06.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени вПрочети още…

„Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал.” е проектът на МИГ Свиленград Ареал., одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони. Целта на проекта е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, в партньорство с Местни инициативни групи от Испания и Италия, чрез който да се осъществят съвместни дейности допринасящи за устойчиво местно развитие на територията и проучване и/или създаване на характерни  продукти, марки и дейности.Прочети още…

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите развитие на 06.06.2019г.(четвъртък) от 14:00 часа в конферентната зала на общинска библиотека Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-1.046  „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по ОПРЧР. Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Свиленград Ареал- www.migsvilengrad.org и в ИСУН 2020-htpp://eumis2020.government.bg/.Проектните предложения се подават в рамките на срока за кандидатстване на интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020, където е налично ръководство за работа със системата. Срок за кандидатстване до 30.06.2019г.; 17:30 часа.Прочети още…

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет № 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“. Целта на процедурата  е да съдейства за включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица и създаване на нови работни места. Мярката насърчава развитието на устойчива и качествена заетост на цялата територия на МИГ и подкрепя мобилността на работната сила, както и повишаванетоПрочети още…