Отворени покани / процедури

„Местна инициативна група Свиленград Ареал” , кани всички желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

7.2_Обява

7.2.Условия за кандидатстване

Документи за информация

Условия за изпълнение на проекти

Документи към Условия за изпълнение

Документи за попълване