Новини (Page 14)

На 16.12.2016г. в ресторант Марица се проведе обучение на местни лидери от 10:00ч. свързано с разработването на стратегията за ВОМР. На срещата присъстваха представители на издателства, охранителни фирми и киноразпространение.Бяха разгледани възможностите за кандидатстване на тези сектори чрез Местната инициативна група „Свиленград ареал“.Прочети още…

На 14.12.2016г. в ресторант Марица се проведе информационна среща от 11:00 свързана с консултиране с местната общност, за подготовка на стратегията. На среща бяха поканени представители на всички читалищата в Община Свиленград, представители на историческия музей и представители на Областен информационен център – град Хасково. Йоанна Кокотанекова – Управител и Димо Димов – експерт от ОИЦ – град Хасково представиха на присъстващите възможностите за кандидатстване по различните оперативни програми. На срещата се обсъдиха проблемите на читалищата. С оглед на възможностите, които предоставя Стратегията за местно развитие се идентифицираха няколко проекта, които да бъдат включени в стратегията с цел решаване на проблеми.Прочети още…

На 22.11.2016г. в ресторант Марица се проведоха две информационни срещи съответно от 10:00 и от 14:00 свързани с консултиране с местната общност, за подготовка на стратегията. На първата среща бяха поканени Кметове на села и представители на Общинска Администрация Свиленград. На срещата се обсъдиха проблемите в селата, като се набелязаха секторите, в които са основните проблеми за жителите по селата. С оглед на възможностите, които предоставя Стратегията за местно развитие се идентифицираха два основни проекта, които да бъдат включени в стратегията с цел решаване на проблеми в по-голяма част от селата. На втората среща присъстваха земеделски производители от различни сектори: овощарство, животновъдство, растениевъдство, зеленчукопроизводство, пчелари,Прочети още…

На 21.11.2016г. в ресторант Марица бяха проведени две работни срещи съответно от 10:00 и от 14:00 свързани с консултирането за подготовка на стратегията. На първата среща бяха поканени представители на ромската общност, хора с увреждания, представители на съюза на инвалидите, дирекция социално подпомагане. На втората среща присъстваха представители на занаятчиите в община Свиленград и представители от сектор екология. И на двете срещи представителите на отделните сектори бяха запознати с подготовката на стратегията и възможностите, които дават различните оперативни програми за финансиране, като основно се обсъдиха и набелязаха проблемите на всеки един сектор и се търсеше решението чрез възможностите, които стратегията за местно развитие предоставя.Прочети още…

На 15-16.11.2016г. и 17-18.11.2016г. в ресторант Марица се проведоха две обучения – обучение на екипа на МИГ и обучение на местни лидери. На обученията беше поканен проф. Д-р Димитър Николов Директор на Института по аграрна икономика гр.София, всички членове на МИГ Свиленград, земеделски производители от различни сектори, представители на бизнеса, на местната власт, както и на неправителствения сектор.По време на обученията присъстваха и проверяващи от МЗХ.Професор Николов представи основните принципи на подхода ВОМР, основните дейности, правилата и изискванията за участие и изпълнение на мерките от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.Представени бяха нормативната уредба на подхода ВОМР, вида и размера на помощта, отчитане наПрочети още…

През периода 27.10.2016-31.10.2016г. Сдружение „Местна инициативна група Свиленград Ареал”, организира и проведе две информационни кампании, две срещи / семинари и една информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на територията на община Свиленград. Информационните срещи са част от серията мероприятия, предвидени по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 50-81 / 17.08.2016г., по под-мярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.   Срещите се осъществиха, както следва:   • на 27 октомври 2016 г. информационна среща/семинар вПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група Свиленград Ареал. Уведомяваме Ви, че на 09.12.2016 от 16:00 часа в малката зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал Дневен ред За провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ 1.Определяне на председател, секретар и преброител на заседанието 2. Приемане на нов член на сдружението 3.Информиране за отпадане на членове на сдружението. 4. Вземане на решене за промяна на Членския внос 5. Членски внос за 2016г. 6. Приемане на промяна в Устава на Сдружението 7.Избор на нов Управителен съвет и Председател на сдружениетоПрочети още…

МИГ „Местна инициативна група Свиленград Ареал” информира всички граждани за следните събития, които ще се провеждат в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 50-81 / 17.08.2016г., по под-мярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. • на 27 октомври 2016 г. от 10:00 информационна среща/семинар в село Мезек – вила Мезек; • на 27 октомври 2016 г. от 14:00 информационна кампания в село Момково – кафе Лалето • на 28 октомври 2016 г. от 10:00 информационна среща/семинар в село Капитан Андреево –Прочети още…

“Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор № РД50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е на стойност 44 795,75 лв и е за срок от шест месеца. В рамките на проекта, ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2018-2020г. По време на изпълнението на проекта е предвидено провеждане на информационни кампании и срещи със заинтересованите страни за консултиране при разработване на стратегията. Съгласно новите правила заПрочети още…

Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор в община Свиленград, каним ви да вземете участие в предстоящото  провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране, съгласно дейност Подготовка и провеждане на информационни кампании, Информационни срещи/ семинари и информационни конференции  по Договор № РД 50-81/17.08.2016 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и СНЦ „МестнаПрочети още…