Отворени покани / процедури

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.575

МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 1. земеделски стопани;
 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите по т.1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

4.Земеделските стопани по т.1 към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

 1. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Ин-тегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 1. По отношение на обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да са нарушени изискванията на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 2. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани(ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), се признават обстоятелствата по т. 4, б. „а“, т. 5 и т. 6 като физически лица.
 3. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 4, б. „а“, т. 5 и т. 6 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,

и/или

 1. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 2. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 4. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез пре-работка на първични земеделски биологични продукти.

 

3.Период за прием:

 

 • Първи прием: Краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е  17:00 часа на 28 Март  2022 г.
 • Втори прием:Краен срок за подаване на проектни предложения – 19.12.2022г. – 17:00 часа

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

 • Размер на БФП – 97 743,50 лв.

 

 1. 6. Допустими разходи:

1.изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 7823,20 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект –  97 790 лв.

 

Допустимите за подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

 

Минималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един проект е 19 558,00 лв.

 

Максималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един проект е 195 580 лв.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ТОЧКИ
1. Проектът създава нови работни места :

От 1 до 3 работни места – 10 точки

Над 3 работни места – 15 точки

15
2.Проектът предвижда инвестиции свързани с подобряване на енергийната ефективност 10
3.Предприятието има сключени предварителни договори за пласмент на продукцията или има сключени договори да преработва суровина от земеделски производители от територията. 25
4.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция. 10
5.Инвестициите са свързани с преработка на млечни продукти 10
6.Иновации в предприятието – въвеждане на нови за територията практики и/или услуги и/или продукт в предприятието  – над 10% от инвестицията е свързана с иновации в предприятието. 15
7.Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата на които има развити сходни производства или суровини за съответните производства 15
ОБЩО: 100

   

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор.   

 

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

 1. Начин на подаване на проектните предложения

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg

Пакет документи за кандидатстване:

Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

Документи за информация по подмярка 4.2

4.2_Обява 2 -ри прием

Документи за изпълнение по подмярка 4.2

4.2. Условия за кандидатстване 2-ри прием

4.2 Условия за изпълнение 2-ри прием


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „.

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“.

2.Допустими дейности:

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, а именно:

1.строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари исъоръженията и принадлежностите към тях;

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища исъоръженията и принадлежностите към тях;
 2. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерациис под 2000 е.ж. в селските райони;
 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайнозадоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура запредоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,включително транспортни средства;
 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с целподобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалнатапланировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местнозначение в селските райони.

3.Период за прием:

 

Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е  17:00 часа на 31 октомври 2022г.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 17:00 часа на 25 април 2023г.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедур по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП по първи прием – 490 542 лв.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 

 1. 6. Допустими разходи:

(1) 1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

 1. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
 2. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
 3. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

 1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
 2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
 3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;
 4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;
 5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“.

(3) Разходите по ал. 1, т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите по подмярка 7.2.

(4) Разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(5) Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(6) Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;“

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

И обхват на териториално въздействие

До 100 души – 5 точки

От 101 до 200 души  – 10 точки

От 201 – до 500 души – 20 точки

От 501 до 1000 души – 25 точки

Над 1000 души – 30 точки

30
Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 5 точки

Повече от 3 населени места – 10 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 5
Обекта/тите на интервенция е обект  с обществена значимост за територията или са в близост  до обект/и с обществена значимост за територията 10
Проектът е консултиран с местната общност чрез различни форми на обществено обсъждане. 10
Проектът предвижда включване на доброволен труд след неговото приключване с цел гарантиране на устойчивост 10
Проектът предлага инвестиция в обект, който е значим за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоръжения 10
ОБЩО 100

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Подадените проектни предложения, ще бъдат финансирани докъдето достига бюджетът на приема.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При проектите с равен брой точки, за които не достига финансовия ресурс по мярката се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий –  Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоражения.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org.

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение 

7.2 Условия за изпълнение

7.2.Условия за кандидатстване

7.2_Обява

Въпроси-отговори 7.2