Новини

Проект на МИГ Свиленград Ареал е сред 19-те печеливши идеи на Civic Europe Повече информация за проекта може да откриете на страницата на МИГ Свиленград Ареал, сектор „МИГ Свиленград Ареал“, „Проекти“Прочети още…

Екипът на Местна инициативна група „Свиленград Ареал“, благодари на всички, които присъстваха и участваха в  първото издание на „Празника на МИГ“. Празникът на МИГ Свиленград Ареал  се проведе на 03.10.2020г. на главната улица в град Свиленград.  Инициативата бе част от програмата за празника на града и бе организирана от  Местна инициативна група – Свиленград Ареал . Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят и популяризират продуктите си.   Празникът  започна с откриване на изложение на местни продукти, типични за района ястия и напитки. В изложението се включиха самодейците от читалищата на селата Сладун,Прочети още…

Подарете си уникално преживяване и се върнете назад във времето. Ще имате възможност сами да  изработите предмети от глина , да се научите как се плетат кошници и панери или да творите плетива на 1 кука.   Заповядайте на 3 октомври (събота) от 10:00 и се включете в ателиетата по кошничарство, грънчарство и плетачество, които са част от дейностите на Празника на МИГ.   Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на главната улица пред общинския пазар и включва: 9:00ч. с  Изложение на местни производители 10:00ч.-13:00ч. Кулинарно шоу с участието на Иван Звездев, томбола с награди и викторина,  концерт на танцови и певчески състави,Прочети още…

Приключи оценкатата на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1 на МИГ Свиленград ареал, Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. в изпълнение на Стратегия за ВОМР на местна инициативна група Свиленград Ареал. В установения срок в ИСУН постъпиха 2 бр. проектни предложения по процедурата. Предложени за финансиране от Комисията за подбор на проектни предложения са и двете проектни предложения. С Решение №60/30.09.2020 г. Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри Оценителния доклад на КППП.  Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/на одобрените проектни предложения е 122 143,50 лв. Предстои одобрение на Оценителния доклад от странаПрочети още…

ПОКАНА  Заповядайте на 3 октомври (събота) от 10:00 часа да опитате вкусна каварма по тракийски приготвена лично от шеф Иван Звездев. Иван Звездев е гост на Празника на МИГ Свиленград Ареал.  Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на главната улица пред общинския пазар и включва: 9:00ч. с  Изложение на местни производители 10:00ч.-13:00ч. Кулинарно шоу с участието на Иван Звездев, томбола с награди и викторина,  концерт на танцови и певчески състави, демонстрация и уъркшоп на традиционни  занаяти. Празникът на МИГ Свиленград Ареал е част от празниците на града и е посветен на 10 годишнината от създаването на МИГ. От Екипа на МИГ Свиленград АреалПрочети още…

На 25.09.2020 г.  между  НЧ „Просвета 1870“ и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по мярка 7.5 за изпълнение на проект „Читалището – врата към културното наследство“. Стойността на проекта е 69 955,92 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г. Проектът предвижда реновация на зала за представяне на нематериалното КИН – обичаи, традиции, ястия и оборудване и обзавеждане на зала за представяне на нематериалното КИН – обичаи, традиции, ястия;Прочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 25.09.2020г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за промяна във финансовото разпределение на СВОМР – прехвърляне на средства от мярка 41 и 4.2 в мярка 6.4 Вземане на решение за удължаване на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото мястоПрочети още…

На 03.09.2020 г.  между НПО „Мезек 2016 – ТСП“  и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан трети договор по мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ за изпълнение на проект „Духът на народа от Свиленград и региона“. Стойността на проекта е 19 558,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срок за изпълнение на проекта 24 месеца. Проектът предвижда теренни проучвания, систематизиране на информацията от теренните проучвания, организиране на семинар за популяризиране на селското културно наследство, отпечатване на книга а книга за региона и други съпътстващи дейности.Прочети още…

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец септември и октомври 2020г.: Информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 2.1 на ОПРЧР – 24.09.2020г., 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала Празник на МИГ Свиленград ареал – 03.10.2020г., 9:30 – Пред  общински пазар в град  Свиленград Еднодневно обучение за изпълнение на проекти по мярка 7.11 от ПРСР – 08.10.2020г., 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала Еднодневно обучение за изпълнение на проекти по мярка 7.2 и 7.5 от ПРСР – 14.10.2020, 9:30 – Общинска администрация Свиленград; МалкаПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява Втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал 2.1. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Направление „Подобряване достъпа до заетост“: Направление „Подобряване достъпа до образование“: Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“: Направление „Развитие на местните общности и преодоляване наПрочети още…