Новини

През първия месец на 2023 година, се подписаха 7 договора по мерки от ПРСР, между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от територията. Договорираните проекти са по мярка 4.1 и мярка 6.4. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  сключени 2 договора. -Договор с фирма „Буглата“ ООД за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“.  Проектът предвижда закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ и е на стойност  97 700 лева, от които безвъзмездната финансова помощ  е 50%. -Договор със Земеделския стопанин-Мария Минкова за изпълнение на проект „Технологична модернизация на стопанството чрез закупуване на трактор“  наПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020   ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА   за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-728 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“     МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ отПрочети още…

През 2023г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви нов прием по две мерки към СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема. През месец януари 2023г. предстои МИГ да обяви трети прием с финансов ресурс по мярката  135 300,42 лв. По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е проведен един прием. Поради остатъчния финансов ресурс от 225 507,99лв., предстои МИГ да обяви втори прием по мярката през месец февруари 2023г. Мерки 4.1 и 6.4. се финансират от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ СвиленградПрочети още…

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента. Договорирани са 48 проекта, от които 25 са приключили, а 23 са верифицирани. Към момента са подадени 62 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема, на които са одобрени общо 13 проектни предложения, от които едно е оттеглено и две са прекратени. В процес на изпълнение са 5 договора със стойност наПрочети още…

На 15.11.2022 г. бе сключен договор между ЕКО НЪТС ООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на специализирана земеделска техника”. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността е 97 700 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се  закупи  специализирана земеделска техника: трактор и фреза. Чрез инвестицията в стопанството се въвежда нов иновативен процес, машина, организация и практика, които са иновация и са нови за кандидата. Договорът с фирма ЕКО НЪТС ООД е сключен по втората покана за кандидатстване на процедура BG06RDNP001-19.137, по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата заПрочети още…

Свиленградската фирма  „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД, приключи реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020  в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал. Проектът „Повишаване конкурентоспособността на „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД“  по процедура BG16RFOP002-2.065-0001 е на стойност 101 330 лв., при 90% безвъзмездна финансова помощ. С реализирането на проекта се повиши производителността на предприятието и се постигна ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Реализираните дейности по проекта са свързани с инвестиции в ДМА.Прочети още…

На 04.11.2022 г. бе сключен договор между ФОТЕВИ ИНВЕС ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услуги”. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността е 44 079,42 лв. при 75% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се  закупи  компютърна техника, офис оборудване и обзавеждане за развитие на счетоводната дейност на кандидата. Проектът е фокусиран върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката, върху повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности. Договорът с фирма Фотеви инвест ЕООДПрочети още…

  МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кандидатите по т.1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 4.Земеделските стопани по т.1 към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: а) да саПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал е Сдружение с нестопанска цел, създадено през 2010г. През програмен период 2014-2020, сдружението изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана със споразумение № РД 50-32 от 19.04.201г . подписано между  ПРСР, ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР, ОПОС и МИГ-Свиленград Ареал. Стратегията получава подкрепа от ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ като максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е 11 865 164,34 лева. Общият размер на усвоените средства по ОП РЧР  към Стратегията са  в размер на 1 021 220,62 лева. Обявени са 4 процедури за кандидатстване. Подадени са 13 проектни предложения и са сключениПрочети още…

На 27.08.2022 г. на площада в село Капитан Андреево, община Свиленград се продведе празник на МИГ „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Събитието бе проведено за четвърти път от стартиране изпълнението на Стратегията на МИГ Свиленград Ареал и за втори път през тази година, като през месец май се състоя в. с. Студена. Празникът в с. Капитан Андреево започна с музикална програма в изпълнение на фолклорен оркестър „Димитровград“. На фона на фолклорните ритми шеф Ангел Ангелов и неговият екип готвиха лично в известния юнашки тиган вкусен юнашки кебап, който по – късно всички гости на празника имаха въможност да опитат. Празничното настроение се поддържаше от местнитеПрочети още…