Новини

  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.822 МИГ Свиленград – Тополовград, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабиПрочети още…

  РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУЛС „МИГОВЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ“   І. Организатор на конкурса: Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“.   ІІ. Краен срок и начин за получаване на творбите: Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на на е-mail:migsvilengrad@mail.bg или на място в офиса на МИГ до 10 септември 2024 г.   ІІІ. Териториален обхват  Снимките трябва да са направени на територията на община Свиленград   ІV. Цели на конкурса Фотоконкурсът цели да популяризира територията на община Свиленград(град Свиленград и всички села от общината) и да представи местните забележителности, събития, хора, пейзажи, растения, животни, бизнес, селско стопанство, сгради и др.   Условия за участие Право на участиеПрочети още…

Уведомяваме ви, че на 28.03.2024г.  от 13:30 в общинска администрация Свиленград, ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград-Тополовград. Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград-Тополовград”, насрочено за 28.03.2024 от 13:30 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2023г. и годишен финансов отчет за 2023 г. Приемане на годишна програма за 2024г. Приемане на бюджета за 2024г. Приемане на промени в СВОМР на Сдружението Определяне на членски внос за 2024 г. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден вПрочети още…

МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на община Свиленград. 2.ДопустимиПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Обява за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград-Тополовград – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите поПрочети още…

Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция Хасково издаде Решение за преценяванене на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград – Тополовград за периода 2023-2027 г., прилагането на която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. С Решението може да се запознаете тук: РЕШЕНИЕ РИОСВ 8.1.2024Прочети още…

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента. През 2023г. са подписани 14 договора с бенефициенти по Програма за развитие на селските райони с обща стойност на БФП 1 334 869,14 лева. От април 2018 до сега, по петте Оперативни програми  са договорирани 55 проекта със обща стойност на БФП 10 707 676,11 лева. До момента са проведени 25 процедури за прием на проектни предложения, в които са подадени 83 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. ПоПрочети още…

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“, приключва 2023г. с още два сключени договора по мярка 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград-Ареал“.   Първият договор е с производителя на мебели „АНДРЕА 2007“ ЕООД и цели да  осигури реализиране, развитие и постигане на устойчивост на предприемаческата идея на фирмата. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността на Безвъзмездната финансова помощ е  127 054,21 лева. По проекта се предвижда закупуване на технологично оборудване за цех за производство на корпусна мебел. Инвестицията ще даде възможност на местния производител да придобие нови високоефективни машини и това ще доведе до ресурсна ефективност в предприятието и щеПрочети още…

На 06.12.2023г. Асоциация „Наука за природата“,  в партньорство с община Свиленград приключи изпълнението на проект Хабитат „Сакар“. Чрез проекта се осигури  подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Чрез извършените дейности се постигна преодоляване/ намаляване на негативния ефект на идентифицирани заплахи по отношение на целевите видове, съгласно докладите за тях, публикувани в информационната система за защитениите зони от мрежата Натура 2000. Проектът бе насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на ЗЗ Родопи – Източни, Сакар, Ждрелото на река Тунджа и Река Марица, в територията на МИГ Свиленград Ареал. Чрез изпълнението на дейностите, включени в проектното предложениеПрочети още…