Новини

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“  открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.065: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанствоПрочети още…

Във връзка с реализацията на проект „Мост между поколенията“ финансиран от  Civic Europe, на 27.05.2021г. МИГ Свиленград ареал проведе обучение на тема „Как да бъда активен гражданин“.  В обучението участваха 24 ученици от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“. Най-малките участници бяха в V-ти клас, а най-големите в   XI-ти клас. В продължение на 6 часа, младежите се включиха в отборни дискусии, разискваха актуални младежки теми, обсъждаха проблеми и предизвикателства и предлагаха възможни решения за справяне с тях. Всички присъстващи изявиха своята активна гражданска позиция за настоящето и бъдещето на родния си град.   На 03.06.2021г. от 16:00 часа в залатаПрочети още…

Местна инициативна група „Свиленград Ареал“ благодари на всички, които присъстваха и участваха във  второто издание на празник „Произведено на територията на МИГ Свиленград ареал“. Този път празникът се проведе в с. Мезек на 15.05.2021г. Това е второто мащабно събитие, с което МИГ популяризира дейността си и даде възможност на местните производители да представят  продуктите си, като това се осъществи със съдействието на кмета на село Мезек – г-жа Веселина Теохарова. Празникът  започна с откриване на изложение на местни продукти, типични за района ястия и напитки. В изложението се включиха самодейците от НЧ „Нов живот -1930“ – с.  Капитан Андреево, НЧ „Изгрев“ – с. Мезек, НЧПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 31.05.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул „Септемврийци“ № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за изменение на СВОМР Вземане на решение за освобождаване на член от ОС/УС на МИГ. Вземане на решение за прием на нов член в ОС Вземане на решение за избор на нов член на УС на МИГ. Обсъждане на възможностите пред МИГ Свиленград ареал свързани с подготовката на СВОМР за периода 2021-2027г.   ПриПрочети още…

Заповядайте на 15 май  (събота) 2021г. в село Мезек , за да опитате вкусна зелена пролетна яхния  приготвена лично от Ути Бъчваров. Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на площада в село Мезек от 10:00 часа и включва: Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на площада в село Мезек от 10:00 часа и включва: -Кулинарно шоу с участието на Ути Бъчваров; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Орион Бенд“; -Концерт на местни танцови и певчески състави -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти; Заповядайте!Прочети още…

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.,  Управляващия органПрочети още…

На 27.04.2021 г. приключи приемът на проектни предложения по втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.137-S2 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. В системата ИСУН в закконовия срок са постъпили 7 проектни предложения. Предстои сформиране на Комисия за подбор на проектните предложения.Прочети още…

На 26.04.2021 г. бе сключен договор между „Бошнаков-09“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие”. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а стойността е 48 800 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се закупи вакуумна пълначна машина с капацитет 2000кг/ч. за действащото месопреработвателно предприятие, за да се увеличи капацитета на Бошнаков-09 ЕООД и да се модернизира производствения процес. Проектът на Бошнаков-09 ЕООД е одобрен по първа обява за кандидатстване от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020Прочети още…

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.065 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от стратегията за ВОМР.   Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 05.04.2021 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6.   Направените становища и предложения, ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част отПрочети още…

Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  „Бурденис компост“ ЕООД  и „ Петица-1“ ЕООД . Чрез реализирането на договорите ще се постигне  социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на МИГ Свиленград Ареал, чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите и осигуряване на заетост на лица над 54 годишна възраст, застрашени от социална изолация. Основните приоритети на проектите са насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост иПрочети още…