Новини

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 10.02.2021г. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2020г. и годишен финансов отчет за 2020 г. Приемане на годишна програма за 2021г. Приемане на бюджет за 2021г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.Прочети още…

На 18.01.2020 г. бе подписан договор по проект на община Свиленград „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче и кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград” между Община Свиленград, МИГ Свиленград-Ареал и ДФ „Земеделие”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Свиленград ареал“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, в изпълнение на  Стратегия от ВОМР. Проектът е на стойност 84 582,50 лв. без ДДС и е с продължителност до 30.06.2023 г. Дейностите включват благоустрояване и изграждане на три обекта за отдихПрочети още…

На 30.12.2020 г.,  между Георги Атанасов Шишков / земеделски производител/, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан първи договор от одобрените за финансиране проектни предложения по  мярка 4.1 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в земеделски стопанства“. Стойността на проекта е 91 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 60 %. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца. Целта на земеделския стопанин е чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати и икономическа ефективност в дългосрочен план. Предвижда се закупуване на земеделска техника.Прочети още…

МИГ Свиленград Ареал ви информира, че Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. Специфичните цели на процедурата са: – Подкрепа за участието в различни форми на учене през целияПрочети още…

Уважаеми съграждани, Бихме желали да Ви информираме, че ако сте кандидатствали по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, към програмата е сформирана работна група, която е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения по процедурата (над 6 000 броя) и е идентифицирала проектите, подадени от допустими кандидати съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие – отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Общия брой проекти, които ще бъдат преразгледани е 3345. В тазиПрочети още…

Днес, 26.11.2020 г., бяха подписани последните два договора за безвъзмездна финансова помощ по иновативната мярка от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ финансирани по ПРСР 2014-2020 г. Подписаните договори са последните от общо пет одобрени за финансиране проектни предложения по процедурата.  Процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения бе извършена през март 2019 г., в резултат на която бяха одобрени за финансиране 5- те постъпили проектни предложения. Единият сключен договор е между Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране наПрочети още…

На 23.11.2020 г.,  между „СЕРПАКТ“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан първи договор от одобрените за финансиране проектни предложения по мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“. Стойността на проекта е 114 617,36 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 75%. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца. Проектът цели повишаване качеството на предлаганата услуга и повишаване на конкурентоспособността, въвеждане на иновативен процес на управление и предлагане на услугата – Дигитален маркетинг за онлайн магазини и всякакъв вид уеб-сайтове. Предвижда се закупуване на високо технологично компютърно оборудване.  Прочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 25.11.2020г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Изменение на решение №1 от Протокол № 18/25.09.2020г. на ОС на МИГ Свиленград ареал относно промяна във финансовото разпределение на СВОМР във връзка с прехвърляне на средства от мярка 41 и 4.2 в мярка 6.4   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същотоПрочети още…

Уважаеми съграждани, жители на община Свиленград, Призоваваме Ви за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за изследване на потенциала на територията на МИГ Свиленград Ареал за разнообразяване на местната икономика.   Линк анкетна карта 1 – https://bit.ly/32BhgTv   също така, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на нагласите на местната общност относно дейността на МИГ Свиленград Ареал до момента. Линк анкетна карта 2 – https://bit.ly/2IgAOWn Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!   ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!Прочети още…

Проект на МИГ Свиленград Ареал е сред 19-те печеливши идеи на Civic Europe Повече информация за проекта може да откриете на страницата на МИГ Свиленград Ареал, сектор „МИГ Свиленград Ареал“, „Проекти“Прочети още…