Новини

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 19.10.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ на адрес Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 19.10.2021 от 16:00 часа Удължаване на срока на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ   Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и приПрочети още…

През 2019 г. и през 2021г. МИГ Свиленград Ареал два пъти обяви прием на проекти по мярка „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. До момента има подадени 3 проектни предложения, като две от тях вече са изпълнени и верифицирани. След приключване и на 2-рия прием са налични  остатъчни средства в размер на 1 159 609,90 лв. МИГ Свиленград Ареал търси кандидати по МЯРКА „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Одобрени средства по мярката: 796 190,10 лв. ОстатъчниПрочети още…

На 30.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Свиленград Ареал – Милена Янева и земеделският производител – Георги Ганчев, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.   Местната инициативна група  до момента има сключени двадесет и осем договора за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общноститеПрочети още…

От 27.07. до 31.07.2021г.  МИГ Свиленград Ареал проведе  работно посещение в Италия.    Програмата на посещението включваше срещи и разговори с представители на италианската МИГ Л‘Алтра Романя (http://www.altraromagna.it/en/ ), с цел  заимстване на добри практики и внедряването им на територията на МИГ-а. Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на МИГ Свиленград Ареал, които включват обмяна на опит, добри практики и знания с други местни инициативни групи от страните членки на ЕС, които са значително по-напреднали в прилагането на подхода „ЛИДЕР“ и съвпадна с представянето от домакините на проект „Да продадем есента в селищата на Романя“. Двете Местни инициативни групи проведоха работни срещи край морето наПрочети още…

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“  открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.065: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанствоПрочети още…

Във връзка с реализацията на проект „Мост между поколенията“ финансиран от  Civic Europe, на 27.05.2021г. МИГ Свиленград ареал проведе обучение на тема „Как да бъда активен гражданин“.  В обучението участваха 24 ученици от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“. Най-малките участници бяха в V-ти клас, а най-големите в   XI-ти клас. В продължение на 6 часа, младежите се включиха в отборни дискусии, разискваха актуални младежки теми, обсъждаха проблеми и предизвикателства и предлагаха възможни решения за справяне с тях. Всички присъстващи изявиха своята активна гражданска позиция за настоящето и бъдещето на родния си град.   На 03.06.2021г. от 16:00 часа в залатаПрочети още…

Местна инициативна група „Свиленград Ареал“ благодари на всички, които присъстваха и участваха във  второто издание на празник „Произведено на територията на МИГ Свиленград ареал“. Този път празникът се проведе в с. Мезек на 15.05.2021г. Това е второто мащабно събитие, с което МИГ популяризира дейността си и даде възможност на местните производители да представят  продуктите си, като това се осъществи със съдействието на кмета на село Мезек – г-жа Веселина Теохарова. Празникът  започна с откриване на изложение на местни продукти, типични за района ястия и напитки. В изложението се включиха самодейците от НЧ „Нов живот -1930“ – с.  Капитан Андреево, НЧ „Изгрев“ – с. Мезек, НЧПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 31.05.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул „Септемврийци“ № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за изменение на СВОМР Вземане на решение за освобождаване на член от ОС/УС на МИГ. Вземане на решение за прием на нов член в ОС Вземане на решение за избор на нов член на УС на МИГ. Обсъждане на възможностите пред МИГ Свиленград ареал свързани с подготовката на СВОМР за периода 2021-2027г.   ПриПрочети още…

Заповядайте на 15 май  (събота) 2021г. в село Мезек , за да опитате вкусна зелена пролетна яхния  приготвена лично от Ути Бъчваров. Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на площада в село Мезек от 10:00 часа и включва: Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на площада в село Мезек от 10:00 часа и включва: -Кулинарно шоу с участието на Ути Бъчваров; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Орион Бенд“; -Концерт на местни танцови и певчески състави -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти; Заповядайте!Прочети още…

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.,  Управляващия органПрочети още…