Новини

Подписан е шести договор по общинските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал между община Свиленград, Държавен фонд “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът „Обичаи, традиции и култура – преплетени в историята“  предвижда интервенции върху три обекта от територията на община Свиленград, които са част от културната инфраструктура. Част от дейностите му са насочени към създаване на центрове за изкуство в читалищата на селата Щит, Сладун и Младиново. Проектът планира интервенции, насочени към подобряване иПрочети още…

От 10 до 12 май 2022г. в Бургас се проведе Международно изложение 30 години ЛИДЕР в ЕС. На събитието участваха представители от България, Франция и Румъния. В изложението участваха над 100 представители на местни инициативни групи. Производители на биохрани, напитки и сувенири представиха своята продукция. На щандовете бяха представени мед и пчелни продукти, месни деликатеси, ръчно изработени сувенири, дървени съдове за сервиране, сладкиши, рибни ястия, вина от местни производители, козметични продукти с луга и други. В изложението участваха и производители от територията на МИГ Свиленград Ареал. На специален щанд беше представена продукцията на  Винарска къща „Лозев“, Винарна „Сарандиев“ и Винарска изба „Димитровче“, както и  уникалните Прочети още…

На 07.02.2022 г.,  между Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек, с. Пъстрогор“. Проектът е подаден по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегия на ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.   В проектното предложение са заложени дейности за подобряване на зелени площи и изграждане на детски съоръжения. Предвижда се да бъдат обновени три зелени площи, находящи се на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“ – в гр. Свиленград, в с. Пъстрогор и вПрочети още…

На 02.02.2022 г.,  между „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“. Дейностите по проект „Развитие на дейността на „Елена Генева“ ЕООД създават условия за развитие на „зелена икономика“ и иновации. Предвижда се развитие на здравните услуги на територията на Община Свиленград чрез закупуване на високотехнологично лабораторно оборудване, което има за цел да допринесе за въвеждане на иновативност в предприятието. Планираните дейности за въвеждане в експлоатация на ново лабораторно оборудване, са пряко свързани и рефлектират в използването на технологични иновации, каквитоПрочети още…

На 28.01.2022 г., между МИГ Свиленград Ареал, Земеделският производител Филип Стефанов Милев и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“, Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализиранетоПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 15.02.2022г. от 16:00 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 15.02.2022 от 16:00 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2021г. и годишен финансов отчет за 2021 г. Приемане на годишна програма за 2022г. Приемане на бюджет за 2022г. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същияПрочети още…

МИГ „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“, КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.575, ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кандидатите по т.1 трябва да са регистрирани по Търговския закон илиПрочети още…

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.110 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство иПрочети още…

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното през изминалата 2021 година. До момента МИГ има договорирани 32 проекта, от които 14 са приключили, а 9 са верифицирани. В края на 2021г. МИГ Свиленград Ареал може да отчете реално изпълнение над 50 % за почти всеки от индикаторите по стратегията. Към момента са подадени 59 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което представлява 99 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са проведени два приема, на които са одобрени общоПрочети още…

В последния месец на 2021г. успешно приключи изпълнението на всички 5 подадени и договорирани проекти по Мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал Първият  проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“ е на НЧ „Просвета-1870“ и е с бюджет 19 558 лева.  По проекта бяха  издирени, съхранени и разучени местни детски игри, обичаи, песни, танци и занаяти. Създадоха се групи по занаяти, по кошничарство и по грънчарство, група по музикална терапияПрочети още…