Новини

Селският събор е един от най-големите и чакани празници. Провежда се на значима дата,  свързана с историята и миналото на населеното място. Всяка година в свиленградското село  Момково се чества празника  Възнесение Господне, наричан още Спасовден. Това е личен празник за село Момково, тъй като църквата в селото носи името „Свето Възнесение“. Тази година, на 25 май-Спасовден, на селския мегдан се проведе поредното шумно, пъстро, вкусно и многолюдно събитие, но този път организирано от  Местна инициативна група  Свиленград Ареал. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти. Хубавото пролетно време позволи на многоПрочети още…

На 12.05.2023 г. бе сключен договор между Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Рехабилитация на улици в гр. Свиленград и с. Капитан Андреево”. Стойността на проекта е 129 866,32 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът  включва рехабилитация на част от ул. „Люлин“ в с. Капитан Андреево и реконструкция на част от ул. „Пети Октомври“ в   Свиленград. Основните предвидени строително монтажни работи са: доставка и полагане на пластове трошен камък и асфалтобетон, бордюри, пътни знаци, шахти, както и нанасяне на пътна маркировка. Договорът с Община Свиленград е по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видовеПрочети още…

На 25 май  (четвъртък) 2023г.-Спасовден, от 18:00ч. на площада в село Момково ще се проведе празник на МИГ Свиленград Ареал за популяризиране на местни ястия и продукти. Подготвили сме ви вкусни кулинарни изкушения, богата фолклорна програма и викторина с много награди. Заповядайте, за да опитате традиционния за селото курбан и момковската сусамена сладка пита. Очакваме ви! Екипът на МИГ Свиленград Ареал  Прочети още…

Уведомяваме ви, че планираното на 27.02.2023г.  от 17:30 заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал, се отменя. В тази връзка на основание чл.26, ал.1 и чл.16 т. 5 от Устава на сдружение МИГ Свиленград „Ареал” на 09.03.2023 от 17:00 часа в ресторант Марица ще се проведе  заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 09.03.2023 от 17:00 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г. Приемане на годишна програма за 2023г. Приемане на бюджет за 2023г. Освобождаване от членство в МИГ наПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода ВОМР.     1.Допустими кандидати:   Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.   2.Допустими дейности:   Развитие на туризъм (изгражданеПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 27.02.2023г. от 17:30 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 27.02.2023 от 17:30 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г. Приемане на годишна програма за 2023г. Приемане на бюджет за 2023г. Други Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведеПрочети още…

През първия месец на 2023 година, се подписаха 7 договора по мерки от ПРСР, между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от територията. Договорираните проекти са по мярка 4.1 и мярка 6.4. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  сключени 2 договора. -Договор с фирма „Буглата“ ООД за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“.  Проектът предвижда закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ и е на стойност  97 700 лева, от които безвъзмездната финансова помощ  е 50%. -Договор със Земеделския стопанин-Мария Минкова за изпълнение на проект „Технологична модернизация на стопанството чрез закупуване на трактор“  наПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020   ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА   за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-728 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“     МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ отПрочети още…

През 2023г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви нов прием по две мерки към СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема. През месец януари 2023г. предстои МИГ да обяви трети прием с финансов ресурс по мярката  135 300,42 лв. По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е проведен един прием. Поради остатъчния финансов ресурс от 225 507,99лв., предстои МИГ да обяви втори прием по мярката през месец февруари 2023г. Мерки 4.1 и 6.4. се финансират от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ СвиленградПрочети още…

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента. Договорирани са 48 проекта, от които 25 са приключили, а 23 са верифицирани. Към момента са подадени 62 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема, на които са одобрени общо 13 проектни предложения, от които едно е оттеглено и две са прекратени. В процес на изпълнение са 5 договора със стойност наПрочети още…