Новини

МИГ Свиленград Ареал е Сдружение с нестопанска цел, създадено през 2010г. През програмен период 2014-2020, сдружението изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана със споразумение № РД 50-32 от 19.04.201г . подписано между  ПРСР, ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР, ОПОС и МИГ-Свиленград Ареал. Стратегията получава подкрепа от ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ като максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е 11 865 164,34 лева. Общият размер на усвоените средства по ОП РЧР  към Стратегията са  в размер на 1 021 220,62 лева. Обявени са 4 процедури за кандидатстване. Подадени са 13 проектни предложения и са сключениПрочети още…

На 27.08.2022 г. на площада в село Капитан Андреево, община Свиленград се продведе празник на МИГ „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Събитието бе проведено за четвърти път от стартиране изпълнението на Стратегията на МИГ Свиленград Ареал и за втори път през тази година, като през месец май се състоя в. с. Студена. Празникът в с. Капитан Андреево започна с музикална програма в изпълнение на фолклорен оркестър „Димитровград“. На фона на фолклорните ритми шеф Ангел Ангелов и неговият екип готвиха лично в известния юнашки тиган вкусен юнашки кебап, който по – късно всички гости на празника имаха въможност да опитат. Празничното настроение се поддържаше от местнитеПрочети още…

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура № BG06RDNP001-19.668 – МИГ Свиленград ареал подмярка 7.2.  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. МИГ Свиленград Ареал предоставя на всички заинтересовани лица постъпили въпроси и отговори по процедурата. Документът е приложен към пакетът с документи за кандидатстване.  Vaprosi i otgovoriПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища,Прочети още…

На 18 юли 2022 г. беше сключен договор по обявената от МИГ Свиленград Ареал процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.110-0001 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ чрез Водено от общностите местно развитие. Договорът е сключен с фирма Фаворит-машинекс ООД, която се занимава с  проектиране и производство на дървообработващи машини и съоръжения. Чрез реализирането на договора ще се постигне увеличаване капацитета на растеж в “Фаворит – машинекс” ООД с минимум 30% на българския и международните пазари. По проекта са предвидени дейности за доставка и въвеждане в експлоатация на напълно автоматизирана специализирана техника и специализиран софтуер. С изпълнението на дейностите ще се повишиПрочети още…

към бенефициентите на МИГ Свиленград Ареал със сключени договори по ПРСР   МИГ Свиленград Ареал уведомява своите бенефициенти по ПРСР, че на 02.06. 2022 г. бе подписано Допълнително споразумение към СВОМР, с което е  удължен срока за изпълнение на стратегията до 2025г. В тази връзка всеки бенефициент, който желае да удължи срока за изпълнение на договора си до 2025 г. може да инициира искане за подписване на анекс.Прочети още…

Подписан е още един договор към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е сключен между  Стефан Ангелов Милев, ДФ “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал. Проектът е с наименование “Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника”. Насочен е към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи и предвижда закупуване на трактор с кабина и климатик с преден и заден навес и ВОМ. Изпълнението на договора е до 30.06.2023 г. Стойността на проекта е 97 700,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 50% или 48 850,00 лв.Прочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 20.06.2022г. от 16:00 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за разширяване на територията на Сдружение „Местна инициативна група Свиленград ареал. Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г. Избор на нов управителен съвет и председателПрочети още…

Подписан е още един договор към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е сключен между  Веселин Георгиев Цветков, ДФ “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал. Проектът е с наименование “Повишаване конкурентоспособността на стопанството” и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи и предвижда инвестиции и дейности свързани с изграждане на нова телена ограда на съществуващо стопанство в с. Лисово, закупуване на хладилен товарен автомобил DACIA Dokker VAN и преносим компютър DELL Inspiron 3793. Изпълнението на договора е до 30.06.2023 г. Стойността на проекта е 45Прочети още…

Подписан е шести договор по общинските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал между община Свиленград, Държавен фонд “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът „Обичаи, традиции и култура – преплетени в историята“  предвижда интервенции върху три обекта от територията на община Свиленград, които са част от културната инфраструктура. Част от дейностите му са насочени към създаване на центрове за изкуство в читалищата на селата Щит, Сладун и Младиново. Проектът планира интервенции, насочени към подобряване иПрочети още…