Новини

На 20.10.2023 г. бе сключен договор между Стиляна Христова Василева, МИГ Свиленград-Тополовград и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника ”. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността е 47 698 лв., от които 60% безвъзмездна финансова помощ-28 618,80 лева. По проекта се предвижда да се подобри  цялостната дейност на стопанството чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални  активи. Дейностите ще се осъществяват в стопанство, разположено в землището на с. Левка, община Свиленград и предвиждат закупуване на трактор с мощност 50 кс с кабина и климатик.Прочети още…

  На 13.10.2023 г. МИГ Свиленград-Тополовград успешно приключва проект  „по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони. За период от шест месеца беше изпълнен проекта „Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“.  В хода  на  изпълнението   му бе създадена  нова Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ обхващаща територията на двете общини. Новата територия е  с непрекъснати граници и  включва общо 45 населени места. С изпълнението на проекта  се разработи нова Стратегия за ВОМР за обособената нова територия и  се заложиха основите заПрочети още…

На 6 октомври 2023г. в общините Свиленград и Тополовград се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия  за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Свиленград-Тополовград“. Разработването на СВОМР е част от дейностите на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.. На събитието присъстваха представители на различни сектори:Прочети още…

МИГ Свиленград-Тополовград успешно приключи проект “Rural Migrantour: Paths of Recovery” по  програма „Еразъм+“, ключова дейност  2-стратегически партньорства. Това е първия спечелен проект за МИГ по програма Еразъм+ и е изпълнен в партньорство с: Terra Vera от Словения,  Viaggi solidary от Ниде, Stitching pocket stories от Нидерландия и PATHS OF GREECE от Гърция. Продължителността на проектните дейности се осъществи за период от 31 месеца – от 01.03.2021 г. до 30.09.2023 г. С осъществяване на дейностите по проекта се създадоха маршрути и пътеописания. Направиха се виртуални турове и влог колекция, извърши се проучване, изучаване и съхраняване на материали и устни разкази и се картографираха истории и материали. Проведе се едноПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.     1.Допустими кандидати:   Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.   2.Допустими дейности:   РазвитиеПрочети още…

На основание чл.11, ал.2 от Устава на сдружение МИГ Свиленград-Тополовград на 10.10.2023г. в гр. Свиленград, в Ресторант Дан Колов  в  10:00 часа, ще се проведе  Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел  с обществено полезна дейност  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД” при следния дневен ред:   Одобрение на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г. Вземане на решение за удължаване на договора с ФОНД ФЛАГ.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.  Прочети още…

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Свиленград-Тополовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР заПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите поПрочети още…

МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ На 13 септември 2023г. в Свиленград се проведе заключително събитие по проект “Rural Migrantour: Paths of Recovery”. Проектът се реализира по програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2- Стратегически партньорства. Заключителното събитие стартира с тестване на създадения по проекта маршрут. Точно в 10 часа на входа на градския парк се събра група от 23 младежи, които водени от медиатор и екскурзовод, преминаха по маршрута, съобразен с възрастовата група. В продължение на 2,5 часа младежите не просто преминаха по обновената главна улица, а чрез взаимодействия почувстваха динамиката на групата, отношението чужд-свой, лидер-подчинен, лично-общо, наред с любопитни знания за бежанците отПрочети още…

На  5 септември 2023 г. в град Свиленград се проведе обучение на местни лидери, чиято цел бе подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ Свиленград-Тополовград, както и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Темите на обучението бяха свързани със стратегическото планиране и управлението на Месната инициативна група. Подробно бяха обсъдени възможностите за финансиране на проекти по различните програми и мерки. Проведеното обучение е дейност от  проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзкаПрочети още…