Новини

Днес, 13.07.2020 г., бе сключен договор между бенефициента Народно читалище „Просвета – 1870“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността 19 558,00 лв. при 100% финансова подкрепа.  По проекта ще бъдат създадени  групи за обучение по стари занаяти, група по музикална терапия, група за възстановка на детски игри и обичаи от миналото и други съпътстващи изпълнението на договора доейности. Това е вторият подписан договор от общо 5 по процедура № BG06RDNP001-19.054 – 7.11 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт“Прочети още…

 „СТЕЛМАН“ ООД завърши успешно първия проект в изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ- Свиленград Ареал, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Проектът „Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“  по процедура № BG16RFOP002-2.025 бе на стойност 389 710,17 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 350 739,15  лева и 38 971,02 лв. собствен принос. Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и устойчивото развитие на СтелманПрочети още…

На 29 и 30 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведоха две обучения за  изпълнение и отчитане на проекти по мерките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. В обученията се включиха  представители на общинска администрация и на фирмите със сключени договори по процедурите: BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал, BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “ и  BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “. В рамките на обучениятаПрочети още…

Община Свиленград стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона. Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Свиленград, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини, общината представя на вниманието на всички заинтересовани лицаПрочети още…

На 23 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за  разработване на проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по  Програма за развитие на селските райони. На обучението бяха разгледани условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, дейности и разходи. Проведе се практическа работа в тестова среда в ИСУН 2020 включваща регистрация на профил, създаване и попълване на формуляр за кандидатстване, работа с КЕП-подписване на проектно предложение. Специално  внимание се обърна на  изискуемите документи към формуляра. Важна част от програмата на обучението бяха и темите свързани с попълването на формуляра за кандидатстване и разглеждане на функционалностите на ИСУНПрочети още…

На 22 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за  изпълнение на сключени договори финансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Свиленград Ареал по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. На обучението присъстваха  членовете на екипите за управление на проектите.  Бяха разгледани общите положения, свързани с изпълнението на проекта, промени и изменения в договорите, кореспонденция с управляващия орган на ОП НОИР. Беше засегната и темата за избор на изпълнители – нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси, като беше направена практическа демонстрация в ИСУН. Беше демонстрирано техническото и финансово отчитане на проектните дейности. Специално  внимание се обърна на Прочети още…

Във връзка със Заповед № РД09-442/04.06.2020 на Заместник министъра на земеделието, храните и горите е извършена промяна в декларацията за липса на основания за тстраняване – Приложение 3 от Документите за попълване по процедурата. Прилагаме текста на новата декларация – Приложение № 3, която кандидатите следва да приложат към документите за кандидатстване. Новата декларация е налична и на страницата на МИГ Свиленград Ареал, Секция „Отворени покана/процедури, файл „Декларация – Приложение 3 – нова“ – Декларация – Приложение 3 – нова  Прочети още…

Във връзка със Заповед № РД09-442/04.06.2020 на Заместник министъра на земеделието, храните и горите е извършена промяна в декларацията за липса на основания за отстраняване – Приложение 11 от Документите за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.058 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Прилагаме текста на новата декларация – Приложение № 11, която кандидатите следва да приложат към документите за кандидатстване в секция „Отворени покани/процедури“. Декларация – Приложение 11 – нова  Прочети още…

Днес, 08.06.2020 г., приключи приема на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“. Получени са 6 броя проектни предложения, които предстои да бъдат оценени.Прочети още…

  МИГ Свиленград Ареал подготвя издаването на рекламен каталог за земеделските производители и преработватели от община Свиленград. В тази връзка МИГ кани желаещите да бъдат безвъзмездно рекламирани и включени в каталога да попълнят и изпратят ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ на е-mail: migsvgrareal@abv.bg до 30 юли 2020.  Информационен листПрочети още…