Изтекли покани и процедури

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

ОБЯВА за прием на проектни предложения по

 

Процедура № BG06RDNP001-19.734 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

 

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

 

 

1.Допустими кандидати:

 

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

 

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

3.Период за прием:

 

Първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е: 15.03.2023 г., 17.00 ч.

При наличие на остатъчен ресурс по процедурата – втори срок е от 03.10.2023 до 06.11.2023 г., 17.00 ч.

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектните предложения по процедурата по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП по приема – 225 590,49 лева

 

 1. Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви а и б, например хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическа устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 293 370 лева.

 

– Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

– Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризма (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. 1. Проектът допринася за въвеждане на иновативност в предприятието 15
2. 2. Проектът предвижда използване на местни доставчици на стоки и/или услуги 15
3. 3. Проектът е в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги 15
4. 4. Проектът допринася за развитие на интегриран продукт за селски туризъм или развитие на еко, културен и др. алтернативни форми на туризъм; 15
5. 5. Проектът създава нови работни места

1.     От 1 до 3 работни места – 5 точки

2.     Над 3 работни места – 10 точки

10
     6. Кандидатът не е получавал финансова подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
     7. Проектът предвижда създаването на производствени дейности 20
ОБЩО 100

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 30 т.

При наличие на проектни предложения с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, то само за тях последователно ще бъде приложено приоритизиране без да се дават допълнителни точки.

Приоритизирането е съгласно Решение на Общото събрание на МИГ Свиленград-Ареал по Протокол от 3 декември 2018 година: При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е осигурил повече работни места по Критерии № 5 „ Проектът създава нови работни места”  от Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР. В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „ Проектът създава нови работни места”  В случай, че след приоритизиране по критерий  Критерии № 5 „ Проектът създава нови работни места”  отново са налични проекти с еднакъв брой точки, се определя втори критерий, по който да бъдат ранкирани проектите – критерий № 1 Проектът допринася за въвеждане на иновативност в предприятието.

 

Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

Проекти с равен брой точки, за които не достига ресурса ще бъдат отхвърляни.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СВОМР към „МИГ Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакет документи за кандидатстване е публикуван в ИСУН и тук:

6.4 Условия за изпълнение

6.4.Условия за кандидатстване Свиленград (2)

6.4_Обява

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Въпроси-отговори_20.02.2023


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

 

ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-728

МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства

на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

1.Допустими кандидати:

 

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 

 1. Земеделски стопани
 2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

3.Период за прием:

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 28 февруари 2023 г. до 17.00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения при наличие на остатъчни средства след първи прием: 30 август 2023 г. до 17.00 часа.

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектните предложения по процедура Процедура № BG06RDNP001-728 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП  – 135 301,05 лева

 

 

6.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 97 790,00лева.

Размер и интензитет на финансовата помощ:

От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен както следва:

1.с 10 на сто за:

– проекти, представени от млади земеделски стопани*;

– интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

– проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони**;

– проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

2.Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

 1. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
 2. За проектите по т. 2 и т. 3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

–  дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.;

–  най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.

 1. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от посочените условия по т. 4.
 2. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или т. 3, е не повече от 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на всички условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

 1. Допустими разходи:

 

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, из-ползвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни на-саждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно обо-рудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. Проектът предвижда инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти

– От 30% до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 11 точки

– Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 20 точки

20
2 Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и/или животновъдството.

– Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и са извън сектор биопроизводство – 15 точки

– Дейностите по проекта са в сектор животновъдство – 20 точки

20
3. Проектът предвижда въвеждане на иновация в стопанството 15
4. Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
5. Кандидатът е земеделски стопанин, който е едноличен търговец или физическо лице на възраст от 18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 9
6. Кандидатът не е получавал подкрепа от общността. 8
7. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора за който кандидатстват:

– Кандидатът е осъществявал минимум три години дейност в сектора, за който кандидатства – 7 точки

– Кандидатът има подходящо образование или квалификация, курс за добри земеделски практики, курс по агроекология или др. – 3 точки

10
8. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 8
ОБЩО 100

 

 

   

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 30 точки по критериите за подбор.   

 

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

 • Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложенияа писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

 

Пакетът документи за кандидатстване:

4.1 Условия за изпълнение

4.1_Обява (2)

4.1. Условия за кандидатстване

Документи за информация

4.1 Документи за кандидатстване

4.1 Документи към Условия за изпълнение


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.575

МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 1. земеделски стопани;
 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите по т.1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

4.Земеделските стопани по т.1 към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

 1. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Ин-тегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 1. По отношение на обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да са нарушени изискванията на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 2. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани(ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), се признават обстоятелствата по т. 4, б. „а“, т. 5 и т. 6 като физически лица.
 3. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 4, б. „а“, т. 5 и т. 6 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,

и/или

 1. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 2. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 4. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез пре-работка на първични земеделски биологични продукти.

 

3.Период за прием:

 

 • Първи прием: Краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е  17:00 часа на 28 Март  2022 г.
 • Втори прием:Краен срок за подаване на проектни предложения – 19.12.2022г. – 17:00 часа

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

 • Размер на БФП – 97 743,50 лв.

 

 1. 6. Допустими разходи:

1.изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 7823,20 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект –  97 790 лв.

 

Допустимите за подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

 

Минималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един проект е 19 558,00 лв.

 

Максималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един проект е 195 580 лв.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ТОЧКИ
1. Проектът създава нови работни места :

От 1 до 3 работни места – 10 точки

Над 3 работни места – 15 точки

15
2.Проектът предвижда инвестиции свързани с подобряване на енергийната ефективност 10
3.Предприятието има сключени предварителни договори за пласмент на продукцията или има сключени договори да преработва суровина от земеделски производители от територията. 25
4.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция. 10
5.Инвестициите са свързани с преработка на млечни продукти 10
6.Иновации в предприятието – въвеждане на нови за територията практики и/или услуги и/или продукт в предприятието  – над 10% от инвестицията е свързана с иновации в предприятието. 15
7.Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата на които има развити сходни производства или суровини за съответните производства 15
ОБЩО: 100

   

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор.   

 

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

 1. Начин на подаване на проектните предложения

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg

Пакет документи за кандидатстване:

Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

Документи за информация по подмярка 4.2

4.2_Обява 2 -ри прием

Документи за изпълнение по подмярка 4.2

4.2. Условия за кандидатстване 2-ри прием

4.2 Условия за изпълнение 2-ри прием


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „.

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“.

2.Допустими дейности:

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, а именно:

1.строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари исъоръженията и принадлежностите към тях;

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища исъоръженията и принадлежностите към тях;
 2. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерациис под 2000 е.ж. в селските райони;
 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайнозадоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура запредоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,включително транспортни средства;
 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с целподобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалнатапланировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местнозначение в селските райони.

3.Период за прием:

 

Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е  17:00 часа на 31 октомври 2022г.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 17:00 часа на 25 април 2023г.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедур по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП по първи прием – 490 542 лв.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 

 1. 6. Допустими разходи:

(1) 1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

 1. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
 2. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
 3. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

 1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
 2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
 3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;
 4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;
 5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“.

(3) Разходите по ал. 1, т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите по подмярка 7.2.

(4) Разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(5) Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(6) Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;“

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

И обхват на териториално въздействие

До 100 души – 5 точки

От 101 до 200 души  – 10 точки

От 201 – до 500 души – 20 точки

От 501 до 1000 души – 25 точки

Над 1000 души – 30 точки

30
Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 5 точки

Повече от 3 населени места – 10 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 5
Обекта/тите на интервенция е обект  с обществена значимост за територията или са в близост  до обект/и с обществена значимост за територията 10
Проектът е консултиран с местната общност чрез различни форми на обществено обсъждане. 10
Проектът предвижда включване на доброволен труд след неговото приключване с цел гарантиране на устойчивост 10
Проектът предлага инвестиция в обект, който е значим за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоръжения 10
ОБЩО 100

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Подадените проектни предложения, ще бъдат финансирани докъдето достига бюджетът на приема.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При проектите с равен брой точки, за които не достига финансовия ресурс по мярката се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий –  Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоражения.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org.

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение 

7.2 Условия за изпълнение

7.2.Условия за кандидатстване

7.2_Обява

Въпроси-отговори 7.2

 

О Б Я В А

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.110 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

 

Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК;

Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на  местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Капацитет за растеж на  МСП

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки и средни предприятия от територията на МИГ „Свиленград ареал“.

 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ „Свиленград ареал“.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:

– повишаване на производителността; и/или

– ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет . Дейностите трябва да са насочени към:

– управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка , сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или

– разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или

– услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или

– разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

– инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на съответни дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет е придобиването на документ/сертификат/удостоверение/маркировка. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде придобит документ/сертификат/удостоверение/маркировка, извършените разходи за изпълнение на съответната дейност няма да бъдат признати и бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия  орган средства със съответната законова лихва.

 1. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги . Дейностите трябва да са насочени към:

– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

– системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

– системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

– електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения .

 

 1. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya .

 

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 07 март 2022г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

 

Бюджет по процедурата: 1 159 609,90 лв.

 

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 

Интензитет на подпомагане:

Минимална стойност на проектно предложение: 97 791,50лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 88 012,35лв.

 

Максимална стойност на проектно предложение: 391 166 лв.

  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 352 049,40лв.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Елена Таушанова, тел. 0888 562 142; е-mail: migsvilengrad@gmail.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ „Свиленград ареал“ http://www.migsvilengrad.org/;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал

Приложения към Условията за кандидатстване (1)

Приложения към условията за изпълнение

ОБЯВА ОПИК

 

 


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

 

Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.065: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК;

Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„Капацитет за растеж на МСП

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Малки и средни предприятия от територията на МИГ „Свиленград ареал“.

 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ „Свиленград ареал“.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:
– повишаване на производителността; и/или

– ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет . Дейностите трябва да са насочени към:
– управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка , сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или

– разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или

– услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или

– разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

– инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на съответни дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет е придобиването на документ/сертификат/удостоверение/маркировка. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде придобит документ/сертификат/удостоверение/маркировка, извършените разходи за изпълнение на съответната дейност няма да бъдат признати и бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги . Дейностите трябва да са насочени към:
– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

– системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

– системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

– електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения .

 

Дейности за информиране и публичност.
Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya .

 

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

 

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 02 август 2021г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджет по процедурата: 1 255 819.90 лв.

 

 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Интензитет на подпомагане:

Минимална стойност на проектно предложение: 97 791,50лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 88 012,35лв.

 

Максимална стойност на проектно предложение: 391 166 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 352 049,40лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Лице за контакт: Елена Таушанова, тел. 0888 562 142; е-mail: migsvilengrad@gmail.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

на сайта на Сдружение „МИГ „Свиленград ареал“ http://www.migsvilengrad.org/;
на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.
Пакет документи:

ОБЯВА ОПИК

Приложение 9_Бизнес план_06.07.2021

Въпроси отговори 06.07.2021

Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към условията за изпълнение

ОБЯВА ОПИК


МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-137 ПО МЯРКА 4.1.  ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НА МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

1.Допустими кандидати:

 

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 

 1. Земеделски стопани
 2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

3.Период за прием:

 

Крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 27 април 2021 г. – 17:00 часа.

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектните предложения по процедура Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

Размер на БФП  – 159 564,25 лева

 

 

6.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 97 790,00 лева.

Размер и интензитет на финансовата помощ:

От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен както следва:

1.с 10 на сто за:

– проекти, представени от млади земеделски стопани*;

– интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

– проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони**;

– проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

2.Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

 1. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
 2. За проектите по т. 2 и т. 3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

–           дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.;

–           най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.

 1. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от посочените условия по т. 4.
 2. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или т. 3, е не повече от 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на всички условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

 1. Допустими разходи:

 

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, из-ползвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни на-саждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно обо-рудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.      Проектът предвижда инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти

–          От 30% до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 11 точки

–          Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 20 точки

20
2        Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и/или животновъдството.

–          Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и са извън сектор биопроизводство – 15 точки

–          Дейностите по проекта са в сектор животновъдство – 20 точки

20
3.      Проектът предвижда въвеждане на иновация в стопанството 15
4.      Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
5.      Кандидатът е земеделски стопанин, който е едноличен търговец или физическо лице на възраст от 18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 9
6.      Кандидатът не е получавал подкрепа от общността. 8
7.      Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора за който кандидатстват:

–          Кандидатът е осъществявал минимум три години дейност в сектора, за който кандидатства – 7 точки

–          Кандидатът има подходящо образование или квалификация, курс за добри земеделски практики, курс по агроекология или др. – 3 точки

10
8.      Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 8
ОБЩО 100

 

 

  

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 30 точки по критериите за подбор.  

 

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

 • Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

 

Пакетът документи:

Документи към Условия за изпълнение

Документи за кандидатстване по подмярка 4.1

Документи за информация по подмярка 4.1

4.1 Условия за изпълнение

4.1. Условия за кандидатстване втори прием

4.1_Обява втори прием

 


МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ОП РЧР

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява Втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал 2.1. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
 2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
 3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
 4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на

негативните стереотипи“:

Общ бюджет по тази покана:  411 498,82 лв.

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 39 116 лева

 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 234 696 лева

Краен срок за представяне на предложенията: 12.10.2020 г. 17:30 часа.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Комплект документи за кандидатстване:

1.1_Обява_

УК-02.09.2020 (1)

1.2 За информация

1.2._Договор

1.2_За попълване

Въпроси-отговори 08.09.2020г.


ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.286 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“.

2.Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

3.Период за прием:

 

Крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е   13.07.2020г. – 16:30 часа

 

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедур по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

 

5.Бюджет на приема:

 

 • Размер на БФП по процедурата – 192 847,12 лв.

 

 

 1. 6. Допустими разходи:
 2. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 3. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 5. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

Интензитета на помощта е в размер на 100 %.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

И обхват на териториално въздействие

До 100 души – 5 точки

От 101 до 200 души  – 10 точки

От 201 – до 500 души – 20 точки

От 501 до 1000 души – 25 точки

Над 1000 души – 30 точки

30
Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 5 точки

Повече от 3 населени места – 10 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 10
Дейностите по проекта са за обект/и от културната инфраструктура  за опазване и развитие на културното наследство на територията 10
Проектът осигурява интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ 5
Проектът е консултиран с местната общност чрез провеждане на различни форми на обществено обсъждане 5
Проектът създава заетост за местното население, чрез създаване на работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
Проектът предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
Кандидатът не е получавал досега помощ от Общността 5
ОБЩО 100

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий № 2 –  Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ.

 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на населените места, които обхваща проекта.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

 • Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org.

 7.5.Условия-за-кандидатстване-Свиленград

7.5_Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение


ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.058 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 1. земеделски стопани;
 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите по т.1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

4.Земеделските стопани по т.1 към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

 1. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Ин-тегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 1. По отношение на обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да са нарушени изискванията на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 2. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани(ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), се признават обстоятелствата по т. 4, б. „а“, т. 5 и т. 6 като физически лица.
 3. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 4, б. „а“, т. 5 и т. 6 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,

и/или

 1. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 2. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 4. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез пре-работка на първични земеделски биологични продукти.

 

3.Период за прием:

 

 • Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 17:00 часа на 11 Август  2020 г.

 

 • Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 16:30 часа на 01 Март 2021 г.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

 • Размер на БФП по първи прием – 300 000 лв.
 • Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 

 1. Допустими разходи:

1.изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 7823,20 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект –  97 790 лв.

 

Допустимите за подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

 

Минималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един проект е 19 558,00 лв.

 

Максималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един проект е 195 580 лв.

 

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ТОЧКИ
1. Проектът създава нови работни места :

От 1 до 3 работни места – 10 точки

Над 3 работни места – 15 точки

15
2.Проектът предвижда инвестиции свързани с подобряване на енергийната ефективност 10
3.Предприятието има сключени предварителни договори за пласмент на продукцията или има сключени договори да преработва суровина от земеделски производители от територията. 25
4.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция. 10
5.Инвестициите са свързани с преработка на млечни продукти 10
6.Иновации в предприятието – въвеждане на нови за територията практики и/или услуги и/или продукт в предприятието  – над 10% от инвестицията е свързана с иновации в предприятието. 15
7.Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата на които има развити сходни производства или суровини за съответните производства 15
ОБЩО: 100

  

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 30 точки по критериите за подбор.  

 

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

 1. Начин на подаване на проектните предложения

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване:

4.2 Условия за изпълнение

4.2. Условия за кандидатстване

4.2_Обява

Документи за изпълнение по подмярка 4.2

Документи за информация по подмярка 4.2

Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

 

 


ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. от СВОМР на МИГ Свиленград ареал

ОБЯВА

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 1. Земеделски стопани
 2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

3.Период за прием:

 Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 08 юни  2020г. – 17:00 часа.

 • Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 31 март 2021 г. – 17:00 часа.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектните предложения по процедура Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

5.Бюджет на приема:

 Размер на БФП по първи прием – 550 000 лв.

 • Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 6.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 •  Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 97 790,00 лева.

Размер и интензитет на финансовата помощ:

От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен както следва:

1.с 10 на сто за:

– проекти, представени от млади земеделски стопани*;

– интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

– проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони**;

– проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

2.Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

 1. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
 2. За проектите по т. 2 и т. 3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

–           дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.;

–           най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.

 1. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от посочените условия по т. 4.
 2. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или т. 3, е не повече от 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на всички условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими разходи:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, из-ползвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни на-саждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно обо-рудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.      Проектът предвижда инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти

–          От 30% до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 11 точки

–          Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 20 точки

20
2        Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и/или животновъдството.

–          Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и са извън сектор биопроизводство – 15 точки

–          Дейностите по проекта са в сектор животновъдство – 20 точки

20
3.      Проектът предвижда въвеждане на иновация в стопанството 15
4.      Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
5.      Кандидатът е земеделски стопанин, който е едноличен търговец или физическо лице на възраст от 18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 9
6.      Кандидатът не е получавал подкрепа от общността. 8
7.      Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора за който кандидатстват:

–          Кандидатът е осъществявал минимум три години дейност в сектора, за който кандидатства – 7 точки

–          Кандидатът има подходящо образование или квалификация, курс за добри земеделски практики, курс по агроекология или др. – 3 точки

10
8.      Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 8
ОБЩО 100

   

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 30 точки по критериите за подбор.  

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 • Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

 Пакетът документи за кандидатстване:

 

4.1 Условия за изпълнение

4.1. Условия за кандидатстване

4.1_Обява

Документи за информация по подмярка 4.1

Документи за кандидатстване по подмярка 4.1

Документи към Условия за изпълнение

 

 

Въпроси-Отговори_към 12.03.2020 


ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.028 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ-2” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“

 

Местна инициативна група Свиленград Ареал кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”

Целите на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Допустими бенефициенти по процедурата са община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Свиленград Ареал.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 4 785 157,54 лв.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

 

 • Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000.
 • Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
 • Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.
 • Организация и управление на проекта
 • Мерки за информация и комуникация

 

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://www.migsvilengrad.org  и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17.30 часа на 30.06.2020 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migsvilengrad @mail.bg

Пакет документи:

Документи за информация

Документи за кандидатстване

Насоки за кандидатстване

Обява

Въпроси-Отговори ОПОС


ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. от СВОМР на МИГ Свиленград ареал

ОБЯВА

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 1. Земеделски стопани
 2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

2.Допустими дейности:

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

3.Период за прием:

 Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 08 юни  2020г. – 17:00 часа.

 • Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 31 март 2021 г. – 17:00 часа.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектните предложения по процедура Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

5.Бюджет на приема:

 Размер на БФП по първи прием – 550 000 лв.

 • Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 6.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 •  Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 97 790,00 лева.

Размер и интензитет на финансовата помощ:

От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен както следва:

1.с 10 на сто за:

– проекти, представени от млади земеделски стопани*;

– интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

– проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони**;

– проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

2.Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

 1. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
 2. За проектите по т. 2 и т. 3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

–           дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.;

–           най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.

 1. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от посочените условия по т. 4.
 2. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или т. 3, е не повече от 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на всички условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими разходи:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, из-ползвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни на-саждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно обо-рудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.      Проектът предвижда инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти

–          От 30% до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 11 точки

–          Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти – 20 точки

20
2        Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и/или животновъдството.

–          Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и са извън сектор биопроизводство – 15 точки

–          Дейностите по проекта са в сектор животновъдство – 20 точки

20
3.      Проектът предвижда въвеждане на иновация в стопанството 15
4.      Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
5.      Кандидатът е земеделски стопанин, който е едноличен търговец или физическо лице на възраст от 18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 9
6.      Кандидатът не е получавал подкрепа от общността. 8
7.      Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора за който кандидатстват:

–          Кандидатът е осъществявал минимум три години дейност в сектора, за който кандидатства – 7 точки

–          Кандидатът има подходящо образование или квалификация, курс за добри земеделски практики, курс по агроекология или др. – 3 точки

10
8.      Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 8
ОБЩО 100

   

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 30 точки по критериите за подбор.  

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 • Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

 Пакетът документи за кандидатстване:

4.1_Обява

4.1. Условия за кандидатстване

4.1 Условия за изпълнение

Документи за информация по подмярка

4.1Документи за кандидатстване по подмярка

4.1Документи към Условия за изпълнение

Въпроси-Отговори_към 12.03.2020 


 


МИГ „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“, КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.230, МЯРКА 6.4.„МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1.Допустими кандидати:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

2.Допустими дейности:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

3.Прием:

 • Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 16:30 часа на 28 януари 2020г.
 • Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 16:30 часа на 27 октомври 2020г.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектните предложения по процедурата по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

5.Бюджет на приема:

 • Размер на БФП по първи прием – 1 050 000 лева
 • Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.
 1. Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви а и б, например хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическа устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 293 370 лева.

Пакет документи:

6.4. Условия за изпълнение

6.4.Условия за кандидатстване Свиленград (1)

6.4_Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение

Въпроси и отговори – 6.4


ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.010 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“

Местна инициативна група Свиленград Ареал кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал

Целите на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Допустими бенефициенти по процедурата са община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Свиленград Ареал.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 4 785 157,54 лв.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

 • Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000.
 • Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
 • Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.
 • Организация и управление на проекта
 • Мерки за информация и комуникация

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://www.migsvilengrad.org  и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16.30 часа на 02.12.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migsvilengrad @mail.bg

Насоки за кандидатстване

IV.Prilozhenia-usl-kand

V.Prilozhenia-usl-izp


МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“.

2.Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

3.Период за прием:

Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 16:30 часа на 20.11.2019г.

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 16:30 часа на 06.07.2020г.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по процедур по подмярка 7.5. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

5.Бюджет на приема:

 Размер на БФП по първи прием – 423 700 лв.

 • Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 6. Допустими разходи:

 1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

Интензитета на помощта е в размер на 100 %.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

7.5_Обява

7.5.Условия-за-кандидатстване-Свиленград

Условия за изпълнение на проектиДокументи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение


Приключи приемът на МИГ „Свиленград-Ареал“ за подаване на проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони

Допустими кандидати по настоящата процедура  са:

 • Община Свиленград
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • Община Свиленград
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:
 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.
 1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
 1. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 704 098,80 лв., който е разпределен както следва:

 • Общ размер на бюджета по първи прием: 704 098,80 лв.
 • Общ размер на бюджета по втори прием: остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:

50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   293 370 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, www.migsvilengrad.org и www.opnoir.bg)

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Свиленград-Ареал“: migsvilengrad@mail.bg

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 30.10.2019 г., 16:30 часа.

 При не усвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ  „Свиленград-Ареал“ ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по втори прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 10.02.2020 г., 16:30 часа.

 Пакет документи за кандидатстване:

1.1_Обява

1.2.Условия за кандидатстване -ОПНОИР

Приложения за информация

Приложения за попълване

Условия за изпълнение

 


Изтече срокът на МИГ „Свиленград-Ареал“ за подаване на проектни предложения BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.Включване в заетост на безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование;

2.Обучения на безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование

3.Инвестиции за подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места

Общ бюджет по тази покана:  195 580лв.

 •  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 19 558 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 68 453 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg  и www.migsvilengrad.org)

Краен срок за представяне на предложенията: 15.07.2019 г.; 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

1.1_Обява-УО

1.2_Условия за кандидатстване – ОПРЧР-МЯРКА 1.3.

1.2. Документи за информация

1.2_Документи за попълване

1.2._Договор


Изтече срокът за подаване на проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

Пакет документи за кандидатстване:

Обява_мярка_ОПИК_МИГ

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Въпроси-Отговори


Приключи приемът на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “ на МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР. 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
 2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
 3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
 4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“:

Общ бюджет по тази покана:  645 414 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 39 116 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 234 696 лева

Краен срок за представяне на предложенията: 04.07.2019 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.Пълният комплект

Пакетът документи е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg  и www.migsvilengrad.org):

1.1_Обява

1.2 Документи за информация

1.2._Договор

1.2_Документи за попълване

1.2_Условия за кандидатстване – РЧР 2.1

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ ОПРЧР 2.1


Приключи приемът на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал МИГ Свиленград-Ареал с финансовата подкрепа на ОП РЧР.  

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет № 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“.

Целта на процедурата  е да съдейства за включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица и създаване на нови работни места. Мярката насърчава развитието на устойчива и качествена заетост на цялата територия на МИГ и подкрепя мобилността на работната сила, както и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
 2. Осигуряване на придобиване на нови професионални знания и умения, вкл. обучение в ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка;
 3. Наемане на работа на безработни и/или неактивни лица;
 4. Инвестиции за подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 645 414,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://migsvilengrad.org/en/  и на https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-1.046 „МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 30.06.2019г., 17.30 часa.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –   https://eumis2020.government.bg.

1.1_Обява

1.2_Условия за кандидатстване

1.2_Документи за информация

1.2_Документи за попълване

1.2._Документи договор

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОПРЧР 1.1


Приключи приемът на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на „Местна инициативна група Свиленград Ареал” по ПРСР 2014-2020 г.

7.2_Обява

7.2.Условия за кандидатстване

Документи за информация

Условия за изпълнение на проекти

Документи към Условия за изпълнение

Документи за попълване

Въпроси-Отговори_7.2


Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

Пакет документи за кандидатстване:

Обява_мярка_ОПИК_МИГ

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“.

Пакет документи за кандидатстване:

7.11.Условия за кандидатстване

7.11_Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Условия и документи за изпълнение на проектите