Дейност

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ изпълнява Стратегия за ВОМР, съгласно договор Договор № РД – 50-81/17.08.2016 г., която е разработена за територията на Свиленград попроект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.

Сдружението е регистрирано през 2010 г.  и представлява публично-частно партньорство с участието на местната власт в лицето на Община Свиленград, местния бизнес и гражданския сектор.  Изпълнява многофондова стратегия за местно развитие за периода 2014-2020г на стойност 11 865 164,34 лева. Финансиращите програми са Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.; Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.; Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Целта на Стратегията е устойчив растеж на цялата територия на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез по-добряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на  местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда.

Сдружението се определя за извършване на общественополезна дейност.

МИГ „Свиленград Ареал“ се състои от: Общо събрание, Управителен съвет, председател на УС, изпълнителен директор, двама експерти СМР, счетоводител и технически асистент.

– организационна структура/схема.

МИГ се състои от: Общо събрание и Управителен съвет.

Общото събраниее от 15 членове на сдружението от които:Публичен сектор – един представител от община Свиленград, Стопански сектор –7 представители от които – Земеделски производител – сектор растениевъдство – 1 представител; Земеделски производител – сектор животновъдство – 1 представител; Юридически лица микропредприятия регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на услугите – 2ма представители; Юридически лица микропредприятия регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на производството – 1 представител;  Юридически лица регистрирани по Търговския закон – Малки и средни предприятия – 2ма представители;Нестопански сектор – 7 представители от които –Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ работещи в сферата на местното развитие– 2ма представители; Спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ – 2ма представители; Организации регистрирани по Закона за читалищата – 1 представител; Местни лидери – физически лица – 2ма представители.

В колективния върховен орган на МИГ Свиленград ареал от общо 18 идентифицирани заинтересовани страни, членуват 10 или това възлиза на 55% представителност.

 Управителният съвет е съставен  от 7 члена на сдружението: един представител на общинската власт,  трима представители на стопанския сектор (един представител на земеделския сектор, двама представители на неземеделски сектор, трима представители на неправителственеи сектор (двама представители на НПО работещи в сферата на местното развитие и един спортен клуб – Ася Райкова).

Oбщото събрание на МИГ е върховен колективен орган на сдружението и се състои от всички членове на сдружението. Съставът на  Общото събрание е от 15 члена,представители на следните сектори: представител на публичния сектор -1, стопански сектор –  5 (земеделски сектор -1; микропредприятия- 3 и ЕТ -1); нестопански сектор – 4 (юридически лица – 2; читалище – 1 и физически лица – 2),като е спазена разпоредбата да не превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1от ЗЮЛНЦ.Членовете на върховния колективен орган и на върховния управителен орган на МИГ трябва да имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес или да работят на територията, на която се изпълнява проектът.

Правомощия на Общото събрание на МИГ  „Свиленград Ареал“:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема Стратегията за местно развитие;
 3. Гласува обновяване на Стратегията за местно развитие;
 4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 5. Избира председател на управителния съвет;
 6. Приема и изключва членове;
 7. 7. Ежегодно приема програма за дейността и бюджет за дейността на Сдружението;
 8. 8. Ежегодно приема отчета за изпълнението на програмата за дейността и бюджета на Сдружението;
 9. 9. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 10. 10. Взема решение за участие в други организации;
 11. 11. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 12. 12. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 13. 13. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

 Управителният съвет на МИГ е колективен управленски орган, който се състои от 7 члена, разпределени между трите сектора: неправителствен, стопански и публичен.

Членовете на УС могат да бъдат физически или юридически лица, като представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор не могат да надвишават 49 на сто от имащите право на глас членове .

Правомощия на Управителния съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 3. Внася в общото събрание проект за годишни Програма за дейността и Бюджет;
 4. Внася в общото събрание отчет за изпълнението на Програмата за дейността и Бюджета на Сдружението;
 5. Приема вътрешни правила за извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и в изпълнение Стратегията за местно развитие и по договорите с МЗХ и Разплащателната агенция, и носи отговорност за това;
 6. Приема правила за отчетност и контрол, включително по одобрените проекти по Стратегията за местно развитие;

7.Отговаря за спазването на изискванията по мерките на МЗХ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) приложими за Сдружението.

 1. 8. С мнозинство 2/3 избира и освобождава Изпълнителния директор;
 2. 9. Определя длъжностната характеристика и заплатата на Изпълнителния директор;
 3. 10. Одобрява проекто-договора с Изпълнителния директор и възлага на Председателя на Управителния съвет да го подпише
 4. 11. Приема организационна структура, длъжностни характеристики и правила за работата на екипа на Сдружението и на помощните му органи;
 5. 12. Взема решение за публикуване на покани за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие.
 6. 13. Одобрява указания за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие.
 7. 14. Членовете на Управителния съвет са членове на Комисията по избор на проекти.
 8. 15. Според вида на оценяваните проекти, избира външни експерти с необходимата квалификация и опит като допълнителни членове на Комисията по избор на проекти с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.
 9. 16. Взема решение за избор на проекти за подпомагане.
 10. 17. Одобрява Заявленията за одобрение на планирани дейности и разходи в МЗХ

18 Одобрява Заявки за плащане до разплащателната агенция

19 Взема решения за възлагане на поръчки на стойност над 30 000 лева

20 Отговаря за информирането на местната общност за дейността на Сдружението и за гарантиране на неговата прозрачност и справедливия достъп до ползите от дейността му на всеки правоимащ.

21 Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони;

22 Взема решение за създаване на консултативни органи

23 Може да избере от своя състав до двама заместник председатели на Управителния съвет;

24 Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

 Председателят на Управителния съвет :

 1. Представлява Сдружението.
 2. Ръководи заседанията на УС и организира изпълнението на неговите решения.
 3. Отговаря за воденото на книги за протоколите от заседанията на колективните си органи.
 4. Провежда и следи за изпълнение на взетите от ОС решения.
 5. Сключва трудови и/или граждански договори със сътрудници и помощен персонал на Сдружението.
 6. Съхранява архива и печата на Сдружението.
 7. Организира дейността по плащането на членския внос и встъпителните вноски.
 8. Отчита дейността си пред Управителния съвет.
 9. В отсъствие на Председателя или при невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите по ал. 3 се осъществяват от Заместник председателя.