НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“.

Уведомяваме ви, че планираното на 27.02.2023г.  от 17:30 заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал, се отменя. В тази връзка на основание чл.26, ал.1 и чл.16 т. 5 от Устава на сдружение МИГ Свиленград „Ареал” на 09.03.2023 от 17:00 часа в ресторант Марица ще се проведе  заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 09.03.2023 от 17:00 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г. Приемане на годишна програма за 2023г. Приемане на бюджет за 2023г. Освобождаване от членство в МИГ на

ОБЯВА за прием на проектни предложения по   Процедура № BG06RDNP001-19.734 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода ВОМР.     1.Допустими кандидати:   Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.   2.Допустими дейности:   Развитие на туризъм (изграждане

ПОКАНА

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 27.02.2023г. от 17:30 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 27.02.2023 от 17:30 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г. Приемане на годишна програма за 2023г. Приемане на бюджет за 2023г. Други Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе

ПРЕЗ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА 2023, МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПОДПИСА 7 ДОГОВОРА

През първия месец на 2023 година, се подписаха 7 договора по мерки от ПРСР, между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от територията. Договорираните проекти са по мярка 4.1 и мярка 6.4. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  сключени 2 договора. -Договор с фирма „Буглата“ ООД за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“.  Проектът предвижда закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ и е на стойност  97 700 лева, от които безвъзмездната финансова помощ  е 50%. -Договор със Земеделския стопанин-Мария Минкова за изпълнение на проект „Технологична модернизация на стопанството чрез закупуване на трактор“  на

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad