НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

ПРЕЗ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА 2023, МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПОДПИСА 7 ДОГОВОРА

През първия месец на 2023 година, се подписаха 7 договора по мерки от ПРСР, между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от територията. Договорираните проекти са по мярка 4.1 и мярка 6.4. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  сключени 2 договора. -Договор с фирма „Буглата“ ООД за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“.  Проектът предвижда закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ и е на стойност  97 700 лева, от които безвъзмездната финансова помощ  е 50%. -Договор със Земеделския стопанин-Мария Минкова за изпълнение на проект „Технологична модернизация на стопанството чрез закупуване на трактор“  на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020   ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА   за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-728 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“     МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от

ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 4.1 И МЯРКА 6.4. КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

През 2023г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви нов прием по две мерки към СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема. През месец януари 2023г. предстои МИГ да обяви трети прием с финансов ресурс по мярката  135 300,42 лв. По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР е проведен един прием. Поради остатъчния финансов ресурс от 225 507,99лв., предстои МИГ да обяви втори прием по мярката през месец февруари 2023г. Мерки 4.1 и 6.4. се финансират от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ С ДОГОВОРИРАНИ 48 ПРОЕКТА ПО СТРАТЕГИЯТА

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента. Договорирани са 48 проекта, от които 25 са приключили, а 23 са верифицирани. Към момента са подадени 62 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са  проведени два приема, на които са одобрени общо 13 проектни предложения, от които едно е оттеглено и две са прекратени. В процес на изпълнение са 5 договора със стойност на

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad