НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

към бенефициентите на МИГ Свиленград Ареал със сключени договори по ПРСР   МИГ Свиленград Ареал уведомява своите бенефициенти по ПРСР, че на 02.06. 2022 г. бе подписано Допълнително споразумение към СВОМР, с което е  удължен срока за изпълнение на стратегията до 2025г. В тази връзка всеки бенефициент, който желае да удължи срока за изпълнение на договора си до 2025 г. може да инициира искане за подписване на анекс.

ОСМИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  

Подписан е още един договор към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е сключен между  Стефан Ангелов Милев, ДФ “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал. Проектът е с наименование “Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника”. Насочен е към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи и предвижда закупуване на трактор с кабина и климатик с преден и заден навес и ВОМ. Изпълнението на договора е до 30.06.2023 г. Стойността на проекта е 97 700,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 50% или 48 850,00 лв.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 20.06.2022г. от 16:00 часа в ресторант Марица,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за разширяване на територията на Сдружение „Местна инициативна група Свиленград ареал. Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г. Избор на нов управителен съвет и председател

ПОРЕДЕН ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  

Подписан е още един договор към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е сключен между  Веселин Георгиев Цветков, ДФ “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал. Проектът е с наименование “Повишаване конкурентоспособността на стопанството” и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи и предвижда инвестиции и дейности свързани с изграждане на нова телена ограда на съществуващо стопанство в с. Лисово, закупуване на хладилен товарен автомобил DACIA Dokker VAN и преносим компютър DELL Inspiron 3793. Изпълнението на договора е до 30.06.2023 г. Стойността на проекта е 45