Последни новини

ПРАЗНИК В СЕЛО МЕЗЕК НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

Заповядайте на 15 май  (събота) 2021г. в село Мезек , за да опитате вкусна зелена пролетна яхния  приготвена лично от Ути Бъчваров. Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на площада в село Мезек от 10:00 часа и включва: Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на площада в село Мезек от 10:00 часа и включва: -Кулинарно шоу с участието на Ути Бъчваров; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Орион Бенд“; -Концерт на местни танцови и певчески състави -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти; Заповядайте!

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.,  Управляващия орган

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.058-МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ, ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020

На 26.04.2021 г. бе сключен договор между „Бошнаков-09“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие”. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а стойността е 48 800 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се закупи вакуумна пълначна машина с капацитет 2000кг/ч. за действащото месопреработвателно предприятие, за да се увеличи капацитета на Бошнаков-09 ЕООД и да се модернизира производствения процес. Проектът на Бошнаков-09 ЕООД е одобрен по първа обява за кандидатстване от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG16RFOP002-2.065 МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.065 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от стратегията за ВОМР.   Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 05.04.2021 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6.   Направените становища и предложения, ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от