Последни новини

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ОП РЧР 2014-2020

Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  „Бурденис компост“ ЕООД  и „ Петица-1“ ЕООД . Чрез реализирането на договорите ще се постигне  социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на МИГ Свиленград Ареал, чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите и осигуряване на заетост на лица над 54 годишна възраст, застрашени от социална изолация. Основните приоритети на проектите са насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост и

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-137 ПО МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НА МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.; За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1. Допустими са само кандидати със седалище

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.286-S2 – МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРСР 2014-2020

На 04.02.2021 г. бе сключен договор между бенефициента Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а стойността е 192 837,73 лв. при 100% финансова подкрепа.  Мисията на проекта е да надгражда културно-туристическия продукт на региона, разкривайки богатството на дълголетни традиции и вдъхновяващо историческото наследство. Проекта предвижда  основен ремонт на съществуваща сграда, находяща се в с.Мезек и обособяването й в Посетителски център. Предвижда се обособяване на приемна зала, в която да бъдат обслужвани посетителите на центъра. Също така ще бъде

 ОЩЕ ДВА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

МИГ Свиленград Ареал започва новата година с още два успешно изпълнени договора. На 02.01.2021г. фирма „ МК Финанс груп“ ЕООД  приключи изпълнението на проект Устойчиво интегриране на младите хора във фирма „МК Финанс груп“ ЕООД. Чрез проекта се осигури заетост на 4 броя безработни млади лица в сферата на счетоводните услуги и се постигна тяхното устойчиво  интегриране  на пазара на труда. На 20.01.2021г. Община Свиленград приключи изпълнението на проект „Младите хора в община Свиленград– активни участници на пазара на труда“.  По проекта бе проведено обучение на 10 безработни/неактивни млади лица по ключова компетентност „Дигитална компетентност“. Доставено беше оборудване и консумативи за създаването на подходяща работна