НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

НОВ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР КЪМ СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

На 20.10.2023 г. бе сключен договор между Стиляна Христова Василева, МИГ Свиленград-Тополовград и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника ”. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността е 47 698 лв., от които 60% безвъзмездна финансова помощ-28 618,80 лева. По проекта се предвижда да се подобри  цялостната дейност на стопанството чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални  активи. Дейностите ще се осъществяват в стопанство, разположено в землището на с. Левка, община Свиленград и предвиждат закупуване на трактор с мощност 50 кс с кабина и климатик.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД ПО ПОДМЯРКА 19.1

  На 13.10.2023 г. МИГ Свиленград-Тополовград успешно приключва проект  „по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони. За период от шест месеца беше изпълнен проекта „Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“.  В хода  на  изпълнението   му бе създадена  нова Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ обхващаща територията на двете общини. Новата територия е  с непрекъснати граници и  включва общо 45 населени места. С изпълнението на проекта  се разработи нова Стратегия за ВОМР за обособената нова територия и  се заложиха основите за

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

  На 10 октомври 2023г. в  Свиленград  се проведе обучение и информационна среща  с членове на Общото събрание на МИГ Свиленград-Тополовград. Проведените дейности са по проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.. На информационната среща присъстваха   представители на общото събрание и на екипа за изпълнение на МИГ. На нея беше представена  разработената стратегията за ВОМР, включително: резултатите

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

На 6 октомври 2023г. в общините Свиленград и Тополовград се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия  за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Свиленград-Тополовград“. Разработването на СВОМР е част от дейностите на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.. На събитието присъстваха представители на различни сектори:

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad