НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 19.10.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ на адрес Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 19.10.2021 от 16:00 часа Удължаване на срока на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ   Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при

МИГ Свиленград Ареал предоставя финансиране на малки и средни предприятия по ОПИК

През 2019 г. и през 2021г. МИГ Свиленград Ареал два пъти обяви прием на проекти по мярка „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. До момента има подадени 3 проектни предложения, като две от тях вече са изпълнени и верифицирани. След приключване и на 2-рия прием са налични  остатъчни средства в размер на 1 159 609,90 лв. МИГ Свиленград Ареал търси кандидати по МЯРКА „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Одобрени средства по мярката: 796 190,10 лв. Остатъчни

МИГ Свиленград Ареал подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Мярка 4.1

На 30.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Свиленград Ареал – Милена Янева и земеделският производител – Георги Ганчев, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.   Местната инициативна група  до момента има сключени двадесет и осем договора за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите

МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение в Италия

От 27.07. до 31.07.2021г.  МИГ Свиленград Ареал проведе  работно посещение в Италия.    Програмата на посещението включваше срещи и разговори с представители на италианската МИГ Л‘Алтра Романя (http://www.altraromagna.it/en/ ), с цел  заимстване на добри практики и внедряването им на територията на МИГ-а. Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на МИГ Свиленград Ареал, които включват обмяна на опит, добри практики и знания с други местни инициативни групи от страните членки на ЕС, които са значително по-напреднали в прилагането на подхода „ЛИДЕР“ и съвпадна с представянето от домакините на проект „Да продадем есента в селищата на Романя“. Двете Местни инициативни групи проведоха работни срещи край морето на