Последни новини

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“  открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.065: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство

  Обучение по активно гражданство на младежи от Свиленград по проект  „Мост между поколенията“

Във връзка с реализацията на проект „Мост между поколенията“ финансиран от  Civic Europe, на 27.05.2021г. МИГ Свиленград ареал проведе обучение на тема „Как да бъда активен гражданин“.  В обучението участваха 24 ученици от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“. Най-малките участници бяха в V-ти клас, а най-големите в   XI-ти клас. В продължение на 6 часа, младежите се включиха в отборни дискусии, разискваха актуални младежки теми, обсъждаха проблеми и предизвикателства и предлагаха възможни решения за справяне с тях. Всички присъстващи изявиха своята активна гражданска позиция за настоящето и бъдещето на родния си град.   На 03.06.2021г. от 16:00 часа в залата

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ СВОЯ ВТОРИ ПРАЗНИК

Местна инициативна група „Свиленград Ареал“ благодари на всички, които присъстваха и участваха във  второто издание на празник „Произведено на територията на МИГ Свиленград ареал“. Този път празникът се проведе в с. Мезек на 15.05.2021г. Това е второто мащабно събитие, с което МИГ популяризира дейността си и даде възможност на местните производители да представят  продуктите си, като това се осъществи със съдействието на кмета на село Мезек – г-жа Веселина Теохарова. Празникът  започна с откриване на изложение на местни продукти, типични за района ястия и напитки. В изложението се включиха самодейците от НЧ „Нов живот -1930“ – с.  Капитан Андреево, НЧ „Изгрев“ – с. Мезек, НЧ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 31.05.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул „Септемврийци“ № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за изменение на СВОМР Вземане на решение за освобождаване на член от ОС/УС на МИГ. Вземане на решение за прием на нов член в ОС Вземане на решение за избор на нов член на УС на МИГ. Обсъждане на възможностите пред МИГ Свиленград ареал свързани с подготовката на СВОМР за периода 2021-2027г.   При