Последни новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД“.

Уведомяваме ви, че на 28.03.2024г.  от 13:30 в общинска администрация Свиленград, ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград-Тополовград. Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград-Тополовград”, насрочено за 28.03.2024 от 13:30 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2023г. и годишен финансов отчет за 2023 г. Приемане на годишна програма за 2024г. Приемане на бюджета за 2024г. Приемане на промени в СВОМР на Сдружението Определяне на членски внос за 2024 г. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.818

МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на община Свиленград. 2.Допустими

Обява за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград-Тополовград – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 чрез подхода ВОМР

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Обява за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград-Тополовград – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград / Община Тополовград

Svilengrad COA
Svilengrad
Svilengrad COA Svilengrad