Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“