НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

ПОРЕДЕН СКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ  ПО ПРСР

На 15.11.2022 г. бе сключен договор между ЕКО НЪТС ООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на специализирана земеделска техника”. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността е 97 700 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се  закупи  специализирана земеделска техника: трактор и фреза. Чрез инвестицията в стопанството се въвежда нов иновативен процес, машина, организация и практика, които са иновация и са нови за кандидата. Договорът с фирма ЕКО НЪТС ООД е сключен по втората покана за кандидатстване на процедура BG06RDNP001-19.137, по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за

ТРЕТИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

Свиленградската фирма  „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД, приключи реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020  в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал. Проектът „Повишаване конкурентоспособността на „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД“  по процедура BG16RFOP002-2.065-0001 е на стойност 101 330 лв., при 90% безвъзмездна финансова помощ. С реализирането на проекта се повиши производителността на предприятието и се постигна ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Реализираните дейности по проекта са свързани с инвестиции в ДМА.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.230-S1-МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ , ПОДМЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

На 04.11.2022 г. бе сключен договор между ФОТЕВИ ИНВЕС ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услуги”. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността е 44 079,42 лв. при 75% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се  закупи  компютърна техника, офис оборудване и обзавеждане за развитие на счетоводната дейност на кандидата. Проектът е фокусиран върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката, върху повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности. Договорът с фирма Фотеви инвест ЕООД

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.575 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ    

  МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кандидатите по т.1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 4.Земеделските стопани по т.1 към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: а) да са

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad