Последни новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 10.02.2021г. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2020г. и годишен финансов отчет за 2020 г. Приемане на годишна програма за 2021г. Приемане на бюджет за 2021г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКА В КВ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА” И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В СЕЛАТА ЛЕВКА И ДИМИТРОВЧЕ

На 18.01.2020 г. бе подписан договор по проект на община Свиленград „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче и кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград” между Община Свиленград, МИГ Свиленград-Ареал и ДФ „Земеделие”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Свиленград ареал“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, в изпълнение на  Стратегия от ВОМР. Проектът е на стойност 84 582,50 лв. без ДДС и е с продължителност до 30.06.2023 г. Дейностите включват благоустрояване и изграждане на три обекта за отдих

ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1 „МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ – ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

На 30.12.2020 г.,  между Георги Атанасов Шишков / земеделски производител/, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан първи договор от одобрените за финансиране проектни предложения по  мярка 4.1 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в земеделски стопанства“. Стойността на проекта е 91 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 60 %. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца. Целта на земеделския стопанин е чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати и икономическа ефективност в дългосрочен план. Предвижда се закупуване на земеделска техника.

ЗА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ИЗМИНАЛАТА 2020 Г. БЕ БЕЛЯЗАНА ОТ ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДЪК

През изтеклата 2020 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна значителен напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Бяха проведени шест процедури за набиране на проектни предложения по следните програми –  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. През годината се сключиха  16 тристранни договора за безвъзмездна финансова помощ. От Програмата за развитие на селските райони   По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са получени общо шест проектни предложения и е сключен един договор на стойност 91 000 лв. с бенефициент – ЗП Георги Шишков;   По Мярка 4.2 –