НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.110 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство и

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРИКЛЮЧВА 2021 Г. С 32 ПОДПИСАНИ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград Ареал направи равносметка за извършеното през изминалата 2021 година. До момента МИГ има договорирани 32 проекта, от които 14 са приключили, а 9 са верифицирани. В края на 2021г. МИГ Свиленград Ареал може да отчете реално изпълнение над 50 % за почти всеки от индикаторите по стратегията. Към момента са подадени 59 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което представлява 99 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са проведени два приема, на които са одобрени общо

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 7.11 ОТ ПРСР 2014-2020г. КЪМ СВОМР

В последния месец на 2021г. успешно приключи изпълнението на всички 5 подадени и договорирани проекти по Мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал Първият  проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“ е на НЧ „Просвета-1870“ и е с бюджет 19 558 лева.  По проекта бяха  издирени, съхранени и разучени местни детски игри, обичаи, песни, танци и занаяти. Създадоха се групи по занаяти, по кошничарство и по грънчарство, група по музикална терапия

О Б Я В А