НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

МИГ Свиленград Ареал подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Мярка 4.1

На 30.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Свиленград Ареал – Милена Янева и земеделският производител – Георги Ганчев, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.   Местната инициативна група  до момента има сключени двадесет и осем договора за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите

МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение в Италия

От 27.07. до 31.07.2021г.  МИГ Свиленград Ареал проведе  работно посещение в Италия.    Програмата на посещението включваше срещи и разговори с представители на италианската МИГ Л‘Алтра Романя (http://www.altraromagna.it/en/ ), с цел  заимстване на добри практики и внедряването им на територията на МИГ-а. Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на МИГ Свиленград Ареал, които включват обмяна на опит, добри практики и знания с други местни инициативни групи от страните членки на ЕС, които са значително по-напреднали в прилагането на подхода „ЛИДЕР“ и съвпадна с представянето от домакините на проект „Да продадем есента в селищата на Романя“. Двете Местни инициативни групи проведоха работни срещи край морето на

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“  открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.065: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; Основна цел на процедурата: Устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство

  Обучение по активно гражданство на младежи от Свиленград по проект  „Мост между поколенията“

Във връзка с реализацията на проект „Мост между поколенията“ финансиран от  Civic Europe, на 27.05.2021г. МИГ Свиленград ареал проведе обучение на тема „Как да бъда активен гражданин“.  В обучението участваха 24 ученици от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“. Най-малките участници бяха в V-ти клас, а най-големите в   XI-ти клас. В продължение на 6 часа, младежите се включиха в отборни дискусии, разискваха актуални младежки теми, обсъждаха проблеми и предизвикателства и предлагаха възможни решения за справяне с тях. Всички присъстващи изявиха своята активна гражданска позиция за настоящето и бъдещето на родния си град.   На 03.06.2021г. от 16:00 часа в залата