НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г. НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Свиленград-Тополовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.788 МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ – ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по

МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ На 13 септември 2023г. в Свиленград се проведе заключително събитие по проект “Rural Migrantour: Paths of Recovery”. Проектът се реализира по програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2- Стратегически партньорства. Заключителното събитие стартира с тестване на създадения по проекта маршрут. Точно в 10 часа на входа на градския парк се събра група от 23 младежи, които водени от медиатор и екскурзовод, преминаха по маршрута, съобразен с възрастовата група. В продължение на 2,5 часа младежите не просто преминаха по обновената главна улица, а чрез взаимодействия почувстваха динамиката на групата, отношението чужд-свой, лидер-подчинен, лично-общо, наред с любопитни знания за бежанците от

В СВИЛЕНГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

На  5 септември 2023 г. в град Свиленград се проведе обучение на местни лидери, чиято цел бе подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ Свиленград-Тополовград, както и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Темите на обучението бяха свързани със стратегическото планиране и управлението на Месната инициативна група. Подробно бяха обсъдени възможностите за финансиране на проекти по различните програми и мерки. Проведеното обучение е дейност от  проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad