Последни новини

Приключи оценката по процедура за подбор на проекти с референтен номер № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

    Приключи оценката по процедура № BG06RDNP001-137 на МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства в изпълнение на СВОМР за подбор на проекти с първи краен срок за кандидатстване до 16.30 часа на 08.06.2020 г. С Решение № 56/23.07.2020 на УС на МИГ Свиленград Ареал бе приет Оценителен доклад на Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения. Регистрираните по процедурата проектни предложения са 6, одобрени за финансиране от МИГ Свиленград Ареал са 6 проектни предложения. Общата стойност на одобрената БФП след приключила оценка на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.137 е 314 752, 98 лв. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.054 – 7.11 „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА И СПОРТ“ ОТ ПРСР 2017-2020 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

Днес, 13.07.2020 г., бе сключен договор между бенефициента Народно читалище „Просвета – 1870“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността 19 558,00 лв. при 100% финансова подкрепа.  По проекта ще бъдат създадени  групи за обучение по стари занаяти, група по музикална терапия, група за възстановка на детски игри и обичаи от миналото и други съпътстващи изпълнението на договора доейности. Това е вторият подписан договор от общо 5 по процедура № BG06RDNP001-19.054 – 7.11 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт“

ПЪРВИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

 „СТЕЛМАН“ ООД завърши успешно първия проект в изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ- Свиленград Ареал, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Проектът „Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“  по процедура № BG16RFOP002-2.025 бе на стойност 389 710,17 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 350 739,15  лева и 38 971,02 лв. собствен принос. Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и устойчивото развитие на Стелман

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ ДВЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ  НА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР

На 29 и 30 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведоха две обучения за  изпълнение и отчитане на проекти по мерките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. В обученията се включиха  представители на общинска администрация и на фирмите със сключени договори по процедурите: BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал, BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “ и  BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “. В рамките на обученията