Последни новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.822 МИГ СВИЛЕНГРАД – ТОПОЛОВГРАД, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.822 МИГ Свиленград – Тополовград, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „МИГОВЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ“

  РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУЛС „МИГОВЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ“   І. Организатор на конкурса: Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“.   ІІ. Краен срок и начин за получаване на творбите: Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на на е-mail:migsvilengrad@mail.bg или на място в офиса на МИГ до 10 септември 2024 г.   ІІІ. Териториален обхват  Снимките трябва да са направени на територията на община Свиленград   ІV. Цели на конкурса Фотоконкурсът цели да популяризира територията на община Свиленград(град Свиленград и всички села от общината) и да представи местните забележителности, събития, хора, пейзажи, растения, животни, бизнес, селско стопанство, сгради и др.   Условия за участие Право на участие

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД“.

Уведомяваме ви, че на 28.03.2024г.  от 13:30 в общинска администрация Свиленград, ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград-Тополовград. Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград-Тополовград”, насрочено за 28.03.2024 от 13:30 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2023г. и годишен финансов отчет за 2023 г. Приемане на годишна програма за 2024г. Приемане на бюджета за 2024г. Приемане на промени в СВОМР на Сдружението Определяне на членски внос за 2024 г. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград / Община Тополовград

Svilengrad COA
Svilengrad
Svilengrad COA Svilengrad