НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград-Тополовград – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 чрез подхода ВОМР

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Обява за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград-Тополовград – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция Хасково издаде Решение за преценяванене на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград – Тополовград за периода 2023-2027 г., прилагането на която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. С Решението може да се запознаете тук: РЕШЕНИЕ РИОСВ 8.1.2024

МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД С ДОГОВОРИРАНИ 55 ПРОЕКТА ПО СТРАТЕГИЯТА

През последния месец на тази година, екипът на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград направи равносметка за извършеното по стратегията от 2018г. до момента. През 2023г. са подписани 14 договора с бенефициенти по Програма за развитие на селските райони с обща стойност на БФП 1 334 869,14 лева. От април 2018 до сега, по петте Оперативни програми  са договорирани 55 проекта със обща стойност на БФП 10 707 676,11 лева. До момента са проведени 25 процедури за прием на проектни предложения, в които са подадени 83 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което е над 100 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. По

НОВИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 6.4

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“, приключва 2023г. с още два сключени договора по мярка 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград-Ареал“.   Първият договор е с производителя на мебели „АНДРЕА 2007“ ЕООД и цели да  осигури реализиране, развитие и постигане на устойчивост на предприемаческата идея на фирмата. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността на Безвъзмездната финансова помощ е  127 054,21 лева. По проекта се предвижда закупуване на технологично оборудване за цех за производство на корпусна мебел. Инвестицията ще даде възможност на местния производител да придобие нови високоефективни машини и това ще доведе до ресурсна ефективност в предприятието и ще

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad