Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности“