Новини (Page 2)

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.; За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1. Допустими са само кандидати със седалищеПрочети още…

На 04.02.2021 г. бе сключен договор между бенефициента Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а стойността е 192 837,73 лв. при 100% финансова подкрепа.  Мисията на проекта е да надгражда културно-туристическия продукт на региона, разкривайки богатството на дълголетни традиции и вдъхновяващо историческото наследство. Проекта предвижда  основен ремонт на съществуваща сграда, находяща се в с.Мезек и обособяването й в Посетителски център. Предвижда се обособяване на приемна зала, в която да бъдат обслужвани посетителите на центъра. Също така ще бъдеПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал започва новата година с още два успешно изпълнени договора. На 02.01.2021г. фирма „ МК Финанс груп“ ЕООД  приключи изпълнението на проект Устойчиво интегриране на младите хора във фирма „МК Финанс груп“ ЕООД. Чрез проекта се осигури заетост на 4 броя безработни млади лица в сферата на счетоводните услуги и се постигна тяхното устойчиво  интегриране  на пазара на труда. На 20.01.2021г. Община Свиленград приключи изпълнението на проект „Младите хора в община Свиленград– активни участници на пазара на труда“.  По проекта бе проведено обучение на 10 безработни/неактивни млади лица по ключова компетентност „Дигитална компетентност“. Доставено беше оборудване и консумативи за създаването на подходяща работнаПрочети още…

На 20.01.2021г. успешно приключи проект „МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”, изпълнен по процедура на 1.3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора” на МИГ Свиленград Ареал, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ в изпълнение на Стратегия от ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Проектът беше свързан с осигуряване на по-добър достъп до заетост на лица на възраст до 29 години със средно или висше образование в Община Свиленград, които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез обучение по ключови компетентности за трайно включване в пазара наПрочети още…

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 10.02.2021г. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2020г. и годишен финансов отчет за 2020 г. Приемане на годишна програма за 2021г. Приемане на бюджет за 2021г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.Прочети още…

На 18.01.2020 г. бе подписан договор по проект на община Свиленград „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче и кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград” между Община Свиленград, МИГ Свиленград-Ареал и ДФ „Земеделие”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Свиленград ареал“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, в изпълнение на  Стратегия от ВОМР. Проектът е на стойност 84 582,50 лв. без ДДС и е с продължителност до 30.06.2023 г. Дейностите включват благоустрояване и изграждане на три обекта за отдихПрочети още…

На 30.12.2020 г.,  между Георги Атанасов Шишков / земеделски производител/, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан първи договор от одобрените за финансиране проектни предложения по  мярка 4.1 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в земеделски стопанства“. Стойността на проекта е 91 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 60 %. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца. Целта на земеделския стопанин е чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати и икономическа ефективност в дългосрочен план. Предвижда се закупуване на земеделска техника.Прочети още…

МИГ Свиленград Ареал ви информира, че Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. Специфичните цели на процедурата са: – Подкрепа за участието в различни форми на учене през целияПрочети още…

Уважаеми съграждани, Бихме желали да Ви информираме, че ако сте кандидатствали по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, към програмата е сформирана работна група, която е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения по процедурата (над 6 000 броя) и е идентифицирала проектите, подадени от допустими кандидати съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие – отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Общия брой проекти, които ще бъдат преразгледани е 3345. В тазиПрочети още…

Днес, 26.11.2020 г., бяха подписани последните два договора за безвъзмездна финансова помощ по иновативната мярка от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ финансирани по ПРСР 2014-2020 г. Подписаните договори са последните от общо пет одобрени за финансиране проектни предложения по процедурата.  Процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения бе извършена през март 2019 г., в резултат на която бяха одобрени за финансиране 5- те постъпили проектни предложения. Единият сключен договор е между Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране наПрочети още…