Решения за избор на проекти по мерки от СВОМР

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.054 – Мярка 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт от ПРСР:

Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.025 –  МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“  от ОПИК:

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.055 – Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: