Текущи покани

МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.04.2020 г. 23:59 ч. (включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

Проект на Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Документи за информация

 


МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-058 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 31.03.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

4.2_Обява

4.2. Условия за кандидатстване

Документи за информация по подмярка 4.2

Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

4.2 Условия за изпълнение  

Документи за изпълнение по подмярка 4.2