Uncategorized

На 16 и 17 ноември в залата на читалище „Просвета-1870”  бе проведено обучение  по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие  бенефициенти по ПРСР. Обучението се проведе с цел да бъдат максимално улеснени кандидатите в практическото им кандидатстване по мярката. Лектори в обучението бяха представители на фирма Матер натура ЕООД – фирма с която МИГ Свиленград ареал има сключен договор за провеждане на предвидените събития по проекта. Детайлно бе разяснено как кандидатите да анализират и оценят своята идея и нейната допустимост, също такаПрочети още…