Uncategorized

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 15.02.2019 г. до 12.05.2019 г. се приемат проектни предложения по Петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция – INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти. Информация по схематаПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВА  за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.055 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрираниПрочети още…

На 16 и 17 ноември в залата на читалище „Просвета-1870”  бе проведено обучение  по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие  бенефициенти по ПРСР. Обучението се проведе с цел да бъдат максимално улеснени кандидатите в практическото им кандидатстване по мярката. Лектори в обучението бяха представители на фирма Матер натура ЕООД – фирма с която МИГ Свиленград ареал има сключен договор за провеждане на предвидените събития по проекта. Детайлно бе разяснено как кандидатите да анализират и оценят своята идея и нейната допустимост, също такаПрочети още…