БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПОС

Бенефициент: Асоциация „Наука за природата“

Линк: https://sciencefornature.org/project/

Проект: “Хабитат Сакар“

Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата Натура 2000 -2 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“