БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПРЧР

Бенефициент: Общинa Свиленград

Линк: https://www.svilengrad.bg/bg/

  •  Проект: „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“

          Мярка 1.1. „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от  ОП РЧР 2014-2020

 

  • Проект: „Младите хора в община Свиленград– активни участници на пазара на труда“Мярка  1.3 „МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“ 
  • Проект:  „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград“Мярка  2.1. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“

 

Бенефициент: БУРДЕНИС-93 ООД

Линк: http://burdenis93.com/ 

Проект: „Достъп до заетост“

Мярка 1.1. „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от  ОП РЧР 2014-2020