БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СВОМР НА МИГ – ПРСР

Бенефициент: „Бошнаков 09“ ЕООД

Линк:  http://boshnakov09.com/

Проект: „Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342 по КК на гр. Свиленград“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 


Бенефициент: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1870“

Линк: http://nchprosveta1870.org/

  • Проект: „ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ – Мярка  7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“
  • Проект: „Читалището – врата към културното наследство” – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД“

Линк: https://www.facebook.com/zaedno.svilengrad

Проект: „Съхранено наследство за бъдещите поколения“ – Мярка  7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

 


 

Бенефициент: Сдружение Хандбален клуб„Свиленград“

Линк: http://hk-svilengrad.com/

Проект: „Обичам и играя хандбал“ – Мярка  7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

 


 

Бенефициент: Общинa Свиленград

Линк: https://www.svilengrad.bg/bg/

  • Проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, на територията на община Свиленград  – с.Левка, с.Димитровче и кв. Капитан Петко войвода, гр.Свиленград” – Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първа покана
  • Проект: ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка  в  с.Капитан  Андреево“ – Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – втора покана
  • Проект: ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Бенефициент: „СЕРПАКТ“ ЕООД

Линк: https://serpact.bg/

Проект: „Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие“

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“