Мярка 1.1

МЯРКА 1.1 Достъп до заетост

Цел на

мярката

Целта на мярката е да съдейства за включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица и създаване на нови работни места. Мярката насърчава развитието на устойчива и качествена заетост на цялата територия на МИГ и подкрепя мобилността на работната сила, както и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на различни  уязвими групи на пазара на труда, ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което да допринесе за подобряване качеството на живот на населението на цялата територия.Мяркатае насочена и към придобиването на знания и създаването на подходящи умения на целевите групи според спецификите на регионалния трудов пазар и потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики. Инвестициите са насочени към постигане на дългосрочни ефекти и реално включване в заетост, осигуряване на по-голяма конкурентоспособност и успешна интеграция на пазара на труда.

В съответствие с Тематична цел 8Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила” и Тематична цел 10Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот”

Обхват на мярката Дейностите по тази мярка се реализират в рамките на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. и обхващат следните инвестиционни приоритети и специфични цели:

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Специфична цел 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.

Специфична цел 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г., вкл.

Специфична цел 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.

Целеви групи:

Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл.;

– Същите като в специфична цел 1 по-горе, но с ниско образование (под средно)

– Същите групи като в специфична цел 1 по-горе, но на възраст над 54 г

Съответствие със спецификите на територията: Въпреки че безработицата в община Свиленград като цяло намалява – равнището  на безработица е 8,6 %, а през 2014 г. е било  9,3%., тя продължава да е основен проблем за големи групи от населението. Разпределението на безработните лица се отличава с нарастване на дела им с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55 г., до 54 г. и до 49 г.. Друга целева група са регистрираните продължително безработни, които са с относителен дял от 23,2% или почти една четвърт от всички безработни – те са  специфична група в неравностойно положение на пазара на труда, за която е характерна загубата на трудови навици, демотивация и десоциализация. Освен тях, като най-уязвими на пазара на труда са и лицата с ниско образование, ниска квалификация или без квалификация, като  най-голям е относителният дял на тези без квалификация – 33% и с основно и по-ниско образование – 25%, като техният брой и относителен дял се увеличават. По данни на ДБТ-Свиленград, преобладаващ е броят на безработните без образование от ромски произход, липсва и заинтересованост сред работодателите за наемане на регистрирани от ромски произход. Изброените групи са и сред най-застрашените от социално изключване

Допустими кандидати общини;

неправителствени организации;

читалища регистрирани по Закона за читалищата

Изборът на допустимите кандидати е съобразен със спецификите на регионалния трудов пазар и потребностите им като работодатели от работна сила с определени характеристики.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности 1.    Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост

2.      Осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца

3.      Осигуряване на придобиване на нови професионални знания и умения по време на работа, вкл.  обучение в ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност;

4.      Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. и на такива от отдалечени и изолирани малки населени места

5.      Предоставяне на стимули за работодателите при откриването на нови работни места, в т.ч. инвестиции за подобряване качеството на работните места и оборудване и адаптиране на нови работни места

6.      Работа с работодателите и с обществеността за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи лица, вкл. и дейности по информиране и публичност

Допустими разходи Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Включително:

1.Разходи за наемане на безработни или неактивни лица за 12 месеца на нови работни места или съществуващи работни места

2.Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски при заетост за период до12 месеца

3.Разходи за обучения за професионална квалификация или ключови компетентности

4.Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

5.Разходи за дейности, свързани с публичност и информираност

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи, изброени в общите условия по ОПРЧР в стратегията за ВОМР в таблицата по-горе.
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на левовата равностойност на 20 000 евроили 39 116 лв

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на левовата равностойност на 120 000 евро или 234 696 лв.

Интензитет и размер на финансовата помощ в % По тази мярка ще бъде оказвана финансова помощ на 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

 

Общ бюджет  на мярката –645 414 лв.

Допълнителни

критерии за избор на проекти

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проект насочен към решаване на основен за територията на МИГ проблем, посочен в анализите 6
Проектът е с гарантирана устойчивост след приключването му или създава траен положителен ефект за пазара на труда на територията 3
Проектът е насочен към равнопоставеност и равно третиране на работното място на различни уязвими групи 6
Проектът обхваща целеви групи от 2 и повече населени места

–          2 населени места – 2 т.

–          3 населени места – 4 т.

–          4 и повече – 6 т.

6
Проекти, осигуряващи общо подобряване на работната среда и свързани с модернизация на работните места 3
Проектът е свързан с други цели и приоритети от ОП РЧР, които не са включени в конкретната мярка или с други проекти по ОП РЧР, реализирани на територията като подобряване на околната среда за уязвими групи, подобряване на семейната и жилищна среда, вкл. за децата и др. 6
ОБЩО 30