1.1 „Достъп до заетост“


Проект: BG05M9OP001-1.046-0001-Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград

Изпълнител: Община Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 08.01.2020-08.01.2022

Стойност на проекта: 234 021 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проектното предложение е свързано с осигуряване на по-добър достъп до заетост в община Свиленград на лица на възраст между 30 и 54 г. и над 54 г. Основните приоритети на проекта са насочени към предоставяне на възможност за увеличаване на квалифицираната работна ръка, чрез провеждане на обучения за професионална квалификация и интеграцията им на пазара на труда. Включени са дейности по осигуряване на обучение и заетост, и закупуване на оборудване за нуждите на новите работни места.

С реализацията на проекта се подобри достъпа до заетост, увеличи се конкурентоспособността и се подобри начина на живот на лицата от целевите групи.

Цел/и на проекта:

Обща цел на проектното предложение е създаване на благоприятни условия и съдействие за включване и реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица. Проектното предложение е насочено към борба с безработицата и социалното изключване на територията на община Свиленград и към създаване на устойчива заетост и предоставяне на квалифицирана работна сила на пазара на труда. Включване на безработни, неактивни хора с ниско образование в заетост.

Реализирани дейности по проекта:

1.Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация

Проведено е обучение по първа квалификационна степен от лицензирана обучаваща организация на 26 души от целевите групи. От тях 13 души са обучени по професия „Помощник в строителството. Други 13 души са обучени по професия „Работник в озеленяването“.

2.Осигуряване на заетост

Дейността включва наемане на работа на 33 души от целевите групи. Всички лица преминали обучение по проекта са назначени на длъжности, спрямо професията, която са придобили.

3.Доставка на оборудване и материали за нуждите на новите работни места

Поради недостатъчна наличност на оборудване и с цел създаване на подходящи условия, за изпълнение на дейността на новоназначените лица, са закупени оборудване и материали:1 бр. професионална кастрачка за поддръжка на короните на дърветата, 2 бр. бензинова косачка за поддръжка на средноголеми тревни площи, 1 бр. тракторна косачка и 30 бр. работни ръкавици.


Проект: BG05M9OP001-1.046-0002-Достъп до заетост

Изпълнител: „ БУРДЕНИС 379“ ООД

Период на изпълнение на проекта: 03.01.2020 – 03.06.2021

Стойност на проекта: 63 217,97 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Месопреработвателите са типични представители на малкия и среден бизнес, които вече години понасят всички предизвикателства на кризата – свито потребление, растящи цени на основни суровини, горива и енергия. Понастоящем предприятията от месната индустрия разполагат със съвременно технологично оборудване, което им позволява да произвеждат висококачествени месни продукти.

По проекта се нае персонал, предлагащ богатия асортимент от продукти произвеждани от фирма „БУРДЕНИС-379“ ООД, чрез професионално и компетентно предлагане на тези продукти. Приоритет беше и намирането на нови пазари, разширяването на дейността, усъвършенстване на служителите и постигането на конкурентна производителност на дружеството в условията на динамично променящата се пазарна среда.

С изпълнението на проект „Достъп до заетост “ се подобри достъпа до заетост и се привлякоха безработни или неактивни лица, търсещи работа и реализация в областта на преработващата промишленост. Фирма „БУРДЕНИС-379“ ООД  предложи на наетите лица професионално и компетентно отношение и им предостави възможност за реализация в сферата на преработващата промишленост.

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектно предложение бе насочена към включване в пазара на труда на безработни и неактивни лица от община Свиленград.

Целите на проектното предложение бяха насочени към:

-Подобряване на достъпа до заетост и привличане на безработни или неактивни лица, търсещи работа и реализация в областта на преработващата промишленост;

– Създаване на благоприятни условия и възможност за включване в пазара на труда на неактивни и безработни лица или хора от уязвими групи от община Свиленград.

Реализирани дейности по проекта:

1.Осигуряване на заетост

Дейността включва наемане на работа на 8 лица от целевите групи. Лицата бяха назначени на длъжностите счетоводител и търговски представител. Дейността ще се изпълнява за срок от 17 месеца като ще се осигури заетост общо на 8 лица.


Проект: BG05M9OP001-1.046-0003-Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел-ресторант „Дан Колов-ДМГ“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД в община Свиленград

Изпълнител: ДАН КОЛОВ – ДМГ ЕООД

Партньор: БЕСТ КОЗМЕТИКС ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 09.01.2020 – 09.01.2022

Стойност на проекта: 226 957,34 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

С реализирането на проектното предложение се предостави възможност за включване или реинтегриране в пазара на труда на представители от уязвими социални групи на територията на община Свиленград, а именно: безработни, трайно безработни или неактивни лица на възраст между 30-54 години и такива в пред пенсионна възраст над 54 години.  Проектното предложение бе изпълнено от  фирма „Дан Колов-ДМГ“ ЕООД, която работи в сферата на икономическа дейност „Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство“и фирма „Бест Козметикс“ ЕООД, която работи в сферата на икономическа дейност „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“ . Чрез реализиране на заложените проектни дейности бяха  наети 33 лица от горе-описаните уязвими целеви групи, като всички те  преминаха „Обучение за придобиване на професионална квалификация“ за съответните позиции, на които бяха наети. По този начин се постигна осигуряване на временна заетост за  лицата, а също така устойчиво във времето повишаване на техните професионални знания и умения, което  им позволи  да бъдат по-конкурентноспособни на пазара на труда.

 Цел/и на проекта:

Обща цел на проекта бе да осигури възможност за включване или реинтегриране в пазара на труда на представители от уязвими социални групи – безработни, трайно безработни или неактивни лица и предоставяне на качествена и устойчива във времето заетост на територията на община Свиленград.

Реализирани дейности по проекта:

1.Предоставяне на обучение за придобиване на нова или повишаване на съществуващата професионална квалификация пo част от професия по втора квалификационна степен от професионално направление 811: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ на 8 лица.

2.Наемане на работа на 10 лица, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация безработни и/или неактивни лица във фирма „Дан Колов-ДМГ“ ЕООД.

  1. Инвестиции за подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места във фирма „Дан Колов-ДМГ“ ЕООД.

В резултат на дейността, беше разкрито ново работно място – пицар. Освен новото работно място, инвестицията по тази дейност  доведе до възможност за предлагане на нов продукт в менюто на ресторант „Дан Колов“ – пица, което от своя страна  допринесе за увеличаване броя на клиентските посещения в ресторанта.

4.Предоставяне на обучение за придобиване на нова или повишаване на съществуващата професионална квалификация по професия „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“  на 22 лица.

  1. 5. Наемане на работа на 23 лица, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация безработни и/или неактивни лица във фирма „Бест Козметикс“ ЕООД