1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“


Проект: BG05M9OP001-1.052-0002- Устойчиво интегриране на младите хора във фирма „МК ФИНАНС ГРУП“ ЕООД

Изпълнител: „МК ФИНАНС ГРУП“ ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 02.12.2019 – 02.01.2021

Стойност на проекта: 30 063,97 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проектът осигури заетост на  млади хора, търсещи работа и реализация в областта на счетоводните услуги, устойчиво ги интегрира на пазара на труда. Фирма „МК ФИНАНС ГРУП“ ЕООД “ предложи на наетите лица професионално и компетентно отношение, и  им предостави възможност за реализация в сферата на счетоводните услуги.

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектно предложение е насочена към подпомагане на безработни млади хора със средно или висше образование до 29 годишна възраст за включването им в пазара на труда, и тяхната адаптация.

Реализирани дейности по проекта:

1.Осигуряване на заетост

Чрез реализиране на дейността се осигури заетост на 4 безработни лица до 29г.


Проект: BG05M9OP001-1.052-0003- Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ-94 ЕООД

Изпълнител: МИГ-94 ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 02.12.2019 – 15.08.2020

Бюджет на проекта: 65 845,05 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма „МИГ-94“ ЕООД  осигури заетост на млади хора, които търсят работа и реализация в сферата на туризма и по-конкретно в областта на хотелиерството и ресторантьорството и устойчиво  ги интегрира на пазара на труда.

Дейностите по проекта бяха насочени към подкрепа за заетост и предоставяне на нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на младите хора на територията на МИГ Свиленград ареал.

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектно предложение е насочена към подпомагане на безработни млади хора със средно или висше образование до 29 годишна възраст за включването им в пазара на труда, и тяхната адаптация.

Реализирани дейности по проекта:

1.Осигуряване на заетост

Целта на дейността е осигуряване на заетост на безработни лица до 29г. Продължителността на дейността е 7/седем/ месеца, като за период от 6/шест/ е осигурена заетост на 13 лица. При реализиране на проекта са назначени 13 лица от целевата група. Сключени са и подписани 21 трудови договора.


Проект: BG05M9OP001-1.052-0001- Младите хора в община Свиленград– активни участници на пазара на труда

Изпълнител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Период на изпълнение на проекта: 20.12.2019 – 20.01.2021

Стойност на проекта: 68 094,62 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

През последните години се наблюдава нарастване на броят на безработните лица до 29 години на територията на МИГ Свиленград Ареал. Те образуват т.нар. „младежка безработица“. Липсата на трудови навици и стаж, както и неактуалната професионална квалификация на част от младите хора, са сред основните причини за тяхната трудна интеграция на пазара на труда. Реализирането на проекта допринесе за осигуряване на по-добър достъп до заетост на лица в община Свиленград на възраст до 29 години, със средно или висше образование, които не участват в заетост, образование или обучение, за намиране на работа и повишаване на конкурентоспособността им, чрез обучение по ключови компетентности, за трайно включване в пазара на труда.

Цел/и на проекта:

Обща цел на проектното предложение е свързана с подпомагане на безработните млади хора със средно и висше образование до 29 годишна възраст вкл., да се включат в пазара на труда, да повишат своята конкурентоспособност и адаптивност.

Реализирани дейности по проекта:

1.Провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност

Проведено е обучение по дигитална компетентност на всички лица включени в проектното предложение. Дейността  стартира с подбор на лицата,  включени в обучение. Проведе се обучение на 10 на възраст до 29 години вкл., които имат завършено средно или висше образование, но към момента не са включени в заетост. След завършване на обучителния курс, всяко лице получи документ удостоверяващ завършено обучение по дигитална ключова компетентност.

2.Включване в заетост на младежи до 29 години

Всички лица, успешно преминали обучението по дигитална компетентност, бяха включени в заетост в община Свиленград.

3.Доставка на оборудване и консумативи

За работата на хората,  включени в заетост по проекта се достави  оборудване: компютърна конфигурация в т.ч. компютър, монитор, клавиатура и мишка, UPS устройство и мултифункционално устройство/скенер, копир и принтер 3 в 1/.