Мярка 1.3

МЯРКА 1.3  Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора

Цел на

мярката

Целта на мярката е подпомагане на младите хора до 29-годишна възраст вкл., които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда. Ще се финансират дейности, насочени към включването на тази група в пазара на труда (в т.ч. посреднически услуги, обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, стимули за работодателите за наемане на работа, финансиране на географска мобилност и др.). Мярката ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което да допринесе за подобряване качеството на живот на населението в цялата територия на МИГ.

Процедурата съответства на Тематична цел  „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила” и Тематична цел 10„Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот”

Обхват на мярката Дейностите по тази мярка съответстват на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 – 2020г. и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ):

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)

Специфична цел 3 Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование

Целеви групи: Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или висше образование

Съответствие със спецификите на територията:Нараства броят на безработните до 29 годишна възраст, които формират т.нар. „младежка“ безработица – около 21,8% от всички безработни, показател, който е по-висок от средния за областта и за страната. Липсата на трудови навици и стаж, както и неактуалната професионална квалификация на част от младите хора са сред основните причини за неравностойното им положение на трудовия пазар. От друга страна, предлагането на професии за специалисти с висше образование продължава да е изключително ограничено, което кара голяма част от образованите младежи да се насочат към други по-големи градове в страната. Трайното включване на тази възрастова група в пазара на труда е от съществено значение за подобряване на демографската и социално-икономическата картина на територията на МИГ и ще играе важна роля за бъдещото й развитие.

Допустими кандидати общини;

неправителствени организации;

читалища регистрирани по Закона за Читалищата

Изборът на допустимите кандидати е съобразен със спецификите на регионалния трудов пазар и потребностите им като работодатели от работна сила с определе-ни характеристики.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности 1.      Дейности за активиране на икономически неактивни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование за включването им в пазара на труда, вкл. информационни кампании и събития

2.      – Осигуряване на заетост за безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование за срок до 12 месеца

3.      – Осигуряване на придобиване на нови професионални знания и умения по време на работа, вкл.  обучение в ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност;

4.      – Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност на младежите с цел работа, вкл. и на такива от отдалечени и изолирани малки населени места

5.      – Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи и откриване на нови работни места, в т.ч. инвестиции за подобряване качеството на работните места и оборудване и адаптиране на нови работни места

Допустими разходи Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Включително:

–          – Разходи за наемане на безработни или неактивни лица за 12 месеца на нови работни места или съществуващи работни места

–          – Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски при заетост за период до 12 месеца

–          – Разходи за обучения за професионална квалификация или ключови компетентности

–          – Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

–          – Разходи за дейности, свързани с публичност и информираност

Недопустими

разходи

Недопустими са всички разходи, изброени в общите условия по ОПРЧР за стратегията за ВОМР в таблицата по-горе.
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на левовата равностойност на 10 000 евроили 19 558 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на левовата равностойност на 35 000 евро.Или 68 453 лв.

Интензитет и размер на финансовата помощ  По тази мярка ще бъде оказвана финансова помощ на 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

 

Общ бюджет  на мярката –195 580 лв.

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проект насочен към решаване на основен за територията на МИГ проблем, посочен в анализите 6
Проектът е с гарантирана устойчивост след приключването му или създава траен положителен ефект за включването на младежите в пазара на труда 3
Проектът е насочен към равнопоставеност и равно третиране на работното място на различни уязвими групи 6
Проектът обхваща целеви групи от 2 и повече населени места

–          2 населени места – 2 т.

–          3 населени места – 4 т.

–          4 и повече – 6 т.

6
Проекти, осигуряващи нови работни места 3
Проектът е свързан с други цели и приоритети от ОП РЧР, които не са включени в конкретната мярка или с други проекти по ОП РЧР, реализирани на територията 6
ОБЩО 30