Мярка 2.1

МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като

ромите

Цел на

мярката

Подобряване на условията на живот на територията на МИГ, насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност. Мярката цели и да се създадат условия за преодоляване на негативни стереотипи, недопускане на неравно третиране и подкрепа за реализацията на основните икономически, социални и културни права. По мярката ще бъдат подпомогнати най-уязвимите и маргинализираните групи, които ще получат достъп до интегрирани мерки и услуги, свързани с преодоляването на комплексните проблеми, породени от липсата на заетост, на достъп до социални и здравни услуги и др. Тази мярка ще подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и ще предостави нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на местните общности.В съответствие с Тематична цел № 9„Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация”
Обхват на мярката Дейностите съответстват на: ПРИОРИТЕТНА ОС 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Инвестиционен приоритет 1Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

Специфична цел: Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави

Целеви групи: Представителите на ромската общност; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Целевите групи, включени в тази мярка са пълнолетни представители на ромската общност, за разлика от целевата група, посочена в мярката на ОП НОИР, която включва учащи се в предучилищно и училищно образование от ромски произход.

Съответствие със спецификите на територията:Ромският етнос е идентифициран като рискова група и е втори по численост на територията на МИГ, като към него са се самоопределили относителен дял от 8,01%, като за област Хасково този дял е 7.0%.  Продължава обаче тенденцията част от ромите да се самоопределят като българи, турци или други, така че броят им в действителност е по-голям. Значителна част от родените през последните години деца са от ромски произход – за територията на МИГ относителният дял на децата и младежите от ромски произход на възраст 0-19 год. е 37.35%, като за сравнение тази възрастова група при гражданите, самоопределили се като българи е с относителен дял 14.92%. В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи бедност и социално изключване –ниско образование или липса на професионални умения, липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги. Преобладаващ е броят на безработни от ромски произход, голяма част от тях получават и социални помощи по чл. 9 от ППЗСП. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори застрашава и децата в тези семейства, които рискуват да повторят модела на социална изолация на своите родителите.

Допустими кандидати Доставчици на социални и здравни услуги; община Свиленград; неправителствени организации; Читалища регистрирани по Закона за Читалищата

Основни бенефициенти по мярката са община Свиленград, доставчиците на социални и здравни услуги, както и читалищата регистрирани по Закона за Читалищата, които имат богат опит в прилагането и изпълнението на подобни дейности за включването на маргинализирани общности като ромите в заетост, обучение и социални дейности. Участието  на НПО цели да активизира местната общност в посока на по-добро обществено приемане на ромската интеграция от цялото население на територията на МИГ. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности Основите дейности по тази мярка ще бъдат по Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;

Задължителни са дейностите по Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегриранимеждусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права; насърчаване сем. планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура и др.;

Допълнителните дейности са допустими по другите направления на мярката:

Направление „Подобряване достъпа до образование”превенция на ранното отпадане от училище; интеграция в образователната система на деца и младежи; подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни;

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие; общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).

Допустими разходи Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.
Недопустими

разходи

Недопустими са всички разходи, изброени в общите условия по ОП РЧР за стратегията за ВОМР, изброени в таблицата по-горе
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на левовата равностойност на 20 000 евроили 39 116 лв

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на левовата равностойност на 120 000 евро.Или 234 696 лв

Интензитет и размер на БФП По тази мярка ще бъде оказвана финансова помощ на 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

Общ бюджет на мярката -645 414 лв.

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проект насочен към решаване на основен за територията на МИГ проблем, посочен в анализите 6
Дейностите по проекта са в съответствие с общинските и областни документи за интеграция на ромите, както и на други социални стратегии на местно ниво 6
Проектът включва интегриран подход за преодоляване на дискриминацията, вкл. и на отрицателните обществени нагласи 6
Проектът обхваща целеви групи от 2 и повече населени места

–          2 населени места – 2 т.

–          3 населени места – 4 т.

–          4 и повече – 6 т.

6
Проектът е свързан с междусекторно сътрудничество 3
Проектът е свързан с други цели и приоритети от ОП РЧР, които не са включени в конкретната мярка или с други проекти по ОП РЧР, реализирани на територията 3
ОБЩО 30