2.1 „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности“

 


Проект: BG05M9OP001-2.096-0001- „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал

Изпълнител: ПЕТИЦА-1 ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 01.03.2021 – 01.04.2022

Стойност на проекта:  42 162,65 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал“ във фирма «ПЕТИЦА-1» ЕООД, имаше за цел да интегрира хора от маргинализирани общности като ромите, търсещи работа и реализация в областта на шивашката дейност, и устойчиво да ги интегрира на пазара на труда. Фирма «ПЕТИЦА-1» ЕООД  предложи на наетите лица професионално и компетентно отношение, и  им предостави възможност за реализация в сферата на шивашките услуги. Дейностите по проекта бяха насочени  към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи на ОП РЧР и на инвестиционния приоритет. Заложените дейности отговарят на потребностите на целевите групи по проекта, а именно: 4 броя лица от маргинализирани общности като ромите – 2 броя шивач, 1 брой опаковач и 1 брой гладач, ютия. Резултатите по проекта  допринесоха за придобиването на знания и създаването на подходящи умения на целевите групи според спецификите на регионалния трудов пазар и потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики. Инвестициите са насочени към постигане на дългосрочни ефекти и реално включване в заетост, осигуряване на по-голяма конкурентноспособност и успешна интеграция на пазара на труда. Чрез проекта  се създаде заетост на 4 търсещи работа лица от маргинализирани общности като ромите.

 Цел/и на проекта:

Основната цел на проектно предложение е насочена към подпомагане на интеграцията на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал за включването им в пазара на труда, и тяхната адаптация.

Реализирани дейности по проекта:

1.Осигуряване на заетост

Целта на дейността е осигуряване на заетост на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал. Чрез реализацията на проекта се осигури заетост на 8 лица.

2.Провеждане на 1 семинар на тема „Повишаване на здравната култура“


Проект: BG05M9OP001-2.096-0005- „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности

Изпълнител: БУРДЕНИС КОМПОСТ ЕООД

Партньор: Община Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 17.02.2021 – 17.06.2022

Стойност на проекта:  1036 582,05 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Настоящото проектното предложение е насочено към социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на Oбщина Свиленград, чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите и осигуряване на заетост на лица над 54 годишна възраст, застрашени от социална изолация. Основните приоритети на проекта са насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги. Проектното предложение постигна голяма социална значимост, защото чрез реализацията му  се осигури заетост на 4 лица за период от 12 месеца при кандидата, както и заетост на 10 лица за период от 9 месеца при партньора. Бяха проведени два информационни семинара с цел повишаване на здравната и социалната култура на целевата група по проекта.

Цел/и на проекта:

Общата цел на проектното предложение е социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи, чрез подобряване достъпа до заетост на най – уязвимите групи на пазара на труда- лица от ромски произход и лица над 54 годишна възраст.

 Реализирани дейности по проекта:

  1. Осигурена заетост в Община Свиленград на 10 лица
  2. Провеждане на информационни семинари-2 броя
  3. Осигуряване на заетост-в Бурденис Компост ЕООД на 4 лица


Проект: BG05M9OP001-2.043-0001- „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград“

Изпълнител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Период на изпълнение на проекта: 29.10.2019 – 01.03.2021

Стойност на проекта:  233 915,18 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Реализирането на проекта допринесе за  социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на Oбщина Свиленград, чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите. Основните приоритети на проекта бяха насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, концентрирайки се върху ромите. Проектното предложение  имаше голяма социална значимост, защото чрез реализацията му се осигури заетост на 32 лица  и бяха проведени два информационни семинара с цел повишаване на здравната и социалната култура на маргинализираните общности, като ромите.

Цел/и на проекта:

Общата цел на проектното предложение е социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи, чрез подобряване достъпа до заетост на една от най – уязвимите групи на пазара на труда – ромите.

 Реализирани дейности по проекта:

1.Осигуряване на заетост

Осигурена е заетост на 46 лица.

Дейността стартира с подготовка за сключване на трудови договори, след проведеното събеседване и обявяване на списък с одобрените лица. Бяха сключени 32 трудови договори с продължителност 9 месеца, от които: сметосъбирачи – 4 лица; работник в строителството – 5 лица; работник в озеленяването – 23 души.

2.Провеждане на информационни семинари

Проведени са 2 бр. информационни семинари с 46 представители на маргинализираните общности.

Дейността стартира със сключване на договор на основание чл.20, ал.4,т.2 от ЗОП с изпълнител за подготовка и провеждане на 2 семинара. Целта на семинарите е да се повиши информираността на участниците относно социалните и здравните им права , повишаване на здравната и социалната им култура.