Мярка 2.2

Общи условия по стратегията за ВОМР от ОПИК

Водещи принципи за избора на операции: Координация и синергия – координиране между отделните програми по ЕСИФ на национално ниво, хоризонталните програми и др. инструменти на СъюзаФинансиране, основано на нуждите – избраните операции да отговарят на идентифицираните нужди на бизнеса/икономиката на територията на МИГ, както и на Споразумението за партньорство, Стратегията на ОПИК 2014-2020 г., приложимите стратегически документи;Принцип на устойчиво развитие – при финансирането ще се търси устойчивост на постигнатите резултати;Ефективност и ефикасност на инвестициите – при избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите;Релевантност – избраните операции следва да допринасят за изпълнението на индикаторите за продукт и резултат по Програмата;Принцип на равните възможности– насърчаване на равните възможности за всички, вкл. за хора с увреждания, интеграция на принципа на недискриминация.
Демаркация В рамките на избраните мерки няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, като проверката ще се извършва на ниво индивидуален проект.

Правилата на демаркация с другите ОП са описани в „Указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по ОПИК при многофондово прилагане на подхода ВОМР“,  разписани от УО на ОПИК.

Общи

изисквания към

кандидатите

1.Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на МИГ и осъществяват дейностите по проекта на територията на МИГ

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно ЗМСП.Допустимостта на кандидатите по този критерий се определя на териториален принцип съгласно демаркацията на ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС № 161/2016

Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно демаркацията на ОПИК с други програми.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Допустими разходи Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия:1.Разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2; 2.Разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории разходи; 3.Разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности; 4.Разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на ЕС и българското законодателство; 5.Разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез  отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 6.За направените разходи е наличнаодитнаследа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3/03/ 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7.Разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.

Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост на разходите за съответния програмен период.

Недопустими разходи Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
Държавни помощи Режим на помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“;

2.2 Капацитет за растеж на МСП

Цели и обхват на

мярката:

 

Мярката съответства на

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 от ОПИК „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НАМСП“;

Инвестиционен приоритет2.2Капацитет за растеж на МСП”,

Тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“

Цел на мярката: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП.

Целеви групи: 1.За общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии, целева група са МСП според НСНМСП.

2. За подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет, целева група са са МСП според НСНМСП.

3. За подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване използването на ИКТ и услуги целева група са МСП според НСНМСП.

Обхват на мярката:територията на МИГ „Свиленград Ареал“

Съответствие със спецификата на територията:Около  94% от нефинансовите предприятия на територията на община Свиленград са микро, 6% са малки и под 1% е относителният дял на средните предприятия, липсват предприятия от категорията „големи“.Микропредприятията са основен двигател на икономиката на територията на МИГ.

Идентифицирани проблеми на МСП: ниската норма на печалба, ниската производителност на труда, съответно ниска добавена стойност и местните МСП очевидно се нуждаят от модернизация и подобряване на конкурентоспособността. Необходимостта от насърчаване развитието на МСП на територията на община Свиленград е жизненоважна. МСП са и единственият източник за създаване на нови работни места на територията.

Допустими дейности 1. Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии; Очакваният приносе свързан с подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет; Очакваният принос е свързан с подобряване на капацитета на българските МСП за работа в интензивно конкурентни пазари

3.Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на ИКТ и услуги; Очакваният принос е свързан с подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до чужди пазари и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.

Подкрепата е за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП. Дейностите ще включват мерки за: – повишаване на производителността; –подобряване на производствените процеси; – разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; – разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията; – внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; – разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда и др. съгласно международни, европейски и национални стандарти; – разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; –разработване на стратегии за пазарна реализация; – разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, за управление на бизнеса, вкл. такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство и др..

Дейностите са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със: – създаването на нов стопански обект или – разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Допустими

разходи

Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;

Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността;

Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, вкл. и такива, представляващи ДМА.

Допустими кандидати Съществуващи или стартиращи (новорегистрирани) МСП (по операциите финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените сектори в НСНМСП 2014-2020 г.), клъстери, асоциации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Да са с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от посочените групи сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20 Производство на химични продукти; C21 Производството на лекарствени вещества и продукти; C26 Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; С27 „Производство на електрически съоръжения; С28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; 29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; С30 Производство на превозни средства, без автомобили; Интензивни на знание услуги: J58 Издателска дейност; J59 Производството на филми  и  телевизионни  предавания,  звукозаписване  и  издаване  на  музика; J60 Радио- и телевизионна дейност; J61 Далекосъобщения; J62 Дейности в областта на     информационните    технологии;   J63 Информационни     услуги;     М72 Научно-изследователска и развойна дейност; Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10  Производство на хранителни  продукти;  С11 Производство на напитки;   С13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло; С14 Производство на облекло; С15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; С16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене; С17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон; С18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; С19 Производство на кокс  и  рафинирани  нефтопродукти;  С22 Производство  на  изделия  от  каучук  и пластмаси; С23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини; С24 Производство на основни метали; С25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване; С31 Производство на мебели; С32 Производство, некласифицирано другаде; С33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Финансови параметри и интензитет на проектите: Минимална стойност на проект  – 50 000 евроили 97 790 лв.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – левовата равностойност на 200 000 евроили 391 160 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за проект към многофондова стратегия за прилагане на подхода ВОМР, който може да бъде предоставен на бенефициент по ОПИК 2014-2020, е определен в чл. 10, ал. 1 на ПМС № 161/2016.

Интензитет на финансовата помощ: до 90 % от общата стойност на допустимите разходи

Общ бюджет на мярката – 1 955 800 лв.

Държавни помощи Мерките, включени в стратегиите за местно развитие, които ще се финансират по ОПИК 2014-2020, ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ (deminimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Максималният размер на помощта по режим deminimis, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

Общи

критерии

за избор на

проекти

Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР се определя в ЗУСЕСИФ и ПМС № 161/2016.

Редът за подбор на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР е  регламентиран в Глава пета КООРДИНАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР, Раздел І Подбор на проекти към стратегия за ВОМР на ПМС № 161/2016.

Общите критерии за подбор и оценка на проекти са според методологията, определена от УО на ОПИК в УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРАТЕГИИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПИК 2014–2020

ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР, т. Х, 3.В случай на дейности по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“, като максималният брой точки на общите критерии е 60, а на специфичните за МИГ критерии – 40.

Специфични за територията допълнителни критерии  

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проект насочен към решаване на основен за територията на МИГ проблем, посочен в анализите 8
Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване на равните възможности и социалното включване 8
Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването на заетост 8
Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийната ефективност 8
Проектът е свързан с междусекторно сътрудничество 4
Проектът е свързан с други цели и приоритети от ОПИК, които не са включени в конкретната мярка или с други проекти по ОПИК, реализирани на територията 4
ОБЩО 40