2.2

Проект: № BG16RFOP002-2.110-0001-C01- Капацитет за растеж във “Фаворит – машинекс” ООД на територията на МИГ Свиленград Ареал

Изпълнител: “Фаворит – машинекс” ООД 

Период на изпълнение на проекта: 28.07.2022 До 07.08.2023

Стойност на проекта: 308 220,00 лева, от които 277 398,00 лева

Финансова помощ: 90 %

 

Описание на проекта:

Фаворит – машинекс ООД е с основен предмет на дейност Проектиране и производство на дървообработващи машини и съоръжения с КИД 28.49 Производство на други обработващи машини. Фирмата проектира, разработва, произвежда, монтира на място и пуска в експлоатация широка гама от машини по заявка на клиента. Машините намират широко приложение в мебелната промишленост, в производството на детски играчки, в паркетното производство в България и в някои страни от Европа и Русия

За запазване на позициите си на пазара и разширяването на обхвата на дейността си, се внедриха иновативни за производството  решения, а именно закупи се автоматизирано технологичното оборудване, което  позволи да бъде постигнато и поддържано съответствие на висока производителност с конкурентоспособно качество, за устойчиво повишаване ръста на конкурентоспособността на местния, националния и чуждите пазари

Бяха извършени инвестиции в автоматизирана технология, състояща се от CNC център с връзка със специализиран софтуер за проектиране, проследяване и контрол на цялостния производствен процес, с което  се съкрати времето за единица продукция с над 50%; повиши се производителността с близо 20% и се намали обема ръчни операции и рязко  се повиши експортният капацитет на предприятието в и извън Европа.

 

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектното предложение е увеличаване капацитета на растеж в “Фаворит – машинекс” ООД с минимум 30% на нашия и международните пазари.

Наред с основната цел, с реализирането на проекта на “Фаворит – машинекс” ООД  се постигнаха следните конкретни специфични цели:

 1. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на напълно автоматизирана специализирана техника и специализиран софтуер
 2. Повишаване ефективността на производствения процес и намаляване разхода на материали – електрическа енергия, суровини и консумативи;
 3. Намаляване себестойността на единица продукция;
 4. Повишаване качеството на продукцията;
 5. Затвърждаване и разширяване на пазарните позиции на предприятието;
 6. Разширяване на износа на готовата продукция и навлизане в нови пазари в Европа, Азия и Америка;
 7. Разкриване на нови работни места, с трайна трудова заетост;
 8. Нарастване на оборота и печалбата на предприятието.

 

Реализирани дейности по проекта:

Дейност 1: Подобряване на производствения капацитет за растеж на “Фаворит – машинекс” ООД, чрез модернизиране на производствените процеси с придобиване на ДМА – автоматизирана високо производителна машина – CNC струг

Тази дейност се осъществи чрез внедряване на автоматизиран CNC Струг с револверен супорт от най-малко 10 позиции. Новата машината е с програмно управление, а функционалните й възможности за автоматично задаване на 2 или 3D моделирания детайл чрез постпроцесора на специализирания софтуер, прави процеса напълно автоматизиран. Задвижването на револверния супорт в минимум 10 позиции се осъществява от серво мотор и Автоматична система за смазване на паралелите. Наред с това машината е снабдена и с устройство за настройка на инструментите с възможност за автоматично замерване на инструментите и автоматично въвеждане на корекции прави производствения процес практически безотпаден – довежда до значително намаляване на разходите за материали, а прецизираната и контролирана автоматизирана технология, както и наличието на стружкотранспортьор с количка за отвеждане на стружките – до намаляване на отпадъците. Наред с това CNC струга има близо 5 пъти по висока производителност за единица време в сравнение с всеки от стандартните стругове, при консумация на еднаква електроенергия (Обща инсталирана мощност 26 kVA и мощност на шпинделния двигател 11/15kW) , което я прави поне три пъти по-енергоспестяваща.

 

Дейност 2 – Дейност за производствени инвестиции в ДНА – внедряване на специализиран софтуер

Дейността е насочена към разширяване на капацитета на предприятието, чрез производствени инвестиции в ДНА за модернизиране и автоматизиране на производствено-технологичния процес, а именно внедряването на специализиран софтуер, състоящ се от 2 модула. Първият модул е за първата част от производствения процес – инженерно проектиране на детайли от различен вид, размер и материал, който осигурява чрез възможността за използване на интуитивния и лесен интерфейс и богатата библиотека от скрепителни елементи, лагери, зъбни колела и профили, да създаде и изпълни всеки зададен инженерен проект – от концептуалния модел до производствената документация. С възможностите за кинематичен анализ и симулации на поведението на сглобени единици при статични линейни натоварвания се редуцират голяма част от рисковете при разработка на нови продукти, а чрез специалните възможности за проектиране на тръбопроводни и кабелни системи, който автоматично създава за съответните трасета в сглобените единици и автоматизираното използване на вградените библиотеки от компоненти, в пъти се съкращава пътя до пазара. Наред с това се изготвя автоматично и цялата документация: спецификации и чертежи, както и изображения в 3D проекция на зададения детайл.

С втория модул се осъществява програмно, посредством постпроцесор, директна връзка със специализираният CNC струг – подава се създадения прототип като се определя и възможността за създаване на документи за инструментите: настройка, параметри и др., за технологичните операции и за цялостната производствена технология. Осъществява директна работа с файловете от Модул 1 без използването на транслатор, като дава възможност за директна работа с градивните компоненти от структурата на 3D моделите, включително и тяхната редакция. С наличието на система за разпознаване на широк кръг компоненти и създаване на съответните операции, се предоставя възможност за обработка с 3 едновременно управлявани оси, а заложеното автоматизирано откриване на колизии между инструмента, държача, закрепващите елементи и обработвания детайл с вграден Cimco Editor за проверка и редакция на NC код, се елиминират всички възможности за грешки, пропуски и отклонения от прецизно зададения детайл от модул 1.

По този начин  се избягват всички грешки и разминавания – от създадения проект, през неговото разчитане и подбора на инструменти, до неговото фрезоване и съгласуван монтаж.

 

 


Проект: : BG16RFOP002-2.065-0001- Повишаване конкурентоспособността на „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД

Изпълнител: „ПАРАПИНА-ТОДОР ВЪЛКОВ 1“ ООД

Период на изпълнение на проекта: 08.12.2021 – 15.09.2022

Стойност на проекта: 106 900 лв., от които БФП 96 210 лева

Финансова помощ: 90 %

Описание на проекта:

С реализирането на проекта повиши производителността на предприятието и се постигна ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Постигна се подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в ДМА и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятието и достъп до пазари.

Чрез реализацията на проекта „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД  подобри конкурентоспособността си и осигури устойчиво пазарно присъствие при най-адекватното съотношение между разходи и ползи.

 Цел/и на проекта:

Общата цел на проекта е: Подобряване конкурентоспособността на „Парапина – Тодор Вълков 1” ООД чрез повишаване на производителността и оптимизиране на използваните фактори за производство.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подобряване на производствените процеси, увеличаване на производствения капацитет и затвърждаване и разширяване на пазарните позиции.
 2. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
 3. Увеличаване на добавена стойност на продукцията и положителен ефект върху околната среда.

 Реализирани дейности по проекта:

Инвестиции в ДМА

По проекта бяха доставени: кремоварка,  дозиращо-опаковъчна машина за сироп, темпериращ съд, конвектометна фурна,  2бр. планетарни миксери

Бяха внедрени 2 нови, съвременни, ресурсно ефективни технологии, които  доведоха до по-ефективно използване на човешкия капитал и подобряване на производствените процеси:

– Със закупената по проекта дозиращо-опаковъчна машина за сироп  се въведе технологията автоматизирано дозиране и опаковане на сироп и процесът се извършва от 1 оператор, вместо от двама, както е било преди.

– Със закупения по проекта темпериращ съд  се въведе технологията автоматизирано темпериране и процесът се извършва от 1 оператор, вместо от двама, както е било преди.

– Със закупената по проекта конвектоматна фурна ще се постигне ефикасно използване на природните ресурси, чрез постигнатите енергийни спестявания.


Проект: BG16RFOP002-2.025-0002- Повишаване конкурентноспособността на „Автомобил Компонент България“ЕООД чрез ефективно и ефикасно използване на факторите на производство

Изпълнител: „Автомобил Копонент България“ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 18.12.2019 До 18.12.2020

Стойност на проекта: 388 045,50 лв., от които БФП 349 240,95 лева

Финансова помощ: 90 %

Описание на проекта:

„Автомобил Компонент България“ЕООД е създадена през 2000г. Основен предмет на дейност на предприятието е производство на компоненти и части за автомобили. Производствената база на предприятието се намира в гр. Свиленград. В стратегически план фирмата цели постигане на устойчив растеж, постигайки и поддържайки високо ниво на конкурентоспособност.

С реализирането на проекта се повиши производствения капацитет на предприятието, чрез закупуване на съвременни машини, чрез които се постигна подобряване на качеството на готовите продукти, повишаване на производителността на труда, оптимизация на производствените разходи, повишаване на ресурсната ефективност на процесите и подобряване на безопасните условия на труд. Бяха доставени и пуснати в експлоатация следните машини:

 1. Индустриален рутер – 1 бр.
 2. Автоматична машина за изработване на кутии- 1 бр.

В резултат на внедряването на новото оборудване  се оптимизираха част от процесите в производствената линия, подобри се качеството на продукцията при ниски нива на производствените разходи, съкрати се времето за производство, подобри се ефективността, производителността, добавената стойност – ключови фактори за повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

 Цел/и на проекта:

Общата цел на проекта е: Повишаване конкурентоспособността в „Автомобил Компонент България“ ЕООД, чрез инвестиции в съвременно оборудване като предпоставка за повишаване на производителността и подобряване качеството на предлаганите продукти.

 Реализирани дейности по проекта:

1.Придобиване на съвременно оборудване за подобряване факторите на производство в „Автомобил компонент България“ ЕООД

Дейността се реализира чрез закупване, доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване в рамките на проекта:

С цел повишаване на производствената ефективност и конкурентоспособността си, дружеството се оборудва със съвременно и иновативно оборудване, което  придаде добавена стойност и подобри качеството на произвежданата продукция. В тази връзка се достави:

 1. Индустриален рутер – 1 бр. – индустриалния рутер е cnc машина чрез, която предприятието  обезпечи серийното производство на малки детайли, необходими за окомплектовката на изделията. Чрез него бързо и лесно  се произвеждат серии от детайли чрез автоматична смяна на инструментите за рязане и коригирането им в правилно положение.
 2. Автоматична машина за изработване на кутии – 1 бр. – иновативната универсална машина изработва кутии от едностенни и двустенни от гофрирани картонени листа. Машината е снабдена иновативна система от въртящи се ножове за прорязване, рязане и биговане. Софтуерът на машината позволява бърза и лесна смяна на настройките на щанцата за по-малко от минута без нуждата от предварително оразмеряване и регулиране на листите. Естеството на работата на предприятието изисква малки размери и серии на кутиите за опаковане на готовата продукция. Голяма част от доставчиците не откликват на запитванията на фирмата за малки количества. Чрез въвеждане в експлоатация на автоматична машина за изработване на кутии се обезпечи краткосрочния и серийния производствен процес на кутии за нуждите на предприятието като се елиминира нуждата от външни изпълнители за изработка на кутиите.

Проект: BG16RFOP002-2.025-0001- Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност

Изпълнител: СТЕЛМАН ООД

Период на изпълнение на проекта: 11.12.2019 – 11.12.2020

Стойност на проекта: 389 710,17 лв., от които БФП 350 739,15 лева

Финансова помощ: 90 %

Описание на проекта:

Стелман ООД е утвърден производител на висококачествени бетонови смеси. Производствената листа на компанията включва бетони с класове от най-ниски до високоякостни, отговарящи на специфични проектантски изисквани и устойчиви на въздействие на околната среда, водоплътност, агресивна среда, мразоустойчивост и др.

Най-голямото предизвикателство пред развитието на Стелман е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

Чрез реализирането на проекта се постигна подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване: челен товарач за товарене на пясъка и комбиниран багер–товарач за подаване на филца към бетоновия възел.

Внедриха се нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез инвестиции в нов челен товарач. Чрез това оборудване се внедриха високо-технологични решения допринасящи за по-продуктивно и отговорно използване на ресурсите: Hi-mate система за автоматично препоръчване на най-икономичния режим на работа и Кантарна система за определяне на точното количество на материала.

Успешното внедряване на новото оборудване  повиши производителността на компанията и ефикасността на производствените разходи. Създадоха се условия за намаляване на себестойността на продукцията и се подобри ресурсната ефективност на предприятието.

Изпълнението на настоящото проектно предложение доведе до повишаване конкурентоспособността на Стелман ООД и гарантира устойчивото му присъствие на пазара на строителни материали.

 Цел/и на проекта:

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и устойчиво развитие на Стелман ООД.

 Реализирани дейности по проекта:

1.Дейности за подобряване на производствените процеси (чрез закупуване на: Челен товарач-1 бр и Багер-товарач – 1 бр.)

Като част от дейността беше закупен и въведен в експлоатация нов челен товарач с висока производителност и ниска консумация на гориво. Закупеното оборудване отговаря на най-новите технологични постижения в областта на товарене и пренос на материали, съобразено е с нуждите на кандидата. Новото високотехнологично оборудване е с висока степен на автоматизация и с нисък риск от прекъсване поради авария.