4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Проект: BG06RDNP001-19.137-0002-C03 Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника

Изпълнител: Филип Стефанов Милев

Период на изпълнение на проекта: 28.01.2022-03.08.2023

Стойност на проекта: 97 600,00 лв, от които БФП 58 560,00 лева

 

Финансова помощ: 60 %

 

Описание на проекта:

По проекта се закупи специализирана земеделска техника:

– Прикачен комбайн за бране SICMA TR80 – 1 бр. и

– Пръскачка CONTINENTAL ECO 1650 – 1 бр.

Въведе се иновация в стопанството – нов иновативен процес, машина, организация и практика, които са нови за кандидата. Създаде се едно ново работно място.

 

Цел/и на проекта:

Проектното предложение се осъществи на територията на МИГ Свиленград Ареал и доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

  1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  2. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
  3. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
  4. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

 

Реализирани дейности по проекта:

ДЕЙНОСТ 1 Внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи на територията на МИГ Свиленград ареал: Закупуване на Прикачен комбайн за бране

 

ДЕЙНОСТ 2Внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи на територията на МИГ Свиленград ареал: Закупуване на Пръскачка

 


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Проект: BG06RDNP001-19.137-0017 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО НА МАРИЯ МИНКОВА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР“

Изпълнител: МАРИЯ ВЕНКОВА МИНКОВА

Период на изпълнение на проекта: 25.01.2023-31.07.2023

Стойност на проекта: 93 599,11 лв, от които БФП 56 159,46 лева

 

Финансова помощ: 60 %

 

Описание на проекта:

Мария Минкова започва селскостопанска дейност през 2020г. като стопанисва 370 дка земя в землището на село Студена, община Свиленград, заети основно със зърнени култури, естествени ливади и земя под угар. Не разполага с техника и ползва външни услуги за дейностите по обработка на земята. С реализирането на настоящия проект стопанството се сдоби с нов модерен трактор.

 

Цел/и на проекта:

Технологичната модернизация на фермата бе постигната със закупуване на модерен трактор, чрез което кандидатът придоби по-голяма независимост в дейността си, тъй като няма да зависи от други хора, управляващи оборудването под наем. Бяха намалени производствените разходи и времето за обработка на управляваните площи, като  повиши качеството на извършваните обработки и понижи себестойността за единица произведена продукция.

 

Реализирани дейности по проекта:

ДЕЙНОСТ 1: Закупуване на трактор за нуждите на стопанството на Мария Венкова Минкова.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Проект: BG06RDNP001-19.137-0008 Повишаване конкурентоспособността на стопанството

Изпълнител: Веселин Георгиев Цветков

Период на изпълнение на проекта: 27.05.2022-30.06.2023

Стойност на проекта: 97 176,08 лв, от които БФП 58 305,65 лева

 

Финансова помощ: 60 %

 

Описание на проекта:

По проекта се изграждане на 559,29 м телена ограда землището на с. Лисово, в местността „Арпалъка“, общ. Свиленград и се закупи хладилен товарен автомобил DACIA Dokker VAN и 1 бр. – Преносим компютър DELL Inspiron 3793.

Чрез инвестицията в стопанството се въведе нова иновационна машина

 

Цел/и на проекта:

Проектното предложение се осъществи на територията на МИГ Свиленград Ареал и доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

  1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  2. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
  3. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
  4. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

 

Проектното предложение осигурява развитие и устойчивост на стопанството чрез:

– Повишаване на конкурентоспособността

– Въвеждане на иновация в стопанството

– Модернизация и развитие на материални активи

– Инвестиция в развитието на приоритетни култури – плодове (кайсии и сливи)

– Развитие на биологично производство (биологични кайсии и сливи)

– Повишаване на ефективността и доходността

– Повишаване на производителността

– Опазване компонентите на околната среда

– Спазване стандартите на ЕС

 

Реализирани дейности по проекта:

ДЕЙНОСТ 1: Внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи: Изграждане на нова Телена ограда 559,29 м в землището на село Лисово.

 

ДЕЙНОСТ 2: Внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи на територията на МИГ Свиленград ареал: Закупуване на Хладилен товарен автомобил DACIA Dokker VAN, който е необходим за ефективното  и пълноценно функциониране на стопанството, осигурява подходящо охлаждане при транспортирането на провежданата продукция от биологични кайсии и сливи.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Проект: BG06RDNP001-19.137-0018 Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми

Изпълнител: Валентин Духлев

Период на изпълнение на проекта: 23.01.2023-30.06.2025

Стойност на проекта: 97 700 лв, от които БФП 48 850 лева

 

Финансова помощ: 50 %

 

Описание на проекта:

С настоящия проект фирма Буглата ООД закупи вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ подпомагащ дейността при отглеждане на градината от бадеми.

 

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектното предложение е използвайки подходящите природо-климатични условия и стратегическото място на стопанството, да се развие едно съвременно високотехнологично стопанство, като база за целогодишно производство на качествена продукция от бадеми, с конкурентни предимства на пазарите в страните от ЕС, където търсенето на такава продукция прогресивно нараства.

 

Реализирани дейности по проекта:

Закупуване на оборудване

По проекта бе закупено вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ подпомагащо дейността при отглеждане на градината от бадеми.

Реализацията на проекта  доведе до внедряване в производствения процес на Буглата ООД на обновяване и практики за извършване на агротехническите мероприятия.

Много важен резултат от реализацията на проекта е опазването на компонентите на околната среда, изразяващо се в покупката на високоефективна техника, използването на която  свали разходите и нивото на изхвърлянето в околната среда на значително по-ниски емисии на вредни газове.

С реализацията на проекта се подобриха условията на труд и се повиши ефективността на производството. Понижи се себестойността на продукцията;

Повиши се крайния финансов резултат от осъществяваната дейност на базата на увеличен марж между себестойност и продажна цена.

Осигури се възможност за стриктно спазване на технологията на отглеждане на бадеми.


Проект: BG06RDNP001-19.137-0006 „Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство“

Изпълнител: Георги Атанасов Шишков

Период на изпълнение на проекта: 30.12.2020-30.12.2022

Стойност на проекта: 91 000 лв, от които БФП 54 600 лева

Финансова помощ: 50 %

Описание на проекта:

Стопанството на кандидата се развива в растениевъдно направление. Целта на земеделския стопанин е чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати и икономическа ефективност в дългосрочен план.

Новата техника, предмет на инвестиционното намерение ще позволи прецизна обработка, която ще се извършва в съответствие с технологичните изисквания, качествено и в най-благоприятните агротехнически срокове. Наличието на нова и собствена техника  доведе до намаляване на загубите в резултат на навременно изпълнение на операциите и гарантира по-ефективна организация на производството в земеделското стопанство.

 

Цел/и на проекта:

– Въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

– Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

 Реализирани дейности по проекта:

  1. Закупуване на земеделска техника

Закупуването на земеделската техника, допринесе за модернизацията на активите и повишаване на конкурентоспособността на земеделското стопанство. С реализирането на инвестицията  се разви стопанство, отговарящо на съвременните изисквания. Проектът включва закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство находящо се в землището на село Пашово, община Свиленград, област Хасково. Доставена е следната земеделска техника:

колесен трактор

плуг

дискова брана

посадъчна машина за картофи и машина за вадене на картофи