Мярка 4.1

МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛИ АКТИВИ

Мярка 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Описание на целите Да се повиши конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез:

1.  Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;

2.  Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3.  Опазване на компонентите на околната среда;

4.  Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5.  Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Обхват на мярката Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции на:

1.земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, които се произвеждат от първично селскостопанско производство и/или съхранение само на собствени земеделски продукти, трябва да са описани в приложение №1 по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Допустими кандидати Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

1.    Земеделски стопани

2.    Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности Подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на МИГ „Свиленград Ареал” и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими разходи 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС включително чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ Свиленград ареал;

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи съгласно т. 14 от Насоките за определяне условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР/ 23.06.2017г. на УО на ПРСР.
Финансови параметри на

проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро (19 558,00 лв.)

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 100 000 евро. (195 580,00 лв.)

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ /в % Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен .

1.с 10 на сто за:

– проекти, представени от млади земеделски стопани;

– интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

– проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

– проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

2.Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

3. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

4. За проектите по т. 2 и т. 3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

–           дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.;

–           най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.

5. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от посочените условия по т. 4.

6. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или т. 3, е не повече от 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

7. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Общ бюджет на мярката – 550 000 лв.

Критерии за избор на

проекти

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.      Оценка на бизнес план/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на МИГ

–          Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 10

–          Проектът допринася за постигане на целите и приоритетите на стратегията за местно развитие – 10

20
2        Дейностите по проекта са в областта на трайните насаждения и/или животновъдството. 15
3.      Проектът предвижда въвеждане на иновация в стопанството 15
4.      Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
5.      Кандидатът е млад фермер, който е едноличен търговец или физическо лице на възраст от 18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 10
6.      Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция. 10
7.      Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит при изпълнение на подобни или други проекти финансирани от общността. 10
8.      Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 10
ОБЩО 100
Държавни помощи За мярка от стратегия за ВОМР се прилагат условията за държавни помощи, по-сочени в указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финан-сират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на ПМС 161.

За мярка от Стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат ус-ловията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014-2020 г.

За мярка от Стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ определени в Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включ-ващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ или по закона за народните читалища не се прилагат чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.