Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

 


Проект: BG06RDNP001-19.137-0006 „Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство“

Изпълнител: Георги Атанасов Шишков

Период на изпълнение на проекта: 30.12.2020-30.12.2022

Стойност на проекта: 91 000 лв, от които БФП 54 600 лева

Финансова помощ: 50 %

Описание на проекта:

Стопанството на кандидата се развива в растениевъдно направление. Целта на земеделския стопанин е чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати и икономическа ефективност в дългосрочен план.

Новата техника, предмет на инвестиционното намерение ще позволи прецизна обработка, която ще се извършва в съответствие с технологичните изисквания, качествено и в най-благоприятните агротехнически срокове. Наличието на нова и собствена техника  доведе до намаляване на загубите в резултат на навременно изпълнение на операциите и гарантира по-ефективна организация на производството в земеделското стопанство.

 

Цел/и на проекта:

– Въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

– Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

 Реализирани дейности по проекта:

  1. Закупуване на земеделска техника

Закупуването на земеделската техника, допринесе за модернизацията на активите и повишаване на конкурентоспособността на земеделското стопанство. С реализирането на инвестицията  се разви стопанство, отговарящо на съвременните изисквания. Проектът включва закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство находящо се в землището на село Пашово, община Свиленград, област Хасково. Доставена е следната земеделска техника:

колесен трактор

плуг

дискова брана

посадъчна машина за картофи и машина за вадене на картофи