4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Проект: BG06RDNP001-19.058-0001 Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие

Изпълнител: Бошнаков-09 ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 26.04.2021-06.08.2021

Стойност на проекта: 48 800 лв., от които БФП 24 400 лева

Финансова помощ: 50 %

Описание на проекта:

Закупуване на вакуумна пълначна машина с капацитет 2000кг/ч. за действащо месопреработвателно предприятие.

 Цел/и на проекта:

Увеличаване капацитета на предприятието, модернизиране на производствения процес, разкриване на ново работно място.

 Реализирани дейности по проекта:

  1. Закупуване и инсталиране на технологично оборудване. Беше увеличен капацитета на предприятието чрез модернизиране на производствения процес и разкриване на едно работно място. Беше закупено и инсталирано технологичното оборудване, а именно вакумна пълначна машина HANDTMANN VF 608 plus.

вакумна пълначна машина