Мярка 6.4

МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ

Мярка 6.4 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Описание на целите Мярката има следните специфични цели:

1. разнообразяване към неземеделски дейности;

2. насърчаване на предприемачеството на територията;

3. насърчаване развитието на туризма на територията;

4. развитие на „зелена икономика“ и иновации;

5. създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.

Обхват на мярката По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Изпълнява се на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, при спазване на разпоредбите на съответната наредба за прилагане на подмярка 6.4.

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Подмярката ще допринася към приоритетни области 6А и 5В.

Допустими кандидати Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1.      Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2.      Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3.      Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

4.      Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5.      Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Допустими разходи Финансова помощ за материали и нематериали инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви а и б, например хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическа устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериали инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняванеи стойност на финансовата помощ до 50 000 лева с ДДС. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието. Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Недопустими

разходи

Недопустими са всички разходи съгласнот. 14 от Насоките за определяне условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР/ 23.06.2017г. на УО на ПРСР .чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект и левовата равностойност на 10 000 евро. Или 19 558,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 150 000 евро. Или 293 370,00 лв.

Интензитет и размер на финансовата помощ /в %

  • 75 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.
  • Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризма (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Общ бюджет на мярката – 1 050 000 лв.

Критерии за избор на проекти  

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.      1. Проектът допринася за въвеждане на иновативност в предприятието 15
2.      2. Проектът предвижда използване на местни доставчици на стоки и/или услуги 15
3.      3. Проектът е в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги 15
4.      4. Проектът допринася за развитие на интегриран продукт за селски туризъм или развитие на еко, културен и др. алтернативни форми на туризъм; 15
5.      5. Проектът създава нови работни места

1.          От 1 до 3 работни места – 5 точки

2.          Над 3 работни места – 10 точки

10
3.      6. Кандидатът не е получавал финансова подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
4.      7. Проектът предвижда създаването на производствени дейности 20
ОБЩО 100
Държавни помощи За мярка от стратегия за ВОМР се прилагат условията за държавни помощи, посочени в указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на ПМС 161.

За мярка от Стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014-2020 г.

За мярка от Стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ определени в Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ или по закона за народните читалища не се прилагат чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.