6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал

Проект: BG06RDNP001-19.230-0005 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА НОВ ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

Изпълнител: Д-р АЙЛИН АЛИ-Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 11.01.2023-11.01.2025

Стойност на проекта:51 680 лв. ,от които БФП 38 760 лв.

Финансова помощ: 75 %

Описание на проекта:

По проекта се закупи висококачествено оборудване за повишаване качеството на услугите /ендодонтски мотор, качествени клещи, фотолампа, турбина, аспирация др. както и се подобриха условията на труд / индивидуализирана лупа, климатик/.

 

Цел/и на проекта:

С въвеждането на иновации /закупуване на качествено и съвременно оборудване / се даде възможност на пациентите да получат допълнителни здравни услуги, които не се предлагат в малкия град. Със съвременното оборудване и използване на всички новости в денталната медицина и високотехнологична апаратура  се осигури безопасност, безболезненост и оптимални резултати от лечението, гарантиране на високо ниво на хигиена съгласно изискванията на ЕС чрез закупуване на автоклав, последно поколение. Със закупуване на по-голямата част от оборудването  се подобриха и условията на труд.

Реализирани дейности по проекта:

Дейност-Развитие на услуги във в сектор здравни услуги

Закупи се следното оборудване:

 1. Фотолампа
 2. Ендодонтски мотор
 3. Апекс локатор
 4. Ръкохватка за полиране-AIR FLOW
 5. Аспирация с амалгамосепаратор и оглушителна кутия
 6. Амалгамобъркачка за капсули
 7. Индивидуализирана лупа
 8. Осветление
 9. Комплект стоматологични клещи 10
 10. Сет лостове с остри браншове „Lussatore“ – 6 бр

11.Турбина със светлина с 5x LED пръстен

12.Обратен наконечник 1:1

 1. Електрически безчетков мотор

14.Обратен повишаващ наконечник 1:5

15.Бърз куплинг

 1. Автоклав клас В

17.Опаковъчна машина

18.Дестилатор

19.Климатик

С доставеното съвременно оборудване и използване на всички новости в денталната медицина и високотехнологична апаратура се осигури безопастност и оптимални резултати и се създаде възможност за извършване на кореново лечение в кратки срокове/в рамките на едно посещение/ и др. Преди поради липса на автоклав стерилизацията на инструментити се извършваше в МБАЛ Свиленград. Със закупуването на автоклав, последно поколение се гарантира високо ниво на хигиена съгласно изискванията на ЕС. Чрез закупуване на по-голямата част от оборудването се подобриха и условията  на труд в кабинета. Пълнотата на оборудването със съоръжения, материали и консумативи гарантира качество на обслужване, прецизност в медицинската практика, предлагане на нови услуги и се  получава дългосрочен ефект от проведеното лечение тук в Свиленград без да се налага пътуване до други градове на страната.

 


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал

Проект: BG06RDNP001-19.230-0007 РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД

Изпълнител: „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 02.02.2022-02.09.2022

Стойност на проекта: 289 130 лв. , от които БФП 216847,50лв.

Финансова помощ: 75 %

 

Описание на проекта:

„ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД е основана през 1999 г. и осъществява дейност като медико-диагностична лаборатория на територията на община Свиленград. Meдико-диагностичната лаборатория е лицензирано лечебно заведение и през годините се налага на пазара благодарение на висококвалифицирания си персонал, прецизност и бързина при изработване на медико-диагностичните изследвания, коректност и добро отношение към своите пациенти. Изпълнението на проекта  доведе до постигане на заложените цели в одобрената  СВОМР на МИГ Свиленград Ареал и постигане на положителен ефект посредством разнообразяване на икономиката към неземеделски дейности чрез подкрепа за дейности в областта на развитието на услуги.

Планираните дейности по проекта са:

 1. Дейност за развитие на здравни услуги на територията на Община Свиленград чрез закупуване на високотехнологично лабораторно оборудване, с което се допринася за въвеждане на иновативност в предприятието.
 2. Дейност за информация и публичност.

Очакваните резултати са: изграждане на разнообразни възможности за заетост извън земеделието чрез създаване на работни места в дейности, базирани на местните ресурси – услуги в областта на здравеопазването; осигурено развитие на високоспециализирани услуги в областта на медицината, вкл. водещо до внедряването на иновации; постигнат положителен ефект по отношение на подкрепата за заетостта на работната сила и повишаване на доходите на населението чрез дейности, насочени към осигуряване на развитието на неземеделски дейности – различни видове услуги, подпомагане на предприемачеството и малкия бизнес на територията на МИГ.

 Цел/и на проекта:

Общата цел на проекта е да се разнообразят икономическите дейности и да се увеличи заетостта чрез подкрепа за дейности в областта на развитието на услуги във сектора на здравеопазването посредством развитие на дейността на „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД като медико-диагностична лаборатория на територията на община Свиленград.

Реализирани дейности по проекта:

1.Дейност за развитие на здравни услуги на територията на Община Свиленград чрез закупуване на високотехнологично лабораторно оборудване, с което се допринася за въвеждане на иновативност в предприятието. Доставен е, и въведен в експлоатация Биохимичен анализатор – 1 брой. Доставен е,  и въведен в експлоатация Хематологичен анализатор – 1 брой. Доставена е,  и въведена в експлоатация Система за дейонизирана вода – 1 брой.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал

Проект: BG06RDNP001-19.230-0006 Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие

Изпълнител: „Серпакт“ ЕООД

Период на изпълнение на проекта: 23.11.2020-22.12.2021

Стойност на проекта:109 406,65 лв. ,от които БФП 82054,98 лв.

Финансова помощ: 75 %

Описание на проекта:

Настоящият проект включваше дейности за повишаване качеството на предлаганата услуга на фирмата и повишаване на конкурентоспособността. Осъществи се въвеждане на иновативен процес на управление и предлагане на услугата – Дигитален маркетинг за онлайн магазини и всякакъв вид уеб-сайтове. Фокус беше оптимизация в търсещи машини (SEO) в Google и създаване на пълни Content Marketing стратегии. Основната  дейност беше закупуване на високо технологично компютърно оборудване.

 

Цел/и на проекта:

Целта на проектното предложение е въвеждане на иновативен процес с цел повишаване качеството на предлаганата услуга и повишаване на конкурентоспособността чрез закупуване на високотехнологично оборудване. Закупуването на иновативно за фирмата оборудване  създаде възможност за първи път да бъде оптимизиран процеса на оптимално и едновременно обслужване на клиенти и разработването на стратегии чрез увеличаване в пъти на производствения процес. С реализацията на проекта  се постигна стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Реализирани дейности по проекта:

 1. Закупуване и доставка на оборудване. В дейността беше предвидено закупуване на високо технологично компютърно оборудване. За целта на изпълнението беше проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160. В резултат на сключения договор с избрания изпълнител бяха доставени следните активи:  Настолен компютър – 9 броя;  Лаптоп – 1 брой;  Монитор – 20 броя;  Геймърска мишка – 9 броя; Клавиатура – 9 броя;  Геймърски слушалки – 9 броя;  Уебкамера – 9 броя;  Полу-професионално фото студио – 1 брой;  Батерия за фотоапарат – 1 брой;  Mикрофон – 1 брой;  Осветление за видео заснемане – 1 комплект;  Фонова система – 1 брой, осветление за видео заснемане – 1 комплект и  фонова система – 1 брой. С изпълнението на дейността се постигна повишаване качеството на предлаганата услуга на фирмата и повишаване на конкурентоспособността, както и въвеждане на иновативен процес на управление и предлагане на услугата. Дигитален маркетинг за онлайн магазини и всякакъв вид уеб-сайтове.