Мярка 7.2

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на целите Мярката има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Обхват на

мярката

По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Изпълнява се на територията на МИГ „Свиленград Ареал“

Допустими кандидати За подпомагане могат да кандидатстват:

–          Община Свиленград;

–          Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;

–          Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, а именно:

1.строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари исъоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища исъоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерациис под 2000 е.ж. в селските райони;

4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайнозадоволяване на обществените потребности от общинско значение;

5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура запредоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,включително транспортни средства;

6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с целподобряване на тяхната енергийна ефективност;

7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалнатапланировка и подобряване на прилежащите пространства;

8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местнозначение в селските райони.

Допустими разходи (1) Допустими за финансова помощ са всички разходи:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да

надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;

3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;

5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“.

(3) Разходите по ал. 1, т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите по подмярка 7.2.

(4) Разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(5) Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(6) Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

Недопустими

разходи

Недопустими са всички разходи съгласно т. 14 от Насоките за определяне условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР/ 23.06.2017г. на УО на ПРСР
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро.Или 19 558,00 лв

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро.Или 391 160,00 лв.

Размер на финансовата помощ в % –          Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

–          Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;“

–          Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени възоснова на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ).

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ по т. 2 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Общ бюджет на мярката – 510 000 лв.

Критерии за избор на

проекти

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

И обхват на териториално въздействие

До 100 души – 5 точки

От 101 до 200 души  – 10 точки

От 201 – до 500 души – 20 точки

От 501 до 1000 души – 25 точки

Над 1000 души – 30 точки

30
Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 5 точки

Повече от 3 населени места – 10 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 5
Обекта/тите на интервенция еобект  с обществена значимост за територията или са в близост  до обект/и с обществена значимост за територията 10
Проектът е консултиран с местната общност чрез различни форми на обществено обсъждане. 10
Проектът предвижда включване на доброволен труд след неговото приключване с цел гарантиране на устойчивост 10
Проектът предлага инвестиция в обект, който е значим за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоражения 10
ОБЩО 100
Държавни помощи За мярка от стратегия за ВОМР се прилагат условията за държавни помощи, посо-чени в указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на ПМС 161.

За мярка от Стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат усло-вията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014-2020 г.

За мярка от Стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ определени в Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ или по закона за народните читалища не се прилагат чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.