7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


Наименование на процедура: МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: BG06RDNP001-19.255-0001 „Обновяване на площи за широко обществено ползване, на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче и кв. Капитан Петко войвода, гр. Свиленград”

Изпълнител: Община Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 18.01.2021-21.01.2022

Стойност на проекта:77 432,20 лв.

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

С реализирането на проекта беше постигнато не само подобряване визията и привлекателността на населените места, но и се осигури възможност за отдих и почивка на населението. Проектното предложение включва три обекта, находящи се на територията на Община Свиленград:

  1. Обект детска площадка в с. Левка, Община Свиленград
  2. Обект детска площадка в с. Димитровче, Община Свиленград
  3. Благоустрояване на зелена площ в гр.Свиленград, кв. „Капитан Петко войвода

 Цел/и на проекта:

Целта на настоящото проектно предложение е подобряване на условията на живот в населените места на община Свиленград, чрез обновяване на инфраструктурата и площите за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности . С Реализацията на дейностите, заложени в проекта  се подобри качеството на живот, повиши се атрактивността на територията на Община Свиленград и в частност на населените места, включени в проектното предложение. Реализацията на проекта  допринесе до подобряване на условията на живот в населените места, включени в проектното предложение, чрез развитие на базисната инфраструктура.

Реализирани дейности по проекта:

  1. Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща се в кв. Капитан Петко войвода, гр. Свиленград“. Изпълниха се следните строително-монтажни работи:

– Нова настилка – положи се нова трайна настилка на съществуващите алеи от бетонови плочи.

– Благоустрояване на зелена площ, с включени следните дейности – прочистване от прорасла храстова растителност, оформяне на корони и премахване на напълно сухи дървета без наличие на корона и затревяване след приключване на СМР.

– Изгради се нова детска площадка от армиран бетон и монтирана ударопоглъщаща настилка от плочи за възрастова категория 3-12 г., съобразена с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра.

Монтираха се следните съоръжения за игра:

-. Комбинирано детско съоръжение – съоръжението осигурява различни типове игри и занимания;

-. Клатушка – единична пружина;

-. Съоръжение за катерене и баланс;

-. Люлка – тип махало с два вида седалки ;

-. Печат върху ударопъглащаща настилка- игра дама;

Дейността включи и доставка на парково обзавеждане – 7 бр. пейки и 4 бр. кошчета за отпадъци, доставка и монтаж на беседка с маса и места за сядане, монтиране на 4 бр. стълбове с осветителни тела. На обекта се монтира информационна табела.

  1. „Обновяване на площ за широко обществено ползване в с. Левка, община Свиленград“. Изгради се бетонова площадка и се положи ударопоглъщаща настилка за детската площадка, съобразена с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра.

Бяха монтирани следните съоръжения:

– комбинирано детско съоръжение с предвидени различни тематични игри;

– съоръжение за катерене и баланс;

– клатушка;

– люлка тип махало с два вида седалки;

– парково обзавеждане (пейки и кошчета);

– информационна табела;

  1. „Обновяване на площ за широко обществено ползване в с. Димитровче, община Свиленград“. Изгради се бетонова площадка и се положи ударопоглъщаща настилка за детската площадка, съобразена с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра.

Бяха монтирани следните съоръжения:

– комбинирано детско съоръжение с предвидени различни тематични игри;

– съоръжение за катерене и баланс;

– клатушка;

– люлка тип махало с два вида седалки;

– парково обзавеждане (пейки и кошчета);

– информационна табела;