Мярка 7.5

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА,

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на целите Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. Мярката има следните специфични цели:

1. Подобряване на средата на живот на територията на МИГ „Свиленград Ареал“;

2. Подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината;

3.Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. Подкрепят се иновативни инициативи, които представят и популяризират природното и културно

наследство.

Обхват на мярката По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за туристическа инфраструктура, общинска собственост или собственост на ЮЛНЦ, развитие на туристически услуги и атракции за посетителите. Изпълнява се на територията на МИГ „Свиленград Ареал“
Допустими кандидати За подпомагане могат да кандидатстват:Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;Читалища регистрирани по закона за Читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, а именно:

•          Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

•          Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

•          Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

•          Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

•          Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи Допустими за финансова помощ са всички разходи от съответната Наредба на МЗХГ за прилагането на мярка 7.5.

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Инвестициите са допустими, ако: – се изпълняват на територията на МИГ; -отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; -когато изграждането, реконструкцията или ремонтът се извършват върху имот общинска собственост; или, ако са общинска собственост; – когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие, а ако съществува стратегия за местно развитие, са съгласувани и с нея; – когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с програмата за развитие на туризма на територията на общината; – ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда; -ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; -ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение; -ако са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие на територията

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи съгласно т. 14 от Насоките за определяне условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР/ 23.06.2017г. на УО на ПРСР.

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение.

Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на10 000 евро.Или 19 558,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро.Или 391 160,00 лв.

Размер на финансовата помощ в % За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи, финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%

Общ бюджет на мярката – 423 700,00 лв.

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.Брой население, което ще се възползва от подобрената  инфраструктура и обхват на териториално въздействие:

–          До 100 души – 5 точки

–          От 101 до 200 души  – 10 точки

–          От 201 – до 500 души – 20 точки

–          От 501 до 1000 души – 25 точки

–          Над 1000 души – 30 точки

30
2.Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

–          Повече от 2 населени места – 5 точки

–          Повече от 3 населени места – 10 точки

–          Повече от 4 населени места – 20 точки

20
3.Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 10
4.Дейностите по проекта са за обект/и от културната инфраструктура  за опазване и развитие на културното наследство на територията 10
5.Проектът осигурява интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ 5
6.Проектът е консултиран с местната общност чрез провеждане на различни форми на обществено обсъждане 5
7.Проектът създава заетост за местното население, чрез създаване на работни места:

От 1 до 3 работни места – 5 точки

Над 3 работни места – 10 точки

10
8.Проектът предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
9.Кандидатите не са получавали досега помощ от Общността 5
ОБЩО: 100
Държавни помощи За мярка от стратегия за ВОМР се прилагат условията за държавни помощи, посо-чени в указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на ПМС 161.

За мярка от Стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат усло-вията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014-2020 г. За мярка от Стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат правилата за държавна по-мощ определени в Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ или по закона за народните читалища не се прилагат чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на ЕС.