7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Проект: BG06RDNP001-19.286-0004 ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”

Изпълнител: Община Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 04.02.2021-28.07.2023

Стойност на проекта: 113 031.96 лева

 

Финансова помощ: 100 %

 

Описание на проекта:

С реализирането на проекта се подобриха условията за развитие, съхранение и популяризиране на богатото културно наследство на територията на община Свиленград. Създадоха се иновативни методи за представяне на културното наследство. Извърши се ремонт на съществуваща сграда в с.Мезек и се обособи в Посетителски център. Закупи се  оборудване и обзавеждане.

 

Цел/и на проекта:

Основната цел на проекта бе подобряване на туристическите ресурси на територията на община Свиленград.

Специфични цели:

  1. Ремонт на съществуваща малка инфраструктура на територията на общината, с цел опазване и популяризиране на културното наследство чрез създаване на Посетителски център;
  2. Подобряване на средата на живот и развитие на територията на МИГ „Свиленград Ареал“; 3.Оползотворяване на туристическите ресурси и представянето им чрез различни иновативни подходи.

 

Реализирани дейности по проекта:

Дейност-Изграждане, закупуване на оборудване и обзавеждане за Посетителски център – с. Мезек, община Свиленград

  1. Създаден Посетителски център в с.Мезек;
  2. Закупено оборудване и обзавеждане;

Описание на изпълнението за периода на отчитане

В рамките на дейността се извърши основен ремонт на съществуваща сграда, находяща се близо до тракийската гробница в с.Мезек, община Свиленград, и обособяването й в Посетителски център. Планираните строително-ремонтни дейности се извършиха в съответствие с инвестиционния проекти и приключиха в срок. На първия етаж бяха обособени: Прожекционна зала, която да бъде използвана за провеждане на конференции, обучителни семинари и други събития и приемна зала, в която се обслужват посетителите на центъра. На втория етаж в сградата са разположени две помещения с интерактивно оборудване и обзавеждане. В залите се представят чрез интерактивни модерни технологии и нови възприятия и похвати историята и културата на района.

Обекта е въведен в експлоатация и е издадено Разрешение за ползване след проведена приемателна комисия от ДНСК за обекта- Първа категория съгласно ЗУТ.

За целите на функциониране на дейността на центъра беше закупено и оборудване и обзавеждане.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Проект: BG06RDNP001-19.286-0001 „Читалището – врата към културното наследство

Изпълнител: Народно читалище „Просвета-1870“-Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 25.09.2020-14.07.2021

Стойност на проекта: 69 955,56 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

В рамките на проекта беше ремонтирана съществуваща зала в сградата на НЧ „Просвета-1870“. В залата беше пресъздаден битовият стил на региона. Залата беше ползвана за представяне на  обичаи, традиции, както и природните дадености в общината, като част от привлекателните активи за туристи и посетители. В залата беше обособен и кухненски кът в битов стил, който  позволява на  посетителите да се включат в приготвянето и опитването на характерни местни ястия. За представянето на обичаите и традициите с по-висока добавена стойност, като визуално-артистични елементи, залата беше оборудвана с висококачествен мултимедиен проектор и широк автоматизиран екран. Бяха доставени и електронно пиано и озвучителна уредба, с които се осигури и гарантира необходимото качество на музикалното оформление, важен елемент за всяко пълноценно представяне на обичаите и традициите и придаване на автентичност на атмосферата.

 

Цел/и на проекта:

Основната цел на проекта бе: да бъдат надградени условията за развитие на устойчив туризъм в община Свиленград чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура и атракциите за посетители.

 

Реализирани дейности по проекта:

 

1.Реновация на зала за представяне на нематериалното КИН – обичаи, традиции, ястия. В рамките на дейността се извършиха следните строително-ремонтни дейности: заравнен под в залата, демонтирани съществуващи фаянсови плочки и бетонова мивка; положена хидроизолация на една от външните стени, за да бъде ограничено текущото проникване на влага в помещението; положен гипскартон със съответната шпакловка и боя върху него; компрометираната съществуваща мазилка върху стените в предверието към залата е отстранена и нанесена вароциментова мазилка със съответната шпакловка и боя върху нея; в залата е монтиран окачен таван и осветителни тела с LED светлини, върху пода в залата е монтиран ламиниран паркет. Битовият стил, в който беше реновирана залата, имаше съществен принос за пресъздаване на автентичната атмосфера за посетителите и туристите.

 

2.Оборудване и обзавеждане на зала за представяне на нематериалното КИН – обичаи, традиции, ястия. Оборудването и обзавеждането на залата допълни създадената привлекателна и комфортна обстановка както за посетителите и туристите. Битовият стил беше допълнен от кухненското обзавеждане и битовите посуда и покривки, което  има съществен принос за пресъздаването на атмосфера за посетителите и туристите. В залата бяха пресъздадени традиционни обичаи, песни и ястия. Пред посетители се представиха обичаи характерни за региона. Дейността се комбинира с приготвянето на традиционни ястия, защото обичаите много често включват приготвянето на характерни местни ястия. В представянето на обичаите участваха и деца и възрастни. В пресъздаването на обичаите участваха певци и танцьори от читалището.