ОПНОИР 2014-2020

  Общи условия по стратегията за ВОМР от ОПНОИР
Водещи принципи: Ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните дейности да отговарят в пълна степен на целите на ОП НОИР, при най-адекватно съотношение разходи и ползи. Финансиране, основано на нуждите – избраните мерки да отговарят на идентифицираните потребности на целевите групи;  Релевантност– избраните операции да допринасят за изпълнението на индикаторите за изпълнение и резултат;Координация, допълняемост и синергия–с други програми и инструменти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет, местния бюджет и други донорски програми; Принцип на устойчиво развитие да се търси устойчивост на постигнатите резултати и дългосрочност на очакваните ефекти; Принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности за всички; Избягване на двойно финансиране;
Основна цел: Финансирането чрез ОП НОИР е насочено към повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни  маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони. ОП НОИР финансира многофондови стратегии на МИГ чрез подхода ВОМР допринасяйки към тематична цел 9, съгласно член 9 от Общия регламент.
Демаркация Демаркацията на ОП НОИР 2014 – 2020 г. с други Програми е подробно уредена  8. „Координация между фондовете, ЕЗФРСР и ЕФМДР и координация с други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, както и с ЕИБ“.
Държавни помощи МИГсъгласува Условията за кандидатстване за съответствие с приложимите правила за държавни помощи по реда на чл. 3, т.1. от Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и

в трудно достъпните райони“.

Цели и обхват на

мярката

Мярката е в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Специфичната цел на ОП НОИР по ИП 9.ii e: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.Основната целна операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ е: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са: а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места; б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места; в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Допустими целеви групи:-Деца и ученици от маргинализирани групи, вкл. роми; – Родители/настойници от маргинализираните групи, вкл. роми. С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Съответствие с идентифицираните проблеми на територията:В образователната система на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ са създадени практически условия за реализиране на изискването за социално включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи.Въпреки това, продължава тенденцията на ежегодно отпадане на младежите от училище, без завършен 8-ми клас. Преобладаващата част отново са от ромски произход, най-вече в основното училище в селата. Това предопределя по-ниския образователен и квалификационен статус на цялата общност. Относителният дял на неграмотните лица (неумението да се чете или пише) е 1.5 %, като основна част от това население е от ромски произход. В ромската етническа група няма представител със завършено висше образование, едва 3,1% са със завършено средно, 53,8% са с начално и незавършено начално, 11% никога не са посещавали училище. За преодоляване на проблема на общинско ниво действат редица програми и мерки, които ще действат комплексно заедно с мерките на ОП НОИР.

Очакваният приносот прилагане на мерките на ОП НОИР на територията на МИГ  е осигуряване на условия за ранното интегриране в образователната система на деца и ученици отромската общност, осигуряване на условия за достъп до качествено образование, подобряване на материалните условия, условия за намаляване броя на обособените по етнически признак детски градини и училища, условия за увеличаване броя на интегрираните ученици, запазване и развитие на културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи

Допустими получатели Допустимите получатели са: Общини; Детски градини; Училища;

Допустими партньори:Общини; Детски градини; Училища; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности 1.Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи): –привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи; –допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин; –взаимодействие с родители; –допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци); –подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, вкл. съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти; – осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет; –други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
2.Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици  от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование: осигуряване на ученическо общежитие;  – осигуряване на хранене в професионалните гимназии; – осигуряване на транспорт от местоживеене до професионалното училище и обратно; – закупуване на учебници, учебни пособия и материали; – допълнително обучение за ученици с образователни затруднения; – подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, вкл. закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение; – допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (вкл. през лятото); – провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализирани групи.3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:– допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности; –привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи; –взаимодействие с родители; -допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане); –хранене в училищата, – закупуване на учебни материали и пособия; – подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ; – други дейности, включени в общински програми със сходен характер.4.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).
Допустими разходи Предвидените разходи следва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013, Регламент 1304/2013, Регламент 966/2012, ЗУСЕСИФ, ПМС № 189/2016 г., ПМС 161/2016 г., ПМС 162/2016 г.Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия: 1.Разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2 от ЗУСЕСИФ;
2.Разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и в одобрения проект категории разходи;3.Разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги;4.Разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на ЕС и българското законодателство;5.Разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 6.За направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;7.Разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи, ако е приложимо.

I. Разходи за персонал/участници в изпълнение на дейностите: 1. Разходи за възнаграждения (вкл. допълнително материално стимулиране), както и осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство. 2. Разходи за командировки, съгласно Наредбата за командировките в страната. 16 Разходи за „пътни“ на персонала, включен в точка 1.2.1. Разходи за „пътни“ на персонала, включен в точка 1. 2.2. Разходи за „дневни“ на персонала, включен в точка 1. 2.3. Разходи за „квартирни“ на персонала, включен в точка 1. 2.4. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в които е предоставен организиран транспорт).

II.   Разходи за материали: 1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи. 2.Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия и др.) 3.Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на същественост). 4.Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията-бенефициент заизпълнение на дейности по проекта).

III.Разходи за услуги: 1.Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта, където е приложимо. 2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.). 3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда (окабеляване на стаи/кабинети, свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и детските градини.4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е приложимо.5. Разходи за хранене в детските градини и училищата.6. Разходи за информация и комуникация.

IV.Разходи за провеждане и участие в мероприятия1.Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите групи.; 2.Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи.

V.   Непреки разходи1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта, вкл. осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство. 2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната. 3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи. 4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление и др.). 5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.

Недопустими

разходи

-разходи, финансирани по други операции, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма за едни и същи дейности;-глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;-комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;-разходи за възстановим ДДС;-закупуване на дълготрайни материални активи – нови и втора употреба;-разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция;- лихви по дългове, с изключение на свързаните с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;-разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;-разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.

На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

Бюджет на мярката Минимален размер на допустимите разходи за един проект – 50 000,00 лв.

Максимален  размер на допустимите разходи за един проект –150 000 евро(293 370,00 лв).

Интензитет на финансовата помощ – 100%;

Общ бюджет на мярката – 360 000 евро ( 704 098,80 лв.)

Времетраене на

проектите

Периодът на реализиране на стратегията за местно развитие е до 30.06.2023г.

Продължителност на един проект – не повече от три години;

Общи критерии за избор на проекти Съобразно методологията, предоставена от УО на програмата. В изпълнение на чл. 37 от ПМС № 161/2016 г. УО на ОП НОИР изготвя указания за прием на проекти.

МИГразписва допълнителни специфични критерии при избора на проекти, които отразяват местната идентичност на идентифицираните нужди и избрани приоритети.

Допълнителни критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проект насочен към решаване на основен за територията на МИГ проблем, посочен в анализите 20
2.Проектът е с гарантирана устойчивост след приключването му 10
3.При планиране на проекта и извършено проучване сред представителите на целевите групи 20
4. Проектът обхваща целеви групи от 2 и повече населени места

–          2 населени места – 5 т.

–          3 населени места – 10 т.

–          4 и повече – 20 т.

20
5.Проекти, осигуряващи общо подобряване и модернизация на образователната  среда 10
6.Проектът е свързан с други цели и приоритети от ОП НОИР, които не са включени в конкретната мярка или с други проекти по ОПНОИР, реализирани на територията като подобряване на околната среда за уязвими групи, подобряване на семейната и жилищна среда, вкл. за децата и др. 20
ОБЩО 100