ОПНОИР 2014-2020

Проект: BG05M2OP001-3.006-0003- „Заедно учим и творим“

Изпълнител: Община Свиленград

Партньори: Футболен клуб ,,Евророма“, ,,Спортен клуб-Изида-Свиленград“, Футболен клуб ,,Свиленград 1921“

Период на изпълнение на проекта: 18.05.2020- 18.05.2023

Бюджет на проекта:  274 869,11 лева

Финансова помощ: 100 %

 

Описание на проекта:

Проектът бе насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на деца в предучилищна възраст от маргинализирани групи включително роми. Чрез дейностите се подпомогнаха децата от етнически малцинства да се изградят като пълноценни граждани, постигна се социална и образователна интеграция ,творческа реализация, както и  се преодолеяха предразсъдъците и дискриминационните нагласи на населението. Дейностите в проектното предложение бяха свързани с насърчаване общуването между децата от различни етноси чрез съвместни образователни дейности, провеждане на съвместни изяви, различни празници,  спортни мероприятия,  провеждане на празници свързани с българския език, организиране на общ концерт и изложба. Постигна се съхраняване и развиване на културната идентичност, чрез провеждането на извънкласни занимания, чрез създаване на футболна група и група по танци; Организираха се  и се проведоха образователни лагери, целящи осмисляне на свободното време на децата през ваканциите в среда, подпомагаща преодоляване на негативните обществени нагласи.

 

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектното предложение бе да подпомогне децата от маргинализираните групи да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация.

-Да се повиши качеството на образованието в детските градини, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна интеграция;

-Да се постигне взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност

-Да се създадат условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и от маргинализирани групи

 

Реализирани дейности по проекта:

1.Насърчаване общуването между децата от различни етноси чрез съвместни образователни дейности. Създаване на арт ателие „Под дъгата“ в ДГ „Детелина“ и провеждане на занимания по Безопасно движение по пътищата. В подготвителните групи в ДГ „Слънце“ и ДГ „Снежанка“, са проведени часове по БДП, водени от преподавателите в групите.

 

2.Насърчаване на общуването между децата чрез провеждане на съвместни изяви. Провеждане на Театрално ателие „Приказни вълшебства“ в ДГ „Детелина“.  Провеждане на „Пролетен празник“ и „Коледен празник“в ДГ „Радост“ . Провеждане на празник „Вълшебница природа“ в ДГ „Зорница. Провеждане на празник „Разкажи ми приказка“ ДГ „Слънце“.

 

3.“Аз обичам българския език“. Чрез допълнителната подготовка за усвояване на знания по български език и провеждане на тематичен празник „Аз обичам българския език“ в ДГ „Снежанка“, децата от целевата група  получиха възможност за равен старт със своите връстници. Проведен бе и „Празник на буквите“ с участието на деца от ДГ „Радост“

 

4.Съхраняване и развитие на културната идентичност. Провеждане на съвместните познавателни поддейности, свързани с бита и културата на българския етнос, с цел по лесното приобщаване на децата от маргинализираните групи. Създадено е Музикалното ателие в ДГ „Детелина“ и се проведоха 4 празника в  различни детски градини: празник „Фолклорни пролетни празници“ в ДГ „Слънце“, празник „Пролетна китка“ в ДГ „Радост“, празник „Народни празници и обичаи“ в ДГ „Снежанка“ и празник „Пъстър Великден“ в ДГ „Зорница“.

 

5.Насърчаване на общуването между децата от различни етноси чрез провеждане на спортни мероприятия. Целта на тази дейност бе да подпомага духовното, физическото, социалното развитие на децата, както и здравословния начин на живот. Проведе се Спортен празник „Ние сме спортисти“ в ДГ Радост, Спортен празник „Весели игри чудесни“ в ДГ Зорница, Празник „Весел спорт“ в ДГ Снежанка. Проведоха  се Седмица на спорта и 4  турнира.

 

6.“Да пеем и танцуваме заедно“. Провеждане на концерт на голяма сцена в сградата на НЧ Просвета 1870 с участието на деца от всички детски градини от общината, включени в проекта и организиране на изложба на произведенията, които децата са сътворили по време на обучението им в ателиетата.

 

7.Създаване на футболна група към ФК Евророма, партньор по проекта.

 

8.Създаване на група по танци „Различията на културите“. Организиране на  обучение по спортни танци, в което  участваха деца от различен етнос. Работейки заедно по усвояване на нови знания и умения, децата  установиха, че не са толкова различни и  възприеха своите връстници според уменията им, а не според етническата им принадлежност. Разработиха се и се разучиха 4 танца, които бяха представени пред публика.

 

9.Организиране на образователни лагери. Организиране и провеждане на изнесени лагери за деца от различни етнически общности.

 

10.Създадени условия за развитие на комуникационни и творчески умения и оборудване  на Мултифункционална стая в ДГ „Детелина“.


Проект: BG05M2OP001-3.006-0001- Знам и мога

Изпълнител: Средно училище „Д-р Петър Берон“-Свиленград

Партньори: Основно училище „Любен Каравелов“, Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“

Период на изпълнение на проекта: 28.05.2020- 28.09.2022

Бюджет на проекта:  193 811,48 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проектът „Знам и мога „има за цел да подпомага учениците от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. При реализацията на проекта бяха създадени извънкласни клубове по интереси, които допринесоха за взаимното опознаване на учениците в това число и от маргинализираните групи за възпитаването им в дух на толерантност и за съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда. Проектът  се осъществи от СУ „Д-р Петър Берон“ в партньорство с ОУ „Любен Каравелов“ и ПГССИ „Христо Ботев“. Освен клубовете по интереси се проведоха и образователно тренировъчни лагери по интереси и се осъществиха участия в конкурси и фестивали. Учениците се включиха и в честването на празници и празнични събития от културния календар на училището.

Цел/и на проекта:

Главната цел на проекта „Знам и мога“ е: Подобряване на достъпа до качествено образование и повишаване броя на успешно интегрираните чрез включване в образователни дейности на ученици от маргинализирани групи/включително роми/. Специфичните цели са:

-Намаляване на броя на отпадащите и преждевременно напусналите училище;

-Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение на ученици от маргинализирани групи/включително роми/;

-Подпомагане на учениците от маргинализираните групи да се изградят като пълноценни граждани;

-Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от маргинализираните групи;

-Подпомагане на децата от маргинализираните общности да постигнат пълноценна социализация и творческа реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и засилване на желанието и мотивацията на учениците да участват в образователния процес;

-Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците от маргинализиранитне общности;

-Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различия;

-Провокиране и създаване на траен интерес към опознаване и съхраняване и развиване на културната си идентичност на учениците от маргинализираните групи;

-Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

Реализирани дейности по проекта:

1.Клуб „Приятели на книгата“. Чрез реализирането на дейността се постигна насърчаване на четенето, творческите възможности и въображението, създаване на специален интерес към изучаването на историята и съвременността и изграждане  и поддържане на по-добра читателска и информационна култура и изява на творческите възможности на всяко дете.

2.Клуб „Млад спортист“. Чрез реализирането на дейността се насърчи спортуването, закаляването и здравословния начин на живот и се даде възможност за изява на спортните възможности на всяко дете. Чрез дейността се постигна пълноценното прекарване на свободното време на подрастващите.

3.Група по футбол. Децата от групата придобиха знания, умения и навици за системни занимания с физически упражнения и спорт, чрез създаване на условия и възможности за участието им в занимания по футбол. Провокира се траен интерес към спорта, закаляване и оптимизиране на двигателния режим на учениците като неразделна част от интелектуалното и емоционалното им развитие. Подобри се физическата активност, психическото и физическото здраве на учениците от ОУ „Любен Каравелов“.

4.Група по тенис на маса. Децата от групата придобиха знания, умения и навици за системни занимания с физически упражнения и спорт, чрез създаване на условия и възможности за участието им в занимания по тенис на маса. Провокира се траен интерес към спорта, закаляване и оптимизиране на двигателния режим на децата като неразделна част от интелектуалното и емоционалното им развитие. Подобри се физическата активност, психическото и физическото здраве на учениците от ОУ „Любен Каравелов“.

5.Група по краезнание. Създадоха се народностни добродетели – любов към родината и родния край, трудолюбие и почит към традициите. Установиха се трайни връзки на учениците с културните институти, местното население и обществените организации, стимулиране на учещите към участие в общественополезни дейности. Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на другите.

6.Барабанен оркестър. Създаде се барабанен оркестър в ПГССИ „Христо Ботев“.

7.Клуб „Зелени патрули“. Чрез реализирането на дейността се постигна насърчаване към опазване и възстановяване на околната среда, осъзнаване на взаимната връзка „човек – природа“ и развитие на чувството за лична отговорност. Целта на клуба „Зелени патрули“ беше учениците не само да посадят растения, а и да бъдат достойни Зелени патрули, които винаги са на поста си за опазването на ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ.

8.Клуб „Мобилни репортери“. Този клуб събра младежи, които имат интерес към журналистиката. Бяха сформирани  репортерски екипи от ученици, от различни етноси, които  изучаваха основните изисквания в репортерската дейност и спецификата на журналистиката като средство за отразяване на обществения живот във всичките му аспекти, както и  усвояваха основни практически умения за журналистическа дейност / да пишат материали, да вземат интервюта, да водят разговори/.

9.Клуб Млад физик. В дейността участваха младежи, които имаха интерес към физиката. Бяха доставени апаратура по физика, мобилна метеорологична станция информационно табло и магнитна карта на България.

10.Честване на културни събития. При осъществяването на тази дейност учениците бяха преки и непреки участници в честването на празници и културни събития. Тази дейност  се осъществи съобразно следния културен календар: 1/Празнично откриване на новата учебна година 2/ Коледни празници- 3/Честване на 3-ти март-Освобождението на България- 4/Честване на патронен празник на училището- 5/ 24 май-тържествено изпращане на абитуриентите

11.Участие в конкурси и фестивали. Учениците от СУ „Д-р Петър Берон“ взеха участие в конкурси, фестивали и други сценични изяви. Така учениците показаха наученото от преди и вече на по-високо ниво развиха своята дейност.

12.Организирани и провеждане на Образователно тренировъчни лагери по интереси. Учениците взеха участие в различни образователно тренировъчни лагери по интереси. Целта на настоящата дейност беше, ученици със сходни интереси да участват в лагери където ще се забавляват и ще намерят нови приятели. Така учениците ще общуват със свои връстници които имат еднакви интереси и ще се изгради една общност.


Проект: BG05M2OP001-3.006-0002- Равен шанс за всички

Изпълнител: Първо основно училище „Иван Вазов“ Свиленград

Партньори: Основно училище „Христо Ботев“-село Левка

Период на изпълнение на проекта: 18.09.2020- 18.09.2022

Бюджет на проекта:  196 139,22 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проектът „Равен шанс за всички“ създава партньорство между ОУ „Иван Вазов“-Свиленград и ОУ „Христо Ботев“-село Левка. Проектът е фокусиран върху учениците от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Той е насочен към създаването на извънкласни клубове по интереси и допрeнеся за взаимното опознаване на учениците в това число и от маргинализираните групи за възпитаването им в дух на толерантност и за съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда. Проектът „Равен шанс за всички“ обхваща широк диапазон от дейности, пречупен през възрастовите особености и интересите на целевата група. Целта е интеграция на учениците от маргинализираните групи чрез осъществяване на разнообразни дейности. Освен клубовете по интереси са проведени и образователно тренировъчни лагери по интереси. Учениците се включиха и в честването на празници и празнични събития от културния календар на училището. В ОУ „Иван Вазов“ се създадоха: клуб по приложни изкуства „Млад природолюбител“ и клуб по родолюбие. В ОУ „Христо Ботев“ се създадох:клуб „Аз обичам да чета“, клуб „Млад биолог“, клуб „Спорт и здраве“ и клуб по народни танци. Учениците и от двете училища  честваха празници от културния календар и  участваха в образователно тренировъчни лагери по интереси.

 Цел/и на проекта:

Главната цел на проекта „Равен шанс за всички“ е: Подобряване на достъпа до качествено образование и повишаване броя на успешно интегрираните чрез включване в образователни дейности на ученици от маргинализирани групи/включително роми/. Специфичните цели са: -Намаляване на броя на отпадащите и преждевременно напусналите училище;

-Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение на ученици от маргинализирани групи/включително роми/;

-Подпомагане на децата от маргинализираните общности да постигнат пълноценна социализация и творческа реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и засилване на желанието и мотивацията на учениците да участват в образователния процес;

-Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците от маргинализиранитне общности;

-Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различия;

-Провокиране и създаване на траен интерес към опознаване и съхраняване и развиване на културната си идентичност на учениците от маргинализираните групи.

 Реализирани дейности по проекта:

1.Клуб по приложни науки „Млад природолюбител“ – в ОУ Иван Вазов. В клуба се включиха деца, които проявяват интерес към естествените науки и практическото им приложение в бита. Изгради се екологично самосъзнание на подрастващите за активното им участие в защита на природата и нейното опазване. Стимулира се екипната дейност на учениците. Разшириха се знанията на учениците и се повиши екологичната им култура с цел формиране на екологично поведение в ежедневието. Децата се запознаха със защитените растителни и животински видове в родния край. Осъществиха се едно посещение на Музейко в София и едно посещение в община Маджарово, където учениците се запознаха с природните дадености на района, както и резерватът Кован кая, където  наблюдаваха египетските лешояди, както и посещение на частния музей в с. Бориславци. За подобряване на образователната среда, в която се провеждаха часовете  се достави  оборудване:ученически и преподавателски столове, двуместни и триместни маси, преподавателска маса, лаптоп, таблети, мултицет, комплект електричество, голям к-т за експерименти по химия.

2.Клуб „Млад биолог“ – в ОУ Христо Ботев. В клуба участваха младежи, които проявяват интерес към екологията, природата и опазването на околната среда, флората и фауната. Обучението в клуба  формира в учениците екологично съзнание и култура,  разви умения за събиране и анализиране на информация и разшири познанията на младите хора свързани с екологията, природата, природните ресурси, флората и фауната, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда, поведението на животните, биологичните устройства и др. За подобряване на образователната среда, в която  се провеждаха часовете  се достави оборудване: столове, чинове,  лаптоп, таблети, секции, мултимедиен проектор, принтер, модулни маси, микроскопи, микроскопски препарати, модел скелет на човек.

3.Клуб „Родолюбие“ – ОУ Иван Вазов. Целите на групата са създаване на народностни добродетели – любов към родината и родния край, трудолюбие и почит към традициите. Установяване на трайни връзки на учениците с културните институти, местното население и обществените организации, стимулиране на учещите към участие в общественополезни дейности. Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на другите. Запознаване с културните и исторически обекти в общината и региона, проучване и изследване на местната история, фолклор и етнография и изграждането им като личности, които обичат родния си край, единни в многообразието. Проведоха се  две пътувания – посещение на интерактивния музей на индустрията в гр.Габрово и посещение на музея на занаятите в гр.Троян. Доставено е оборудване:ученически и преподавателски столове, двуместни маси, лаптоп и таблети.

4.Честване на празници и културни събития – ОУ Иван Вазов

Целта на тази дейност е учениците на ОУ „Иван Вазов“ да станат преки и непреки участници в честването на празници и културни събития. Тази дейност ще се осъществи съобразно следния културен календар: 1/Празнично откриване на новата учебна.2/ Коледни празници. 3/Честване на патронен празник на училището.

5.Участие в тренировъчни лагери – ОУ Иван Вазов

Учениците от ОУ „Иван Вазов“ взеха участие в различни образователно тренировъчни лагери по интереси . Целта на настоящата дейност е ученици със сходни интереси да участват в лагери където ще се забавляват и ще намерят нови приятели. Така учениците ще общуват със свои връстници които имат еднакви интереси и ще се изгради една общност. Проведохаха се следните лагери: 1.лагер по интереси в областта на сценичното и театрално изкуство, на музиката/певци, танцьори и музиканти. 2. Лагер по интереси в областта на историята и първенци от олимпиади по хуманитарни науки. 3. Лагер по интереси в областта на спорта. 4. Лагер по интереси за природолюбители и първенци от олимпиади по природни науки.

6.Група по народни танци – ОУ Христо Ботев

Чрез участието си в групата по народни танци учениците усвоиха разнообразни ритмични движения. Дейността събра деца, които имат интерес към българския фолклор и обичат да танцуват. Дейността предвижда участие в Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ – гр. Свиленград. В тази дейност се предвижда създаването на 1 група но народни танци и в нея ще се включат 15 деца, от различни възрасти, от тях минимум 10 деца ще бъдат представители на маргинализираните групи. За качественото осъществяване на проекта ще бъде нает 1 ръководител, който да води групата. Групата ще работи в продължение на 18 месеца и ще разучи фолклорни танци от различните етнографски области на България. Потребността от създаване на група по танци учениците сами са я определили чрез попълване на карта за участие за проучване на интересите на децата, в която над 15 ученика са посочили, че желаят да участват в група по танци.

7.Клуб „Аз обичам да чета“

Целта на създаването на клуба е да се създаде и стимулира желанието към четенето, творческите възможности и въображението, да създава специален интерес към изучаването на историята и съвременността, да изгражда и поддържа по-добра читателска и информационна култура и изява на творческите възможности на всяко дете. Чрез дейността се цели също учениците да опознаят огромните възможности на библиотеките за обучение, образование и намиране на информация, за изява на творческите им заложби и за пълноценно прекарване на свободното време. Клубът  провежда занятията си в училището и навън сред  природата и в градската библиотека.

8.Клуб „Спорт и здраве“

Целите на групата са придобиване на знания, умения и навици у учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт, чрез създаване на условия и възможности за участието им в занимания по футбол. Чрез дейността се провокира траен интерес към спорта, закаляване и оптимизиране на двигателния режим на учениците като неразделна част от интелектуалното и емоционалното им развитие. които до този момент не са участвали в сходни дейности финансирани по ОП РЧР или по ОПНОИР.

9.Честване на празници и културни събития – ОУ Христо Ботев

Чрез тази дейност учениците на ОУ „Христо Ботев“  станаха преки и непреки участници в честването на празници и културни събития. Тази дейност  се осъществи съобразно следния културен календар: 1/Празнично откриване на новата учебна година  2/ Коледни празници  3/ Честване на 3 март  4/Честване на патронен празник на училището; 5/ Изпращане на седмокласниците

10.Участие в тренировъчни лагери – ОУ Христо Ботев

Целта на настоящата дейност е ученици със сходни интереси да участват в лагер където ще се забавляват и ще намерят нови приятели. Така учениците общуват със свои връстници които имат еднакви интереси и  се изгражда една общност.