ОПОС 2014-2020

„Подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

 

Цел на мярката Специфичната цел на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014 – 2020 г. е „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“.

Целта на мярката е : Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ „Свиленград Ареал”, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.

Обхват: Код на

защитена зона

Име на защитена зона Приоритет Номер и

наименование на мярка

Таксономия Код на вид/местообитание Име

на

вид/ местообитание

Площ на вид/ местообитание (ха)
BG0001032 Родопи –

Източни

F2 М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддър­жане/ подобряване на природозащит­ното състояние на видове и природни место­обитания. Бозайници 1302 Rhinolophusmehelyi (Подковонос на Мехели) 67,96
BG0000212 Сакар F2 М 109 Бозайници 1302 Rhinolophusmehelyi (Подковонос на Мехели) 7 595,77

 

BG0000212 Сакар F2 М 109 Бозайници 1305 Rhinolophuseuryale(Южен подковонос) 5 226,25

 

BG0000212 Сакар F2 М 109 Бозайници 1306 Rhinolophusblasii(Средиземноморски подковонос) 22 575,62

 

BG0000212  

Сакар

 

F2 М 109 Бозайници 1307 Myotisblythii

(Остроухнощник)

39 274,21

 

BG0000212 Сакар F2 М 109 Бозайници 1310 Miniopterusschreibersii

(Дългокрил прилеп)

17 254,91

 

BG0000212 Сакар F2 М 109 Бозайници 1316 Myotiscapaccinii / Дългопръстнощник 17 254,91

 

BG0000212 Сакар F2 М 109 Бозайници 1324 Myotismyotis / Голям нощник 39 274,21

 

BG0001032 Родопи –

Източни

F2 М 109 Бозайници 1308 Barbastellabarbastellus / Широкоух прилеп 671,07

 

BG0001032 Родопи –

Източни

F2 М 109 Бозайници 1323 Myotisbechsteinii / Дългоух нощник 175,02

 

BG0000217 Ждрелото на река Тунджа F2 М 109 Земноводни 1188 Bombinabombina / Червенокоремна бумка 0,61
BG0000217 Ждрелото на река Тунджа F2 M 109 Влечуги

 

1222 Mauremyscaspica / Южна блатна костенурка 150,47

 

BG0000212 Сакар F2 M 109 Земноводни

 

1188 Bombinabombina / Червенокоремна бумка 3,10

 

BG0000578 Река

Марица

F2 M 109 Земноводни

 

1188 Bombinabombina / Червенокоремна бумка 7,65

 

BG0000578 Река

Марица

F2 M 109 Влечуги

 

1222 Mauremyscaspica / Южна блатна костенурка 601,79

 

ОБЩА ПЛОЩ 40 776,87
Допустими дейности 1. Извършване на преки консервационни дейности за видове и/или местообитания, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние;

2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, пряко необходима за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.

Не е допустимо изграждане/рехабилитация/реконструкция на друга инфраструктура, която няма пряко въздействие върху видовете/местообитанията на тези видове като напр. екопътеки и посетителски центрове и др. подобни.

Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за проектите, подавани в рамките на стратегия за ВОМР, ще бъдат част от указанията на УО по чл.37, ал. 1 по ПМС 161/2016 г. (Кандидатите с проектни предложения към стратегия за ВОМР може да включат недопустими дейности в проектните си предложения, при условие че не предвиждат те да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г. Разходите за изпълнението на тези дейности са недопустими и следва да бъдат посочени като такива в бюджетите на проектните предложения).

Допустими

получатели:

Ø Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и адрес на управление на територията на МИГ.

Ø Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ

Допустими разходи: І. РАЗХОДИ ЗА СМР (СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ)

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ

VI.  РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

VІI. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

VІІІ. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ

ІХ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

X. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС

ХІ. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014 – 2020 г.

Максимален размер на ДР Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.
% на съфинансиране Процентът на съфинансиране се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: Критериите за подбор и оценка са съгласно методологията и критериите за оценка, разработени в Приложение 3 към Указания за общите изисквания към стратегиите за ВОМР по отношение на мерките с финансиране по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 е биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020

Оценката на проектни предложения се извършва от Комисия, назначена от МИГ, съгласно чл. 44, ал.1 от ПМС 161от 4 юли 2016 г. Оценката се извършва на два етапа:

1.Оценка на административно съответствие и допустимост

2. Техническа и финансова оценка

Оценка на административното съответствие и допустимостта е етап от оценката на проектните предложения, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на проектните предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности. Оценителната комисия проверява дали проектното предложение отговаря на всички критерии, описани в насоките за кандидатстване, като ги оценява с „ДА“, „НЕ“ или „Неприложимо“.

Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения. Техническата и финансовата оценка се извършва като по всеки от подкритериите се определят точки. Когато по даден критерий не са изпълнени условията за присъждане на определения брой точки, при оценка на критерия се присъждат 0 точки. Сборът на точките от съответните подкритерии дава точките на критерия като цяло. Така получените резултати за всеки критерий поотделно се събират и формират крайния резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение. Въз основа на общия брой точки, проектните предложения се класират в низходящ ред.

За финансиране се одобряват по реда на класирането всички или част от проектните предложения, чиято обща оценка и индивидуална оценка на група критерии са по-големи или равни на 60 на сто от максималния възможен брой точки (с изключение на критерии „Трудности и рискове“, „Капацитет на кандидата“ и „Устойчивост“), до покриване на общия размер на предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура.

Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 52. По съответните критерии, максималният брой точки е следният:

  Критерии Максимален брой точки
1. Съответствие и допълняемост 14
2. Методика и работен план 16
3. Трудности и рискове 2
4. Капацитет на кандидата 5
5. Устойчивост 9
6. Финансова оценка 6
ОБЩО: 52

Няма да бъдат финансирани проектни предложения получили:

-Общ брой точки по всички критерии по-малък от 31 точки

-Резултат по критерий „Съответствие и допълняемост“ по-малък от 8 точки

-Резултат по критерий „Методика и работен план“ по-малък от 10 точки

-Резултат по критерий „Трудности и рискове“ по-малък от 1 точка

-Резултат по критерий „Капацитет на кандидата“ по-малък от 1 точка

-Резултат по критерий „Устойчивост“ по-малък от 3 точки

-Резултат по критерий „Финансова оценка“ по-малък от 4 точки

 

Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР ОБЩО:

4 785 157, 54 лв.