Проекти

ПРОЕКТ„GENERATION BRIDGE“

Проектът е сред 19-те печеливши идеи на Civic Europe

Продължителност – 8 месеца от ноември 2020 до юни 2021

Бюджет: 20 000 евро

Чрез проекта възрастни  и младежи, ще създадат мост помежду си чрез обмен на знания и опит.  Младежи ще учат  възрастните хора да използват цифрови устройства и да работят с интернет, а възрастните ще обучат младите хора на земеделие и как да посадят и отгледат  прехраната си. Ще се създаде силна връзка между поколенията, която ще бъде пример за гражданско пробуждане. Ще се проведе  гражданска  кампания, включваща стратегическа среща и обучение.

Дейности по проекта:

  1. Управление на проекта
  2. Публичност
  3. Провеждане на агро училище за младежи- 25 младежи разделени на 5 групи от по 5 човека ще посетят 5 населени места от община Свиленград. Всяка група ще извърши по 3 посещения на населеното място. Посещенията ще се проведат през месеците: март, април, май. Ще се осигури транспорт  за участниците. Във всеки учебен час на агро училището ще участват по 5 млади хора и 5 възрастни. Възрастните хора ще обучават младежите, като им предават своите знания и опит в областта на земеделието. Всички ще получат ръкавици, пръскачка, тризъбец, мотика и овощарски ножици.
  4. Изготвяне и отпечатване на агро календар. Ще се изготви и отпечата агро календар, осигуряващ важна информация за отглеждането на земеделските култури.
  5. Провеждане на дигитално училище за възрастни- 25 младежи разделени на 5 групи от по 5 човека ще посетят 5 населени места от община Свиленград. Посещенията ще се проведат през месеците: февруари,  март, април. Всяка група ще извърши по 3 посещения на населеното място. Ще се осигури транспорт за участниците. Във всеки учебен час на дигиталното училище ще участват по 5 ученика и 5 възрастни. Младежите ще обучават възрастните хора, като им предават своите знания и опит за работа с интернет, фейсбук и др. Възрастните хора  ще получат таблети. В 5 помещения от населените места ще се поставят рутери.
  6. Изготвяне и отпечатване на наръчник за работа в интернет. В помощ на възрастните хора ще се  изготви и отпечата наръчник..
  7. Провеждане на гражданска кампания, която включва следните дейности:

7.1.Провеждане на  обучение по гражданска активност, в което ще участват 20 човека представители на местна власт, НПО сектор и граждани. Обучението ще има за цел да създава гражданско самосъзнание и осмисляне на възможностите за участие в решаването на местни проблеми от различен характер. На срещата ще бъде създадена своеобразна  мрежата за екипна работа, която при необходимост ще бъде задействана при възникване на различни видове проблеми и казуси за решаване в общността.

7.2.Провеждане на стратегическа среща, в която  ще участват 20 човека представители на местна власт, НПО сектор и граждани.

7.3.Публикуване на наръчник „Как мога да бъда активен гражданин”. Наръчникът ще съдържа обобщена информация по темите от обучението по гражданска активност и практическа информация за участниците и други хора за това как могат да приложат придобитите знания в контекста на идеята на проекта.

 


МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“  

 

Име на проекта: „Нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Наименование на процедура: Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Период на изпълнение на проекта: 7 месеца

Бюджет на проекта: 46 642,00 лева

Цел на проекта: Постигане на споразумение за партньорство за бъдещ проект за транснационално сътрудничество.

Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност и  за проучване и/или създаване на характерни за местните територии съвместни продукти, марки и дейности.

Осигуряване на принос за развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и постигане целите на стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.

Данни за партньори:

  1. Asociación para el Desarrollo Rural Campoder-район Мурсия, Испания
  2. GRD Nordeste de la región de Murcia-район Мурсия, Испания
  3. Местна инициативна група „Югоизточен Барезе” – Италия

 

Дейности по проекта:

Дейност 1-Създаване на работна група за организиране, планиране и координиране на дейностите по проекта

Описание на дейност 1-Създаване на работна група, включваща представители на екипа на МИГ, на Управителния съвет или  членове на Общото събрание на МИГ. Организиране и провеждане  на заседания и срещи за планиране, организиране и координиране на дейностите.

Дейност 2- Управление на проекта-координатор на проекта

Описание на Дейност 2-Назначаване на координатор по изпълнението на проекта за подготвителни дейности-член на екипа на МИГ.

 

Дейност 3- Организиране и провеждане на срещи и заседания с потенциални партньори

Описание на Дейност 3- Организиране на 2 срещи с потенциалните партньори от Италия и Испания. Срещите ще имат за цел партньорите да се запознаят и представят помежду си и да се обсъди бъдещия проект за транснационално сътрудничество. Ще се представят резултатите от извършените предварителни проучвания и от сравнителния анализ – Дейност 4 по проекта. Ще се извърши представяне на идеите за бъдещия проект за сътрудничество на МИГ Свиленград Ареал и на потенциалните партньори.

Дейност 4- Извършване на предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал.

Описание на Дейност 4 – През 2018 г. беше изготвен Анализ  на потребностите на земеделските производители от територията на МИГ създаване на интегриран продукт и коопериране на производители и преработватели с цел създаване на запазена марка. За осъществяването на дейността ще се използва изготвения анализ и той ще се надгради като се извърши предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал.

 

Дейност 5- Консултантски услуги свързани с Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество

Описание на Дейност 5- Извършване на консултантски услуги свързани с подготовка и разработване на бъдещия проект за транснационално сътрудничество.

 

Дейност 6- Дейности за осигуряване на информираност и публичност

Описание на Дейност 6- Планират се комплекс от дейности за осигуряване на информираност и публичност:

4 публикации в местни медии; отпечатване на информационна брошура за проекта на четири езика-български, английски, италиански и испански език; изработване и монтиране на информационна табела;