Проекти

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“  

 

Име на проекта: „Нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Наименование на процедура: Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Период на изпълнение на проекта: 7 месеца

Бюджет на проекта: 46 642,00 лева

Цел на проекта: Постигане на споразумение за партньорство за бъдещ проект за транснационално сътрудничество.

Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност и  за проучване и/или създаване на характерни за местните територии съвместни продукти, марки и дейности.

Осигуряване на принос за развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и постигане целите на стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.

Данни за партньори:

  1. Asociación para el Desarrollo Rural Campoder-район Мурсия, Испания
  2. GRD Nordeste de la región de Murcia-район Мурсия, Испания
  3. Местна инициативна група „Югоизточен Барезе” – Италия

 

Дейности по проекта:

Дейност 1-Създаване на работна група за организиране, планиране и координиране на дейностите по проекта

Описание на дейност 1-Създаване на работна група, включваща представители на екипа на МИГ, на Управителния съвет или  членове на Общото събрание на МИГ. Организиране и провеждане  на заседания и срещи за планиране, организиране и координиране на дейностите.

Дейност 2- Управление на проекта-координатор на проекта

Описание на Дейност 2-Назначаване на координатор по изпълнението на проекта за подготвителни дейности-член на екипа на МИГ.

 

Дейност 3- Организиране и провеждане на срещи и заседания с потенциални партньори

Описание на Дейност 3- Организиране на 2 срещи с потенциалните партньори от Италия и Испания. Срещите ще имат за цел партньорите да се запознаят и представят помежду си и да се обсъди бъдещия проект за транснационално сътрудничество. Ще се представят резултатите от извършените предварителни проучвания и от сравнителния анализ – Дейност 4 по проекта. Ще се извърши представяне на идеите за бъдещия проект за сътрудничество на МИГ Свиленград Ареал и на потенциалните партньори.

Дейност 4- Извършване на предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал.

Описание на Дейност 4 – През 2018 г. беше изготвен Анализ  на потребностите на земеделските производители от територията на МИГ създаване на интегриран продукт и коопериране на производители и преработватели с цел създаване на запазена марка. За осъществяването на дейността ще се използва изготвения анализ и той ще се надгради като се извърши предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал.

 

Дейност 5- Консултантски услуги свързани с Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество

Описание на Дейност 5- Извършване на консултантски услуги свързани с подготовка и разработване на бъдещия проект за транснационално сътрудничество.

 

Дейност 6- Дейности за осигуряване на информираност и публичност

Описание на Дейност 6- Планират се комплекс от дейности за осигуряване на информираност и публичност:

4 публикации в местни медии; отпечатване на информационна брошура за проекта на четири езика-български, английски, италиански и испански език; изработване и монтиране на информационна табела;