Решения за избор на проекти по мерки от СВОМР

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.054 – Мярка 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт от ПРСР:

Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.025 –  МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“  от ОПИК:

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.055 – Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.043-S1 „МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.046-S1 „МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.052-S1 „МИГ Свиленград Ареал 1.3.Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“

Процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.006-S1 „МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“

Процедура за подбор на проекти №BG06RDNPЗ001-19.286 – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020

Процедура за подбор на проекти №BG16М1ОР002-3.010 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР  в територията на МИГ свиленград Ареал“ от ОПОС