Стратегия

Социалното земеделие е новост за България. То е част от мултифункционалното селско стопанство. Селското стопанство е не само процес на производство на храни. Наред с традиционното селско стопанство, включващо  растениевъдство и животновъдство,  мултифункционалното селско стопанство обхваща много и различни аспекти като социални и педагогически, здравни и лечебни услуги, еко-туризъм, културни дейности, (превантивно)  опазване на околната среда или активен маркетинг на селскостопанските продукти. Затова наричаме селското стопанство мултифункционално. Социалното земеделие, като част от мултифункционалното селско стопанство, се ангажира с подобряване на здравословния статус и принос за лечение на хората; възпитание и терапия; рехабилитация и реинтеграция. То предлага много възможности за включване на различни социални групи вПрочети още…

Концепцията за интелигентни селища (smart villages) е подход за интегрирано териториално развитие, определен като такъв в регламенти на ЕС и насърчаван за прилагане в селските райони. Посредством настоящето проучване „МИГ Свиленград Ареал“, търси да набере информация, доколко на местно ниво има желание и потенциал този подход да бъде приложен в едно или повече населени места, посредством включването на мерки /дейности в разработваната в на стоящият момент СВОМР за периода 2023 – 2027 г.   Ще ви бъдем благодарни, ако дадете отговори на следващите въпроси в анкетата! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiX0qxZ0FI0m1Vu_3G8JWe6UMTpJhsYP3bBbmSoHPzUWvatQ/viewform?usp=sf_linkПрочети още…

ПОКАНА ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ И ОТ МИГ ТОПОЛОВГРАД В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград приканват всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г. През месец юни 2023г. са планирани  следните срещи за жители от селата на община Свиленград : 13. 06.2023 г. от 10:00 ч., в читалището на село Мезек; 13. 06.2023г. от 14:00 ч., в читалището на село Момково;   На срещите ще бъде представена информация за подхода ВОМРПрочети още…