Две обществени обсъждания на проекта на стратегия за ВОМР

На 09 и 10.02.2017г. в ресторант Марица се проведоха две обществени обсъждания на проекта на стратегия за ВОМР на територия Свиленград Ареал. На двете публични обсъждания присъстваха представители от местният бизнес, земеделски производители от различни сектори и публична власт. Бяха представени визията, приоритетите и целите на стратегията. В следствие на всички проведени срещи с потенциалните кандидати в стратегията са включени всички допустими оперативни програми а именно: Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП Околна среда 2014-2020 г., ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020г., ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г., ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г. На обсъждането бяха представени за дискусия всички мерки, допустимите кандидати, критериите за оценка и допустимите дейности, които са заложени за всички програми в стратегията.