Покана за свикване на общо събрание

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 14.05.2018г. от 16:00 часа в малката зала на ОбА-Свиленград, ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 14.05.2018 от 16:00 часа в малката зала на ОбА-Свиленград
1. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“
2. Промени в Устава на МИГ „Свиленград-Ареал“;
3. Разглеждане на Покана за членство в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове