Документи за участие в конкурс за избор на външни оценители на проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“

ДОКУМЕНТИ:

Покана

Заявление за участие в конкурс

Декларация за обстоятелства

Списък на професионалните области

Контролен лист за проверка на съответствието на кандидата