Покана за свикване на общо събрание

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.
Уведомяваме Ви, че на 18.06.2018г. от 16:00 часа в офиса на МИГ на адрес Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.

 

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 18.06.2018 от 16:00 часа

  1. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“

 

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.