Обява

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.054 чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“.

1.Допустими кандидати:
За подпомагане могат да кандидатстват:
Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
Кандидатът/получателят на финансова помощ – юридическо лице следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

2.Допустими дейности:
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
• Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
• Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор – и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;
• Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;
• Популяризиране, насърчаване и организиране на различни спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на спортни мероприятия, състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса.

3.Период за прием:
Първи прием: Начален срок: 14.09.2018; Краен срок : 25.01.2019 г.- 16:30 ч.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием
Начален срок: 22.04. 2019г.; Краен срок : 28.06.2019г. – 16:30ч.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура по Процедура №BG06RDNP001-19.054 чрез подбор на проектни предложения по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .
Проектните предложения се подават в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

5.Бюджет на приема:
 Размер на БФП по първи прием – 100 000 лв.
 Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

6. Допустими разходи:
• Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на допустимите дейности: изработка на рекламни материали, промоционални клипове в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги) и други рекламни дейности.
• Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции, опазване на природното наследство и спортни инициативи – /фестивали, събори, празници, обичаи, състезания, турнири/ и други.
• Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейни колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.
• Разходи за материално техническото обезпечаване – спортна екипировка, необходима за реализиране на проекта.
• Закупуване на оборудване (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.
• Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.
• Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
• Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища,Общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);
• Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством:
– информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство;
– програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
– неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);

Разходи за консултантски услуги – до 7% от общата стойност на допустимите разходи включващи подготовка на проектното предложение и управление на проекта.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 Минимален размер на допустимите разходи за проект – 1955,80 лева.
 Максимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
8. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Общо 100 т.
1.Проектът предвижда изпълнение на дейности свързани с проучвания на културното наследство в региона. 20
2. Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ
Повече от 2 населени места – 10 точки
Повече от 3 населени места – 15 точки
Повече от 4 населени места – 20 точки 20
3.Проекти които се изпълняват с партньорство от територията на МИГ. 15
4.Проекти свързани със спортни дейности. 10
5.Дейностите по проекта са свързани с иновативен подход по опазване на културното наследство 20
6. В проекта са включени уязвими групи и малцинства. 15

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ-Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

10. Начин на подаване на проектните предложения
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg

График на събитията за м. октомври 2018