График на събитията за месец октомври 2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

през м. октомври 2018г.

 

Събитие Дата и час Място
1. Организиране на  информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 7.11 Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство по ПРСР

 

12.10.2018г. 15.00 часа гр. Свиленград

НЧ „Просвета-1870“

2. Обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие 13.10.2018г.

13.00 часа

14.10.2018г. 10.00 часа

гр. Свиленград

малка заседателна зала на ОбА

3. Стартираща пресконференция 15.10.2018г. 11.00 часа гр. Свиленград

НЧ „Просвета-1870“