МИГ Свиленград Ареал проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г.

На 13 и 14 октомври 2018 г. в залата на Общинска администрация-Свиленград се проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие, в което взеха участие членовете на Управителния съвет на МИГи екипа за управление на Стратегията. Обучението имаше за цел да изгради капацитет за качествено прилагане на СВОМР, като се обсъдиха ролята и отговорностите на УС и на екипа по управление на СВОМР, минималните изисквания за подбор на проектни предложения и се представиха често допускани грешки при кандидатстване с проекти в ИСУН 2020.