ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 03.12.2018г. от 16:00 часа в малка заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

 

Дневен ред

  1. Допълнително приоритезиране на критериите от СВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“ от мерките от ПРСР в случай на наличие на равен брой точки на представените за финансиране проектни предложения.
  2. Вземане на решение за кредитиране на МИГ „Свиленград-Ареал“ от банкови институции.
  3. Определяне на членски внос за 2019г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.