Местна инициативна група „Свиленград-Ареал“ проведе информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по ОПОС 2014-2020

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОПОС 2014-2020.
Срещата се състоя на 20 декември 2018 г. в сградата на Общинска администрация-Свиленград. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видовете и /или местообитанията отмрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ по ОПОС с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 785 157,54 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката.
Беше обявен индикативен график за прием на проекти през 2019г.