Покана за участие в обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от стратегията за ВОМР

Във връзка с промяна на индикативния график за прием на проекти на МИГ Свиленград Ареал, са извършени промени в Насоките за кандидатстване.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от стратегията за ВОМР.

Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6.

Направените становища и предложения, ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Проект на насоки за кандидатстване по мярка от ОПИК:
1. Условия за кандидатстване ;
2. Приложения към Условия за кандидатстване;
3. Документи за изпълнение;
4. Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Документи за изпълнение

Обява_мярка_ОПИК_МИГ