Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“

ВОМР с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

“Местна инициативна група Свиленград Ареал”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

Целта на настоящата процедура е да бъде дадена възможност на малки и средни предприятия от територията на МИГ Свиленград Ареал да повишат своята производителност и експортен потенциал.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез приноса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 955 800 лв.
Минимален и максимален размер на проекта:
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 50 000 евро или 97 791,50 лв.
• Максималният размер на допустимите разходи за проект е 200 000 евро или 391 166.00 лв.

Максималният интензитет на БФП е 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории предприятия.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Свиленград Ареал, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Свиленград Ареал.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1/ Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
2/ Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;
3/ Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на ИКТ и услуги;

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ, а именно: Община Свиленград.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура на МИГ Свиленград Ареал.

На основание чл.42, ал.4 на ПМС 161 от 04 юли 2016 г. настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване, както следва:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 14.04.2019 г. 16:30 часа.
Втори краен срок за подаване на предложенията: 28.10.2019 г. 16:30ч.
Приемът по втори краен срок се провежда, в случай че са налични остатъчни средства от първи прием за подаване на проектни предложения.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на МИГ, на адрес migsvilengrad@mail.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пълният комплект документи (1.Условия за кандидатстване; 2.Документи за попълване към Условия за кандидатстване; 3. Документи за информация към Условия за кандидатстване; 4. Условия за изпълнение и документи към Условия за изпълнение) по процедурата е публикуван на следният интернет адрес:
• интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал: http://www.migsvilengrad.org

Обява 

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Пакетът с документи може да бъде изтеглен и от секция „Кандидатстване“ – „Покани и процедури за кандидатстване“ – „Отворени покани/процедури“.