УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Местна инициативна група “Свиленград ареал” открива производство по издаване на общ административен акт.

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Допустими бенефициенти:  община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Свиленград Ареал.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ 4 785 157,54 лв.

МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат  в срок до 16:30ч. на 05.03.2019г. (включително) на следната електронна поща migsvilengrad@mail.bg или официално, с писмо, адресирано до МИГ, на адрес: Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6

В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 05.03.2019г., от 14:00 часа, в офиса на МИГ Свиленград ареал на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6.

Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ: www.migsvilengrad.org, в меню:  обществено обсъждане – подменю – текущи покани, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Настоящото уведомление да се оповести на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на офиса на МИГ Свиленград ареал, на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6 от 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден.

Лице за контакти: Елена Таушанова, тел. 0888 562 142

Насоки за кандидатстване

Приложения към условия за изпълнение

Приложения към условия за кандидатстване