Проект на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 от СВОМР

С Протокол №18 от 08.01.2019г., Управителния съвет на „МИГ Свиленград ареал“, одобри проект на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ. В ИСУН 2020 е създаден проект на процедурата за прием на проектни предложения по мярката и е въведен за одобрение от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. Предвижда се приема на проектни предложения да стартира на 22 февруари 2019г.

Проект на насоки за кандидатстване:

7.2_Обява

7.2.Условия за кандидатстване

Документи за информация

Документи за попълване

Условия за изпълнение на проекти

Документи към Условия за изпълнение