„Местна инициативна група Свиленград Ареал” , кани всички желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по

 

Процедура №BG06RDNP001-19.055 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „.

 

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“.

2.Допустими дейности:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

1.строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,включително транспортни средства;
 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местнозначение в селските райони.

 

3.Период за прием:

 

 • Първи прием: Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16:30 часа на 28 май 2019г.

 

 • Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16:30 часа на 06 януари 2020г.

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектното предложение по процедур по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

 

5.Бюджет на приема:

 

 • Размер на БФП по първи прием – 510 000 лв.
 • Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

 

 1. 6. Допустими разходи:
 2. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

 1. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
 2. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
 3. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да

надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

 1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
 2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3;
 3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;
 4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“;
 5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“.

(3) Разходите по ал. 1, т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по ал. 1, т. 1, буква „а“ и са необходими за постигане на целите по подмярка 7.2.

(4) Разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(5) Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по ал. 1, т. 4 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(6) Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;“

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 1. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

И обхват на териториално въздействие

До 100 души – 5 точки

От 101 до 200 души  – 10 точки

От 201 – до 500 души – 20 точки

От 501 до 1000 души – 25 точки

Над 1000 души – 30 точки

30
Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 5 точки

Повече от 3 населени места – 10 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
Дейностите по проекта са насочени към социално уязвими групи, деца и младежи 5
Обекта/тите на интервенция е обект  с обществена значимост за територията или са в близост  до обект/и с обществена значимост за територията 10
Проектът е консултиран с местната общност чрез различни форми на обществено обсъждане. 10
Проектът предвижда включване на доброволен труд след неговото приключване с цел гарантиране на устойчивост 10
Проектът предлага инвестиция в обект, който е значим за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти 5
Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоръжения 10
ОБЩО 100

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Подадените проектни предложения, ще бъдат финансирани докъдето достига бюджетът на приема.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При проектите с равен брой точки, за които не достига финансовия ресурс по мярката се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий –  Проектът е свързан с подобряване на зелени площи и/или изграждане на детски съоражения.

 

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

 • Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СМР към „МИГ Свиленград-Ареал“ всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Ареал“: www.migsvilengrad.org.

 

7.2_Обява

7.2 Документи за информация

7.2 Документи за попълване

7.2 Документи към Условия за изпълнение

7.2.Условия за кандидатстване