МИГ Свиленград Ареал приключи оценката на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.11 от стратегията за ВОМР

На 15.03.2019г., Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020- №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.
Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ и да одобри оценителния доклад.