5-ТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 15.02.2019 г. до 12.05.2019 г. се приемат проектни предложения по Петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция – INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти.

Информация по схемата