ПОКАНА

Местна инициативна група „Свиленград ареал“ кани на дискусионна среща всички заинтересовани потенциални кандидати по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за водено от общностите местно развитие. На срещата ще бъдат обсъдени промени в критериите за техническа оценка и класиране по мярката. Срещата ще се състои на 08.05.2019г. в ресторант Марица от 9:30 часа.